Emil Osavčuk: Pýtam sa, za čo poslanec dostane 50 percentnú odmenu, keď sa nezúčastní zasadnutia?

Emil Osavčuk: Pýtam sa, za čo poslanec dostane 50 percentnú odmenu, keď sa nezúčastní zasadnutia?

Prešovský večerník prednedávnom uverejnil článok Prešovskí poslanci odmietli paušálne odmeny. K článku zaujali stanovisko niektorí poslancci MsZ. Je logické, že bolo negatívne, pretože ide o ich odmeny. „Paušálom sa nič neušetrí, práve naopak, zvýšili by sa výdavky na odmeny poslancov,“ - argumentoval poslanec Martin Ďurišin.Opak je ale pravdou, ušetrilo by cca 20 000 eur, čo je nemalá čiastka v rozpočte mesta.

Podľa navhovaného systému primátorky mesta Andrey Turčanovej, aby poslanci brali paušálne odmeny,  poslanec by v niektorom mesiaci nemohol mať od 1 010 do 1 044 eur ako niektorí teraz. Súhlasím s tým, no podľa mňa by mali platiť oveľa prísnejšie kritériá. Pýtam sa, za čo poslanec dostane 50 percentnú odmenu, keď sa nezúčastní zasadnutia? Len preto, že je na dovolenke pri  mori? Paušálna odmena  by sa poslancovi mala krátiť o 50 percent, ak by počas MsZ neodhlasoval štyrikrát a viac, o 50 percent. Pri doterajšej pracovnej disciplíne  by sa odmena krátila o 50 percent cca 15 poslancom! Často sa stáva, že MsZ nie je schopné uznašania, z 31 poslancov nie je prítomných ani polovica. Navrhovaným spôsobom odmeňovania by sa súčasne zlepšila pracovná disciplína, a tak by si niektorí poslanci z MsZ nerobili „holubník“.


Som toho názoru, že výkon poslanca mestského zastupiteľstva by mal byť čestná funkcia a nemala by byť honorovaná tak ako doteraz. Mal by dostať naozaj len symbolickú odmenu. Prešovskí poslanci majú najvyššie odmeny voči iným mestským zastupiteľstvám na tej istej úrovni. Som presvedčený, že MsZ v Prešove nie je efektívnejšie a pružnejšie ako tie, ktoré majú podstatne nižšie odmeny. S tým, aby poslanci dostávali menšie odmeny, súhlasia aj mnohí Prešovčania. Časť z nich sa vyjadrila v ankete v spomínanom článku. Za všetkých hovorí odpoveď jedného z opýtaných: „Poslanci si nezaslužia také odmeny. Nie som s nimi spojný, sú to ľudia, ktorí brzdia rozvoj mesta“.

Za prvý polrok 2017 boli vyplatené odmeny za poslaneckú činnosť v MsZ, MsR,
komisiách a vo výboroch MČ vo výške 103 938,15 €

Ministerstvo vnútra SR vypočulo hlas ľudu a novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Pre lepšie hospodárenie pri nakladaní s verejnými prostriekami je žiadúce ustanoviť maximálnu odmenu poslanca obecného zastupiteľstva a počet poslancov v zastupiteľstve.
 
Maximálna odmena poslanca je limitovaná zákonom ustanoveným finančným stropom. V kalendárnom roku poslanec dostane jeden mesačný plat primátora bez zvýšenia. V tomto roku by bolo 2 909 eur. V ďalšej časti návrhu právnej  úpravy je uvedené, že  počet  poslancov  bude podľa obyvateľov obce. Ak obec má od 50 001 do 100 000 obyvateľov môže mať 17 až 21 poslancov. V  roku  2015  som na  MsZ predložil  návrh, aby  vo  výboroch  MČ  boli  aj neposlanci. MsZ môj návrh zamietlo. V právnej úprave je taxatívne uvedené, že členmi výboru môžu byť aj obyvatelia mesta s trvalým pobytom v mestskej časti zvolení mestským zastupiteľstvom.
 
Návrh právnej úpravy v plnom znení podporujem, pretože sa ušetria finančné prostriedky, ktoré sa použijú na zlepšenie životného prostredia. MsZ bude pružnejšie a efektívnejšie bude zabezpečovať úlohy mesta.

Text a foto: Emil Osavčuk

Diskusia k článku