Jarková 2
080 01 Prešov

Šéfredaktorka:

RNDr. Adriena Šmihulová