Len v dvoch studničkách v okolí je pitná voda

Len v dvoch studničkách v okolí je pitná voda

Aj tento rok bol vykonaný monitoring kvality prameňov, ktoré sa nachádzajú v našom okolí. Zistenia nie sú bohužiaľ vôbec pozitívne. Len v dvoch studničkách je voda vyhovujúca. Napiť sa môžete zo studne Cemjata - Diana a vo Veľkom Šariši.

Prešetrili 14 prameňov, vody ubúda
 
Členovia Občianskeho združenia Živá Zem začali s rozmiestňovaním informačných tabúľ k štrnástim prameňom v Prešove a blízkom okolí. Občania sa z nich dozvedia, či je voda pitná alebo nie.Občianske združenie Živá Zem (OZŽZ) uzatvára v týchto dňoch projekt „Hľadá sa pitná voda“, ktorý bol zameraný na prešetrenie kvality vody studničiek a na šírenie osvety o potrebe zachovania zdrojov pitnej vody v regióne Šariša. Prednášky pre žiakov základných a stredných škôl prebiehali v júni tohto roku a paralelne sa OZŽZ venovalo aj odberom vzoriek vody v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Prešove.
 „Doteraz sme nezaevidovali žiadny monitoring kvality prameňov v takomto rozsahu, pričom ľudia ich ako zdroj vody využívajú veľmi často. Prešetrili sme 14 prameňov. Žiaľ,  musíme konštatovať, že sa aj u nás, podobne ako inde vo svete, potvrdili varovné signály odborníkov, pretože pitnej vody ubúda. Tabuľkou „voda je pitná“ môžeme označiť len dva pramene -  vo Veľkom Šariši a prameň Diana na Cemjate,“ povedal  štatutár OZŽZ Štefan Adamčík. 
 
Kontrolované boli najznámejšie a najnavštevovanejšie pramene:  Kvašná voda, dva pramene na Borkúte, na Cemjate, v Lačnove, na Sigorde, v Zlatej Bani, pod Kapušianskym hradom, prameň pri chate Sova v Slanských vrchoch a ďalšie.
 
Nebezpečenstvo pre tehotné ženy a deti
 
Zistené výsledky rozborov netreba brať podľa odborníkov na ľahkú váhu. Výsledky spracovali  Jana Mýtniková regionálna hygienička a Tatiana Miščíková vedúca oddelenia hygieny životného prostredia z RÚVZ v Prešove. „To, že voda bola dlhodobo používaná a nedošlo pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o bezvýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia si môžu vytvoriť toleranciu k patogénnym baktériám, prípadne vírusom a ak nie je oslabený ich imunitný systém, pitie nevyhovujúcej vody nemusí spôsobiť zdravotné ťažkosti. Horšie sú však na tom deti, tehotné ženy, starší a chorí ľudia, teda ľudia s oslabenou imunitou,“ uviedla regionálna hygienička.Podľa Tatiany Miščíkovej je najväčším nedostatkom prírodných prameňov a studničiek skutočnosť, že nemajú stanovené ochranné pásma. Stupeň ich ochrany je tak oproti zdrojom verejného zásobovania často nedostatočný.
 
 
Na zaujímavé a obšírnejšie otázky ohľadom témy pitné pramene v našom okolí nám odpovedala  Jana Mýtniková regionálna hygienička z RÚVZ v Prešove.
* Ktoré sú hlavné parametre určujúce, či voda je pitná alebo nie? Akými normami, ustanoveniami sa riadi RÚVZ pri rozboroch?  
 
 - Kvalitu pitnej vody RÚVZ vyhodnocuje podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV č. 496/2010 Z. z. RÚVZ so sídlom v Prešove nevykonáva monitorovanie kvality vôd zo studničiek, minerálnych prameňov a podobne, a to hlavne z toho dôvodu, že kvalita týchto vôd je značne kolísavá, nemajú zabezpečené ochranné pásmo, nemajú prevádzkovateľa a nie sú určené ako jediný zdroj pitnej vody.
 
* Kto môže najcitlivejšie zareagovať a ako sa v organizme človeka môže prejaviť, že sa napil z prameňa, ktorý nie je vhodný na ľudskú spotrebu?
 
