Všeobecné obchodné podmienky pre inzerciu

Článok I

Všeobecné ustanovenia
 
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú zmluvné vzťahy medzi vydavateľstvom Privatpress, s.r.o. (ďalej len „vydavateľ“), so sídlom Jarková 2, 080 01 Prešov, IČO: 31724434, IČ DPH: SK2020524154, zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Prešov – vložka č. 2915/P a zadávateľom inzercie (ďalej len „zadávateľ“), ktoré vznikajú pri uverejňovaní inzercie v denníku Prešovský večerník.
 • Zadávateľ je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľská reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamu na stránkach Prešovského večerníka.
 
Článok II
 
Zadávanie inzercie

 • Tlačená verzia Prešovského Večerníka a Večerníka Plus
Zadať inzerát pre tlačenú verziu Prešovského Večerníka a Večerníka Plus je možné osobne, v redakcii Prešovského Večerníka alebo prostredníctvom e-mailu inzercia@povecernik.sk. Inzerát bude prijatý a uverejnený až po uhradení platby za daný inzerát. V prípade zadania inzerátu pre tlačenú verziu Prešovského Večerníka a Večerníka plus, inzerát bude automaticky uverejnený aj na internetovej stránke Prešovského Večerníka.

 • Internetová stránka Prešovského Večerníka
Zadávanie inzerátov na internetovej stránke Prešovského Večerníka je zabezpečené prostredníctvom online formulára, ktorý vyplňuje zadávateľ inzerátu. Inzerát zadaný prostredníctvom online formulára podlieha ďalšej korekcii zo strany vydavateľa. Odoslaním online formulára zadávateľ súhlasí s obchodnými podmienkami a Cenníkom inzercie uverejnenými na internetovej stránke Prešovského Večerníka. Inzerát sa zverejní až po jeho kontrole a uhradení faktúry, ktorá bude zaslaná na zadané identifikačné údaje.

 • Zodpovednosť za obsah inzercie
Zadávateľ  zodpovedá za obsahovú stránku reklamy a zbavuje vydavateľa  povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v súvislosti s porušením zákonov upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo, ochranu spotrebiteľa, reklamu ako aj iných právnych predpisov. Zadávateľ  sa zaväzuje nahradiť vydavateľovi prípadnú škodu, ktorá prevádzkovateľovi vznikla v súvislosti s alebo ako následok porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, a to najmä z oblasti hospodárskej súťaže a ochrany spotrebiteľov. V prípade, že zadávateľ dodáva vydavateľovi už vyhotovenú inzerciu na použitie, vydavateľ nezodpovedá za obsahovú stránku a kvalitu textového a grafického zobrazenia inzercie, ako aj za iné chyby inzercie vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality inzercie. Vydavateľ si vyhradzuje právo uverejniť plošnú inzerciu až po záväznom potvrdení objednávky.
 
Článok III
 
Odmietnutie inzercie
 Vydavateľ si vyhradzuje právo nezverejniť inzerciu, a to z nasledovných dôvodov:
 • technické prerušenie prevádzky,
 • vznesenie nároku alebo námietky tretej strany voči obsahu reklamy,
 • vis maior,
 • omeškanie s platením vystavenej a splatnej faktúry, a to aj zálohovej faktúry, o viac ako 7 kalendárnych dní,
 • rozpor so zákonmi alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR,
 • je v rozpore s technickými požiadavkami
V prípade, že objednávka nie je úplná, alebo objednaná inzercia nevyhovuje čo do rozsahu, veľkosti alebo formy inzercie možnostiam vydavateľa, alebo dodané inzertné podklady nespĺňajú požadované technické parametre stanovené v časti Cenník, vráti vydavateľ objednávku zadávateľovi s odôvodnením a požiada ho o doplnenie chýbajúcich potrebných údajov alebo o zmenu rozsahu, veľkosti alebo formy inzercie. Ak zadávateľ v čase stanovenom na doplnenie inzertné podklady nedoplní, vydavateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia:
 • zverejnenie reklamy odmietnuť. Vydavateľ má nárok na náhradu nákladov za úkony, ktoré už boli vykonané.
 • inzerciu objednanú zadávateľom zverejniť, pričom vydavateľ nezodpovedá za možné chyby inzercie vzniknuté v dôsledku nedoplnenia chybných inzertných podkladov.
 
