PLATY MESTSKEJ POLÍCIE V ROKU 2016

PLATY MESTSKEJ POLÍCIE V ROKU 2016

Pracovníci Mestskej polície v Prešove sú zamestnancami mesta a sú odmeňovaní platným Poriadkom odmeňovania zamestnancov mesta Prešov a Kolektívnej zmluvy. Podľa týchto pracovných noriem zamestnancom polície patrí:

a/Základná mzda vo výške, do ktorej v rámci rozpätia základnej mzdy v príslušnom stupni náročnej práce, zamestnanec polície bol zaradený.
b/ Osobné ohodnotenie.
c/ Odmeny.
d/ Mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas.
e/ Mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok.
f/ Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu.
g/ Základná mzda sa zvýši k 1. januáru kalendárneho roka o 3%
h/ Základná mzda sa zvýši k 1. januáru kalendárneho roka o sumu 16 eur.

Mestská polícia je nestranný profesionálny, poriadkový útvar, pracujúci v osobitnom režime. 
Pri plnení úloh majú policajti postavenie verejného činiteľa.
 
Mestská polícia 
 
Zabezpečuje verejný poriadok v meste. Chráni majetok mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach. Vykonáva všeobecné záväzné nariadenia mesta, uznesenie mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora. Ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky.
 
Je tomu ale vždy tak? S tichým súhlasom polície autá parkujú v Prešove kade tade, len nie na parkoviskách. Námestie legionárov nie je parkovisko, ale oddychová zóna, ktorá má slúžiť občanom zo všetkých strán námestia a nie autám. Polícia má chrániť, pomáhať a nie sa len pozerať, ako sa devastuje Námestie legionárov a ďalšie trávnaté porasty. Pracovník mestskej polície skladá primátorovi mesta sľub tohto znenia: „Sľubujem, že budem riadne plniť svoje povinnosti, chrániť záujmy mesta a jeho obyvateľov, zachovávať ústavu, zákony a ostatné záväzne predpisy“. Nech občania sami vyhodnotia, ako sa mestskej polícii v Prešove darí plniť základné úlohy v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb o obecnej polícii.

Na Mestskej polícií pracuje 79 pracovníkov na plný úväzok a 27 pracovníkov na čiastočný úväzok, ktorí pracujú v ochrannej dielní a obsluhujú kamerový systém. 

Priemerná mesačná mzda u 79 pracovníkov v roku 2016 bola 1 114, 14 eur v hrubom a u 27 pracovníkov, ktorí pracujú na čiastočný úväzok bola 225,81 eur v hrubom. V národnom hospodárstve SR priemerná nominálna mzda v roku 2016 dosiahla 912 eur a v okrese Prešov 876 eur.

Text a foto: Emil Osavčuk

Diskusia k článku