PREKLEP či úmysel? Ako ukrátiť deti o detské ihrisko!

PREKLEP či úmysel? Ako ukrátiť deti o detské ihrisko!

Mesto Prešov malo úmysel postaviť parkovisko vo vnútrobloku ul. Šafárikova 1-21 so zámerom, aby pribudli parkovacie miesta. Žiaľ, stalo sa niečo, s čím nerátali. Preklep! Ale vážne? Alebo to môžeme brať ako úmysel?

Parkovisko sa postavilo na detskom ihrisku, čo bolo vlastne v úmysle. Ale parkovacie miesta nepribudnú. Ostane rovnaký počet. Stav sa vôbec nezmenil. Vlastne to by sme klamali, deti prišli o časť ihriska, kde sa hrali, a pripravili nás aj o časť zelene a de facto ukrátili nás o jedno parkovacie miesto! A ľudí podlo oklamali. Na výstavbu tejto ,,rozumnej“ stavby nestačí podať len ohlásenie, pri tejto stavbe nejde o úpravu jestvujúcich nespevnených plôch a dobudovanie nových odstavných plôch, ale o celkovú výstavbu nových odstavných plôch na detskom ihrisku. Táto stavba nespĺňa podmienky podľa §55 bod 2 pis. a) až h) zákona č.50/1976Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov, ale aj keby...
 
Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav vydané obcou Ľubotice - stavebný úrad so sídlom na MsÚ v Prešove, 080 01 Prešov z dňa 6. 7. 2017 pod číslom SU-S/8726/697/2017 bolo vydané na parcelu KN-C4421/1 a nie na parcelu KN-C 4424/1, na ktorej je rozostavané neoprávnené a nezabezpečené stavenisko. Tu dochádza k ohrozeniu zdravia, života obyvateľov a hlavne deti, ktoré sa hrajú na detskom ihrisku! Dôkaz o nezabezpečenej stavbe majú mestská polícia mesta Prešov, kde bolo ohlásené nespokojnými rodičmi bezprostredné ohrozenie života a zdravia deti, ale aj dospelých. Ihrisko ostalo nezabezpečené a prázdne bez staviteľa a tak rodičia podali podnet aj na štátnu políciu. Žiaľ, nič sa nezmenilo.
 
Pozrime sa na fakt (ne)úmyselného konania. Zo zákona podľa §57 ods.2) zákona č.50/1976Zb. zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebník môže uskutočniť stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce ohlásené podľa odseku 1 len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebný úrad Ľubotice vydal rozhodnutie, že nemá námietky, ale na parcelu KN-C4421/1. Verejné právo sa riadi striktne - Zo zákona - tak zo zákona na parcelu KN-C 4424/1 nie je vydané žiadne právoplatné ohlásenie akejkoľvek stavby.Zástupca primátorky, pán Ing. Štefan Kužma, ktorý je súčasne aj vo výbore VMC č. 4 (stred mesta a staré mesto) sa oficiálne, pre TV Markíza k tejto súvislosti vyjadril, že... „PREKLEP“. (reportáž spracovaná redaktorom spravodajstva Petrom Žatkom, odvysielaná dňa 18.08.2017 v relácii TV noviny v reportáži pod názvom Úradnícky preklep). Zo zákona, pán Ing. Štefan Kužma potvrdil, že stavba na parcele detského ihriska KN-C 4424/1 je nelegálna, verejné právo nepozná termín stavba Z PREKLEPU.

 
Myslíte si, že to má niečo spoločné s (ne)úmyslom, tak skúste si vysvetliť, ako je možné, že (ne)úmysel sa potvrdzuje záhadne ďalším PREKLEPOM! No v tomto prípade už nie obcou Ľubotice, ale úplne iným subjektom. Týmto subjektom, č.2 je Mesto Prešov, Mestský úrad OSR, OIČ, ul. Jarková 24, kde v Zápisnici o prevzatí staveniska napísanej dňa 28.07.2017 v zmysle platných predpisov, je v kolónke č.6 Druh a vymedzenie staveniska uvedená parcela zhodná s parcelou uvedenou iným subjektom v oznámení k ohláseniu stavebných úprav a to parcela KN- C4421/1.

Úmysel Dokonaný
, prvé len úprava vnútrobloku, neskôr že výstavba nových 7 parkovacích miest, no pravdou je, že nezákonným spôsobom bolo upreté právo dotknutých obyvateľov vyjadriť sa, podať námietky a stanoviska podľa zákona č.50/1976 Zb. Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Zo zákona, štatutár mesta Prešov, Ing. Andrea Turčanová, by mal konať vo veci a stavbu ukončiť pre pochybenie konania a upraviť parcelu tak, aby naďalej plnila účel detského ihriska a oddychovej zóny. Vysadiť zeleň, ktorá bude oddeľovať okraj vozovky od detského ihriska a osadiť detské herné prvky.
 
To je náš názor a aký je Váš názor, milí čitatelia... Poznáte to, keď vybavujete niečo na úradoch a urobíte preklep. Skúste urobiť preklep pri platení mestských daní. No v každom prípade uvidíme čo povedia patričné orgány, ktoré konajú v tejto veci. Príbeh ukrátenia detí o detské ihrisko vnútroblok ul. Šafárikova 1-21 v tomto bode nekončí, práve naopak, začína. Výstavbou tzv. nových parkovacích miest na detskom ihrisku neprinesie v skutočnosti žiadne nové parkovacie miesto. Mesto Prešov efektívne vyhodilo celkom 13.433,99 eur a prenajalo vo vnútrobloku ul. Šafárikova1-21 na parcele KN-C4423 20m2 na mieste, kde je v súčasnosti 1 parkovacie miesto a ďalších 10 m2 odkrojí z prekrásnej starej mestskej časti, typickej architektúry Táboriska „umelá búda“! osadená na úkor zelene a úžasnej parkovej scenérie starej už viac ako 70 rokov a to za 172 eur/ročne.
 
Na konci dňa máme (-1) parkovacie miesto, za ktoré budú chcieť od nás nemalé poplatky za rezidentské karty.
 
Tu sa príbeh končí, poslanci za VMČ č.4 (Fedorčíková, Langová, Drobňaková a Kužma) a kompetentní úradníci mesta Prešov ukrátili deti o ihrisko, parkovú zeleň a obyvateľov obrali o jedno parkovacie miesto.
 
Patrik Tomič

Diskusia k článku