Článok IV
 
Chybná inzercia a reklamácia
 
 • Zadávateľ je oprávnený reklamovať chybne alebo neúplne realizovanú objednávku inzercie najneskôr do 14 dní odo dňa jej uverejnenia v objednanom periodiku, a to výhradne písomnou formou. Reklamácie uplatňované po uplynutí danej lehoty nebudú vydavateľom akceptované.
 • Zadávateľ je povinný rešpektovať technické podmienky rotačnej tlače inzercie. Pokiaľ je za chybnú realizáciu objednávky zodpovedná vyššia moc, reklamácia objednávky nebude uznaná.
 • V prípade, že sa vyskytnú nedostatky pri tlači, sadzbe, alebo vkladaní, ktoré neboli zjavne rozoznateľné pri prijatí objednávky, nemá zadávateľ žiaden nárok na zľavu, alebo bezplatné uverejnenie náhradného inzerátu.
 • V prípade opakovane vychádzajúcich inzerátov je zadávateľ povinný si ihneď skontrolovať ich správnosť a úplnosť. Vydavateľ neuzná nárok na bezplatné zverejnenie inzerátu v prípade, že sa pri opakovaní objavila rovnaká chyba, a pritom táto chyba nebola ihneď po uverejnení inzerátu oznámená vydavateľovi.
 • V prípade uznania oprávnenosti reklamácie vydavateľom má zadávateľ nárok na opakovanú bezplatnú realizáciu tej časti objednávky, ktorá nebola v riadnom termíne  realizovaná tak, ako bolo dojednané. V prípade, že to nie je možné, vydavateľ zníži pri vystavovaní faktúry konečnú sumu o hodnotu chybne uverejneného inzerátu. V prípade, že zadávateľ zaplatil vopred, vydavateľ vráti zadávateľovi sumu zodpovedajúcu hodnote chybne uverejneného inzerátu.
 
Článok V
 
Odplata a platobný styk
 
 • Vydavateľ má nárok na platbu za realizáciu objednávky v súlade s objednávkou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj platným cenníkom.
 • Pokiaľ sa strany nedohodnú inak vydavateľ zašle zadávateľovi faktúru ihneď po uverejnení inzerátu spravidla do 14 dní po uverejnení. Platby za realizáciu objednávok sa budú uskutočňované vopred alebo na základe faktúr vystavených vydavateľom v lehote splatnosti, uvedenej na faktúre prevodu, na účet vydavateľa vedený v peňažnom ústave.
 • Spolu s faktúrou zašle vydavateľ zadávateľovi tiež doklad o uverejnení inzerátu, alebo prílohy. Pokiaľ to nie je možné, vydavateľ na základe žiadosti zadávateľa vystaví potvrdenie o uverejnení inzercie.
 • Zadávateľ má v prípade opakovaného objednania inzercie nárok na zľavy v súlade splatným cenníkom.
 • Agentúrna zľava je možná len na základe vopred podpísanej zmluvy.
 • V prípade, že zadávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky, vydavateľ má právo objednávku nesplniť, prípadne ďalšiu objednávku odmietnuť.
 • Vydavateľ je v prípade, že zadávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky oprávnený doúčtovať zadávateľovi formou penalizačnej faktúry hodnotu poskytnutej zľavy, t.j. rozdiel medzi cenou dohodnutou v objednávke a plnou cenou podľa platného cenníka za dovtedy zverejnenú inzerciu.
 • V prípade, že zadávateľ riadne a včas nezaplatí za realizovanie objednávky je vydavateľ oprávnený zverejniť údaje o zadávateľovi vo svojom zozname neplatičov.
 • V prípade omeškania zadávateľa s vykonaním úhrady je dohodnutý denný úrok z omeškania vo výške jednej desatiny percenta (0,1 %) z dlžnej sumy.
 
