Blíži sa termín referenda

Blíži sa termín referenda

Slovákov čaká referendum. Uskutoční sa v sobotu 7. februára 2015 v čase od 7. h do 22. h. Na území mesta Prešov v tejto súvislosti bude vytvorených 50 okrskov na hlasovanie v referende a na sčítanie hlasov.

Mesto Prešov zriadilo pre tento účel námietkovú kanceláriu v budove Mestského úradu Prešov, Jarková ulica 26. Cieľom zriadenia námietkovej kancelárie je zabezpečiť, aby údaje v zoznamoch oprávnených občanov na hlasovanie v referende zodpovedali skutočnosti. Každý volič si môže overiť v námietkovej kancelárii, či je zapísaný v zozname oprávnených občanov na hlasovanie v referende, môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv.

Oprávnený občan na hlasovanie v referende, ktorý nebude môcť hlasovať v okrsku, v ktorom je zapísaný do zoznamu oprávnených občanov na hlasovanie v referende, môže požiadať mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovacie preukazy sa vydávajú v úradných hodinách. Posledný deň na jeho vybavenie je štvrtok 5. februára 2015. Miestom vydávania hlasovacích preukazov je Kancelária prvého kontaktu, pracovisko č. 12 a Jarkovej ulici 26, Mestský úrad v Prešove.

Referendum, ktoré prezident SR Andrej Kiska vyhlásil na 7. februára 2015 budú oprávnení občania rozhodovať o troch otázkach 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?“  

Diskusia k článku