- Pokiaľ sú vo vode prekročené medzné hodnoty bakteriologických ukazovateľoch a voda nezodpovedá kritériám určeným pre pitnú vodu, je voda podozrivá, že prišla do kontaktu s výkalmi či zvyškami živočíchov a môže obsahovať patogénne baktérie a vírusy, ktoré pochádzajú z črevného traktu a môžu vyvolať infekčné ochorenie. To, že voda je dlhodobo používaná a nedošlo pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o nevýznamnú vec. Pravidelní spotrebitelia  si môžu vytvoriť toleranciu k týmto baktériám a v prípade, že nie je oslabený ich imunitný systém, tak im pitie tejto nevyhovujúcej vody nemusí spôsobiť zdravotné ťažkosti. Horšie však sú na tom deti, starší a chorí ľudia, teda ľudia s oslabenou imunitou.
 
* Aká je platnosť výsledkov?
 
- Pretože nie je zabezpečené ochranné pásmo pri kontrolovaných vodných zdrojoch v rámci tohto projektu, laboratórne výsledky sú platné len k uvedenému času odberu.
 
* Čo vplýva na kvalitu vody v jednotlivých prameňoch?
 
- Najväčším nedostatkom prírodnýchprameňoch a studničiek je, že nemajú stanovené ochranné pásma, a stupeň ich ochrany je tak oproti zdrojom verejného zásobovania často nedostatočný. Plocha okolo vodných zdrojoch do vzdialenosti 10 metrov nesmie byť znečisťovaná a nesmú sa tu vykonávať činnosti, ktoré by mohli zhoršovať kvalitu podzemnej vody.  Povrchové vody musia byť odvádzané mimo vodný zdroj a jeho okolie. V prípadoch, keď je studňa vystrojená stojanovým alebo iným zariadením s priamym výtokom vody, musí byť zriadený vodotesný odpad, odvádzajúci nevyužitú vyčerpanú vodu do vzdialenosti cca 5 metrov od studne. Okolie vodného zdroja aspoň do vzdialenosti 1 m nesmie umožňovať priesak povrchovej vody.
 
* Je šanca, že voda v prameni bude raz opäť pitná?
 
- Každý užívateľ vody z neznámeho prameňa by si mal predovšetkým uvedomiť, aký je technický stav vodného zdroja, všimnúť si úpravu jeho okolia a možné znečistenie okolia, spôsob odberu a až potom sa rozhodnúť, či sa napije tejto vody.
 
 
Prehľad prešetrených prameňov
Prešov – Malý Borkút (Borkút 2) - nevyhovuje (abiosestón, chemická spotreba kyslíka manganistanom, reakcia vody, mangán, železo, zákal)
Prešov – Borkút - Hlavný prameň (Veľký Borkút) - nevyhovuje(enterokoky, abiosestón, amónne ióny, chemická spotreba kyslíka manganistanom, reakcia vody, mangán, železo)
Prešov – Kvašná voda – hlavný prameň - nevyhovuje (abiosestón, chemická spotreba kyslíka manganistanom, reakcia vody, mangán, železo)
Prešov – Cemjata – Pod hudobným pavilónom - nevyhovuje (abiosestón, reakcia vody, mangán, železo, zákal)
Prešov – Cemjata – Diana - vyhovuje
Prešov – Jesenského ul - nevyhovuje (enterokoky, železo)
Prešov – Rúrky - nevyhovuje (koliformné baktérie)
Veľký Šariš – smer ku hradu na Medzany - vyhovuje
Lipovce-Lačnov – Pri pastirni - nevyhovuje (kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C a pri 37°C)
Uzovské Pekľany – Nad obcou (smer Renčišov) - nevyhovuje (Escherichia coli, koliformné baktérie, enterokoky)
Sigord – Šťavica - nevyhovuje (abiosestón, amónne ióny, reakcia vody, mangán, železo, zákal))                                     
Zlatá Baňa – Pri Zlatobanskom chodníku - nevyhovuje (Escherichia coli, enterokoky, amónne ióny, reakcia vody, chemická spotreba kyslíka manganistanom, mangán, železo)
Čurek _ Kapušany (pod hradom) - nevyhovuje (koliformné baktérie, enterokoky)
Premeň pri chate Sova _ Slanské vrchy - nevyhovuje (koliformné baktérie, enterokoky, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C a pri 37°C)
 

Diskusia k článku