Článok VI
 
Rámcová zmluva
 
 • Ak by zadávateľ chcel uverejniť v priebehu roka určitý objem inzercie v niektorom z médií vydavateľa, má možnosť uzavrieť s vydavateľom rámcovú zmluvu o garancii preinzerovaného objemu (v prípade, ak je zadávateľom reklamná, resp. mediálna agentúra, rámcovú zmluvu o garancii preinzerovaného objemu klienta, v prospech ktorého zadávateľ inzerciu objednáva) v dohodnutom časovom období (spravidla na jeden rok), ktorá ho bude oprávňovať na zľavy z ceny (ďalej len „zľava") vyplývajúce z tejto zmluvy. Zmluva sa uzatvára písomne, pričom musí obsahovať názov klienta, dohodnutý objem, resp. rozsah inzercie, časové obdobie, v ktorom sa zadávateľ zaväzuje preinzerovať dohodnutý objem resp. rozsah inzercie, médiá, v ktorých sa zaväzuje garantovaný objem, preinzerovať, formy a druhy inzercie, výšku zliav, vyplývajúcich z garantovaného objemu, prípadne ďalšie špecifikácie.
 • Na uverejňovanie inzerátov v rámci dohodnutého garantovaného rozsahu sú nevyhnutné následné písomné objednávky inzercie so spresnením termínov, resp. formátov a pod.
 • Zadávateľovi vznikne nárok na zľavy dohodnuté rámcovou zmluvou iba v prípade, ak v danom časovom období dodrží dohodnutý objem resp. rozsah inzercie, ako aj termíny splatnosti úhrad za inzerciu.Na základe rámcovej zmluvy je zadávateľ oprávnený požadovať v dohodnutej lehote aj uverejnenie väčšieho množstva inzercie ako je dané rámcovou zmluvou. Vydavateľ sa zaväzuje neodmietnuť súhlas s takýmto zvýšením rozsahu inzercie bez vážneho dôvodu. Ak týmto zvýšením vznikne zadávateľovi podľa podmienok vydavateľa nárok na vyššiu zľavu podľa platného cenníka, dostane zadávateľ po uplynutí lehoty platnosti rámcovej zmluvy dobropis na rozdiel medzi zľavou dohodnutou v rámcovej zmluve a zľavou, ktorá mu podľa platného cenníka prislúcha. Ak daná objednávka nebude splnená z dôvodu, za ktorý vydavateľ nenesie zodpovednosť, právo zadávateľa na zľavu zodpovedajúcu nesplnenej objednávke zaniká.
 • V prípade, keď zadávateľ neobjedná v príslušnom médiu inzerciu v rozsahu predpokladanom v rámcovej zmluve, a to z dôvodov, za ktoré vydavateľ nenesie zodpovednosť, jeho nárok na dohodnutú zľavu v plnom rozsahu zaniká, a zadávateľ sa zaväzuje v takomto prípade uhradiť vydavateľovi sumu zodpovedajúcu hodnote poskytnutej zľavy nad rámec platného cenníka. Nárok vydavateľa na náhradu škody či ušlého zisku tým nie je dotknutý.
 • Popri zľavách predpokladaných v platných cenníkoch môžu byť s jednotlivými zadávateľmi písomne dohodnuté aj mimoriadne zľavy.
 • Zľava, ktorá prináleží zadávateľovi na základe celkovo dosiahnutého obratu, bude poskytnutá v zodpovedajúcej výške a bude rozpočítaná pomerovou sumou ku všetkým predmetným faktúram.
 • Vydavateľ si vyhradzuje právo dohodnúť so zadávateľom prostredníctvom zmluvy individuálne obchodné podmienky.
 
Článok VII
 
Záverečné ustanovenia
 
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky sú pre zadávateľa záväzné odo dňa prijatia podpísanej objednávky.
 • Vydavateľ si vyhradzuje právo meniť tieto Všeobecné Obchodné podmienky, o týchto zmenách však musí zadávateľa včas informovať. Objednávky prijaté pred zmenou všeobecných obchodných podmienok budú realizované podľa všeobecných obchodných podmienok platných v čase potvrdenia objednávky zadávateľom.