Interiérové vybavenie

Interiérové vybavenie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 Zákazka s nízkou hodnotou –prieskum trhu
 
Predmet zákazky: Interiérové vybavenie
Postup obstarávania: Zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu
Názov projektu: Komplexnejšie zručnosti, vyššia profesionalita,
permanentné vzdelávanie - cesta k lepšej
mediálnej komunikácii
Kód ITMS: 27110230609
Prijímateľ: Privatpress, s.r.o.
 
 
                                                                  
                www.sia.gov.sk                                      www.esf.gov.sk
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia“
 
 
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
k zákazke s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Názov: Privatpress, s.r.o
IČO: 31724434
Štatutár: RNDr. Adriena Šmihulová
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Baranová
Sídlo: Prešov, Prešovský kraj
Adresa: Jarková 2, 080 01 Prešov
Telefón: 051/7723347
Elektronická pošta: adriena.smihulova@centrum.sk,
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA
Zabezpečovanie tovaru v rámci realizácie projektu „Komplexnejšie zručnosti, vyššia profesionalita, permanentné vzdelávanie – cesta k lepšej mediálnej komunikácii“ –interiérové vybavenie
CPV: 39100000-3
 
3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
Popis služby:
Kancelárske pomôcky  a potreby nevyhnutné k zabezpečeniu bežnej administratívy súvisiacej so spracovaním podkladov a  dokumentácie pri implementácii projektu a taktiež k vzdelávacím aktivitám pre zamestnancov – účastníkov týchto aktivít. Uvedený tovar bude špecifikovaný priebežne počas riadenia projektu a realizácii vzdelávacích aktivít podľa aktuálneho časového harmonogramu projektu „Komplexnejšie zručnosti, vyššia profesionalita, permanentné vzdelávanie –   cesta k lepšej mediálnej komunikácii “,ktorý bol podporený poskytnutím nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Efektívne využitie týchto zdrojov je podmienené procesom verejného obstarávania v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predloženie ponuky  je podmienkou, ktorej súčasťou je aj predloženie elektronického výpisu zo živnostenského, resp. obchodného registra za účelom overenia oprávnenosti. 
 
Názov tovaru Jednotka Jednotková
cena bez DPH
Počet jednotiek Spolu bez
DPH
Spolu s 
DPH
Stôl - kombinácia svetlé
drevo + kov
kus   6    
Stolička - kombinácia
svetlé drevo + kov, 
resp. kov s čalúnením,
bez bočných opierok
kus   10    
Kancelárska zostava - 
drevo svetlé, zostava
pozostávajúca zo skrine,
policového regálu, nízka
skrinka, kancelársky stôl,
kancelárska stolička
kus   1    
Cena bez DPH          
DPH          
Cena s DPH          

 
Ponuka musí obsahovať pevnú cenu za poskytnutý tovar a služby na celý predmet obstarávania  bez DPH, výška DPH a s DPH, nakoľko obstarávateľ je platcom DPH.
  
4. DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY
Január 2013 – Február 2013
5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY
V zmysle časového harmonogramu aktivít v projekte, s ktorým bude bližšie oboznámený úspešný uchádzač.
 
6. LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY
Prešov
 
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY
Na celý predmet zákazky
 
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ
Neumožňuje sa
 
9. SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
Predmetom ponuky je predloženie ponuky v tabuľke podľa bodu 3:
 
Hodnota zákazky bola určená na základe elektronického prieskumu na internete v dňoch 14.12.2012 -19.12.2012 s prihliadnutím na náročnosť typu VO (zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu), schváleného predpokladaného rozpočtu projektu „Komplexnejšie zručnosti, vyššia profesionalita, permanentné vzdelávanie – cesta k lepšej mediálnej komunikácii“, v položkách Interiérové vybavenie pre cieľové skupiny počas vzdelávania, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF ESF prostredníctvom SORO SIA, registrovanej pod kódom ITMS: 27110230609.
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 2090,00 eur bez DPH
Lehota viazanosti ponúk do: 31.3.2013
 
10. KRITÉRIA HODNOTENIA
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena bez DPH za celý predmet zákazky, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. Uchádzač je povinný v ponuke uviesť či je /nie je platcom DPH.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané elektronicky alebo poštou úspešnému uchádzačovi, ako aj všetkým neúspešným uchádzačom.
 
11. PODMIENKY FINANCOVANIA
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať prostredníctvom objednávky v období uvedenom v bode 4 platbou formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 30 kal. dní odo dňa ich doručenia spolu s dodacím listom a tovarom.
 
12. PODMIENKY ÚČASTI
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné priložiť :
- Cenovú ponuku
- Kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky, resp. aktuálny elektronický výpis z registra.
 
13. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK
Ponuku je potrebné doručiť poštou, alebo osobne v zalepenej obálke na adresu:
Privatpress, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov
Obálku je potrebné označiť nasledovne: „Neotvárať VO – Kancelárske pomôcky a potreby !“
Termín a čas doručenia:
Najneskôr do 25.1.2013 do 12:00 hod. Tento termín je konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia.
15. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK
Dátum a čas: 25.1.2013 o 17:00 hod. , Miesto: Privatpress, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov
 
V Prešove, 9.1.2013
Spracovala: Ing. Iveta Baranová 
 

Diskusia k článku