Spracovanie a ochrana osobných údajov

Ak ste odberateľom našich mailových novín alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

Kto je prevádzkovateľ?

Sme spoločnosť  Privatpress, spol. s r. o. IČO : 317 244 34 so sídlom Jarková č. 2, 080 01 Prešov,   zapísaná v OR SR Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 2915/P      ktorá prevádzkuje webové stránky www.povecernik.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako prevádzkovateľ, t. j. určujeme, ako budú osobné údaje spracované, za akým účelom a ako dlho.

 

Kontaktné údaje

Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 917 946 402 alebo nás môžete kontaktovať emailom na a.smihulova@povecernik.sk.

Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR, existencia zmluvného resp. predzmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou ako poskytovateľom služby a vami ako záujemcom a prijímateľom tejto služby, a teda existencia obchodného, resp. zmluvného vzťahu.

A taktiež je právnym základom podľa § 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. f) GDPR, existencia oprávneného záujmu prevádzkovateľa, keďže odôvodnene predpokladáme, že o naše služby a naše noviny a ich prezeranie máte záujem.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako prevádzkovateľ vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä Zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

·       budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, zmluvného vzťahu, alebo udeleného súhlasu si týmto plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov

·       umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa Zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

Rozsah osobných údajov a účely spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

·       Poskytovanie služieb - Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu potrebujeme za účelom vystavenia faktúr.

·   Fotografie a video záznamy – Na niektorých podujatiach vytvárame fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie používame v novinách, na našom webe a na sociálnych sieťach. Pokiaľ by ste však na záznamoch nechceli byť, dajte nám prosím vedieť osobne, mailom alebo telefonicky.

Ako dlho budeme zhromažďovať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme zhromažďovať a spracovávať po dobu trvania vášho záujmu o naše služby. V prípade, že tento záujem stratíte dajte nám prosím vás vedieť a odhláste sa s odberu.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte, a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem prevádzkovateľa, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.
Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovania.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim 3. strany.
Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:  Google - Google Analytics, Facebook. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či sprostredkovateľa pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania.

Sľubujeme vám, že v takomto prípade pri výbere budeme na sprostredkovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

Odovzdávanie dát mimo Európskej únie

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Ak budete chcieť niektorého z týchto práv využiť, prosím kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: a.smihulova@povecernik.sk.

Máte právo na informácie, ktoré sú plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo akékoľvek svoje osobné údaje zbadáte neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak máte námietku proti spracovaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania.

Právo na výmaz (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému, aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že my ako prevádzkovateľ a taktiež naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých poskytnutie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov.