Gymnázium T. Ševčenka Sládkovičova 4 Prešov / Tvoja škola - si v nej doma

Gymnázium T. Ševčenka Sládkovičova 4 Prešov / Tvoja škola - si v nej doma

„Na webovom sídle školy je umiestnená veta – TVOJA ŠKOLA - SI V NEJ DOMA. Touto vetou chceme povedať rodičom aj žiakom, že sme školou, ktorá je domovom pre ich deti, ktoré sa cítia v nej úspešné a šťastné, kde sa rozvíjajú po všetkých stránkach svojej osobnosti a v učiteľoch majú podporu pri svojom študijnom raste,“ začína náš rozhovor riaditeľ Gymnázia T. Ševčenka Igor Andrejčák. Je to veľmi sympatické, v podobnom duchu sa nieslo celé naše stretnutie.Tel.: 758 17 85 
e-mail: skola@gymtspo.edu.sk, gymtarasa@centrum.sk

www.gymtspo.edupage.org
Vaša škola je výnimočná hneď v niekoľkých momentoch. Tým prvým je plynulé štúdium od prvého ročníka základnej školy až po maturitu. Vplýva to na študijné výsledky žiakov či atmosféru v škole? Dá sa povedať, že ste školou rodinného typu?
 
- Áno, sme taká väčšia rodina. Ak zoberieme fakt, že príde k nám dieťa do prvého ročníka základnej školy a končí maturitou na gymnáziu, je to 13 rokov vzájomného poznávania a pôsobenia. Vznikajú priateľské vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi aj učiteľmi a rodičmi, čo v konečnom dôsledku sa javí ako veľmi komfortné a nestresové pre vzdelávanie žiakov. V takomto, takmer rodinnom, prostredí sa žiak viac teší do školy aj na aktivity, ktoré sú s ňou spojené. Na základe hodnotenia nezávislej organizácie INEKO, naše gymnázium sa umiestnilo na 1. mieste medzi prešovskými gymnáziami a na 11. mieste medzi gymnáziami na Slovensku, naša základná škola bola vyhodnotená ako 2. najlepšia v Prešove – to sú výsledky za školský rok 2015/2016. 
 
Naviažeme na predchádzajúcu otázku - sú výborné výsledky zrkadlovým odrazom úspešnosti prijatia vašich žiakov na vysoké školy?
 
- Absolventi nášho gymnázia majú 98 percentnú úspešnosť prijatia na univerzity a vysoké školy. Tento ukazovateľ úspešnosti sme dosiahli možno práve tým, že dlhodobo pracujeme so žiakmi, tak ako som spomínal v predchádzajúcej otázke. Je to doba, za ktorú vyformujeme žiaka od jeho prvých školských krokov až po dospelosť. Výsledky tejto práce sa nám vracajú v ich úspešnosti, z čoho máme obrovskú radosť.  
Poďme k výučbe - čo vo vašej škole dominuje.
 
- V priebehu vzdelávania na základnej škole žiaci ešte nemajú vyhranenú oblasť, v ktorej chcú študovať – je to obdobie „hľadania sa“ – rozvíjania svojich prirodzených schopností a možností a preto je dôležitý faktor učiteľa, aby to výnimočné v každom žiakovi vypozoroval a povzbudzoval ho v tom a pomohol mu pri rozhodovaní na strednú školu. Preto dávame dôraz na dôkladne pripraveného žiaka v prírodovedných aj humanitných predmetoch. No napriek tomu sme jedinou základnou školou, ktorej absolvent okrem slovenského jazyka ovláda 3 cudzie jazyky ukrajinský, anglický a ruský alebo nemecký. V gymnáziu v 3. a 4 ročníku si žiaci volia predmety alebo oblasti, v ktorých chcú pokračovať na univerzitách či vysokých školách a toto im zabezpečujeme. Niektorí naši absolventi gymnázia pri vhodnom výbere predmetov okrem slovenského jazyka komunikujú aj v ďalších 4 jazykoch. 
 
Čo považujete za najväčší úspech vašej školy za poslednú dobu?
 
- V tomto školskom roku si škola pripomína 80. výročie vzniku, čo je na pomery mesta ale aj Slovenska dosť ojedinelý jav, lebo takouto históriu sa môže málokto pochváliť. Pri oslavách tohto jubileá bola škola ocenená striebornou medailou Ministerstva zahraničných veci SR, medailou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, striebornou medailou Fakultou výrobných technológií TUKE, striebornými medailami Fakultou humanitných a prírodných vied PU, Fakultou filozofickou PU, Fakultou pedagogickou PU a pamätnými listami predsedu Prešovského samosprávneho kraja a mnohými ďalšími inštitúciami. Tieto ocenenia boli za výborné výsledky v príprave študentov na ďalšie vzdelávanie na vysokých školách a univerzitách a tiež za vytváranie výborných medzinárodných vzťahov v rámci Európy.  
Komenského škola hrou sa akosi vytráca zo škôl. Ako to vnímate vy?

- Práve naopak, snažíme sa túto víziu školy hrou v maximálnej miere naplniť. Preferujeme zážitkové formy vyučovania, kde žiak je súčasťou prebiehajúceho deja, využívame interaktívne metódy, pomocou ktorých žiak vníma rôzne prírodovedné javy v 3D zobrazeniach, čím ich skôr a lepšie pochopí. Rôzne vzdelávacie aktivity realizujeme aj mimo školy, či sú to poznávacie zájazdy po metropolách a pamiatkach Európy, kde žiaci si osvojujú geografické a historické poznatky, alebo v galériách, múzeách či knižniciach, kde je priamy kontakt s preberaným učivom.
 
Čo je podľa vás najdôležitejšie dať študentom - aké hodnoty?
 
- Škola je výchovno-vzdelávacou inštitúciu a tento rozmer si plníme tak ako ostatné školy. Našou snahou je ale dať viac, iný rozmer – „človečinu“. Snažíme sa u našich žiakov budovať ľudskosť, empatiu, zodpovednosť. pomáhať slabším a pracovať v tíme. Tieto hodnoty rozvíjame v spolupráci na prosociálnych projektoch napríklad s OZ Barlička a Domovom mládeže pre integrované deti.

Diskusia k článku