Parkoviská: Mestská rada odporúča primátorke dať vypracovať  kontrolný posudok

Parkoviská: Mestská rada odporúča primátorke dať vypracovať kontrolný posudok

(pv) – Vo včerajšom vydaní Prešovského večerníka sme vám priniesli informácie týkajúce sa kúpy parkovísk za pol milióna eur, ktorú odklepli mestskí poslanci. V piatok, v čase uzávierky, sa ale uskutočnilo mimoriadne zasadnutie Mestskej rady v Prešove, zvolané práve kvôli týmto parkoviskám.

Reč je o parkoviskách na Volgogradskej a Mukačevskej ulici. Ich kúpu nakoniec odhlasovali a odklepli prešovskí mestskí poslanci ešte na januárovom zasadnutí. Stavbu realizovala spoločnosť EEI. Parkoviská ponúkla na odpredaj z dôvodu potreby majetko - právneho usporiadania vzájomných vzťahov, ktoré vznikli na základe Zmluvy o výpožičke pozemkov zo dňa 4. 10. 2010 uzatvorenej s mestom Prešov. Zmluva bola uzatvorená na 5 rokov a počas tejto doby parkoviská využívala verejnosť bezplatne. Keďže sa veci nepohli vpred, spoločnosť EEI oznámila mestu svoj zámer spoplatnenia parkovísk od 1. novembra 2017. Radnica sa rozhodla konať a schválila kúpu sporných parkovísk. 
 
Voči tomu rozhodnutie mal výhrady hlavný kontrolór mesta Alexander Ernst. Primátorka Andrea Turčanová považovala za nevyhnuté prerokovať pripomienky hlavného kontrolóra a preto zvolala mestskú radu. O vyjadrenie sme požiadali radnicu: „Mestská rada v Prešove odporúča primátorke mesta dať vypracovať kontrolný znalecký posudok na predmetné stavby,“ povedala nám hovorkyňa mesta Veronika Kmetóny Gazdová. 
 
O svoj názor sa s nami podelil aj člen mestskej rady a zároveň poslanec VMČ č.1 Mikuláš Komanický: „Na základe oznámenia hlavného kontrolóra mesta, že takáto kúpa je nevýhodná, bolo zvolané mimoriadne zasadnutie mestskej rady. Vyskytli sa rôzne pochybnosti ohľadom kúpy, napríklad, že na parkoviskách chýbajú zachytávače oleja a nečistôt. Našimi odbornými pracovníkmi bola táto vec odkontrolovaná. Podľa môjho názoru je znalecký posudok platný. Aj napriek tomu, že nedostatky boli odstránené, prijalo sa nové uznesenie a na najbližšom zasadnutí sa ešte raz predložia materiály ohľadom kúpy. Mestská rada zároveň poverila pani primátorku, aby sa stretla so zástupcami firmy a prerokovala tieto pripomienky a takisto zníženie sumy.  Ja osobne si myslím, že keď znalec, ktorého si vybralo mesto stanovil takúto sumu, tak nevidím dôvod prečo by nemali byt odkúpené. Zmluva bola podpísaná, mesto prenajalo pozemky a firma postavila stavbu, tak  prečo by mala tieto parkoviská  prevádzkovať súkromná firma. Veď by to bola prvá lokalita na sídlisku, kde by sa platilo za parkovanie a to si obyvatelia týchto oblastí nezaslúžia. My budeme bojovať za to, aby takýto stav nenastal. Samozrejme by sme boli radi, ak by sa podarilo sumu znížiť, ale ak nie, nevidím najmenší dôvod prečo by mesto nemalo odkúpiť tieto parkoviská.“

Do redakcie nám zaslal svoje stanovisko aj hlavný kontrolór mesta Prešov Alexander Ernst, kde uvádza argumenty o nevýhodnej kúpe:
 
- Zastávam názor, že uvedené uznesenie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zároveň je pre mesto Prešov a jeho občanov zjavne nevýhodné a tiež, že realizáciou tohto uznesenia môže mestu Prešov vzniknúť značná škoda. Výber argumentov, ktoré dostala primátorka od hlavného kontrolóra k tomu, aby nepodpísala uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 865/2018 prijatého dňa 24.01.2018 k materiálu Návrh na schválenie MP – odkúpenie stavieb parkovísk – ul. Volgogradská a Mukačevská (EEI, s. r. o.).

 Predaj, prenájom ale aj kúpa majetku má prebiehať transparentne a za primeranú cenu, za ktorú sa považuje všeobecná hodnota majetku podľa osobitného predpisu.  Existujú skutočnosti, ktoré potvrdzujú zjavnú nevýhodnosť pre mesto Prešov a jeho obyvateľov. Mám za to, že znalecký posudok, vypracovaný Ing. Milanom Vinklerom dňa 07.11.2017, nebol spracovaný na základe reálneho posúdenia skutkového stavu, čo deklaruje aj sám znalec, ktorý uvádza, že vychádzal len z úvodného projektu stavby. Žiadam Vás, vážená pani primátorka, aby ste si overili niektoré skutočnosti prostredníctvom Stavebného úradu. Ten sám deklaroval nezrovnalosti v NN rozvodoch medzi projektom a kolaudačným rozhodnutím a tiež zložením jednotlivých vrstiev stavby pre počet 24 parkovacích miest na ul. Mukačevskej. 
Zároveň členovia komisie mestského majetku pri MsZ dňa 16. 11. 2017 vykonali výjazdové zasadnutie a kontrolu uvedených stavieb parkovísk aj za účasti zástupcu vlastníka stavby a v pomere za:0, proti:8, zdržal sa:1 neodsúhlasili uvedený majetkový prevod. 

Znalec Ing. Vinkler v rámci posudku určil cenu metódou polohovej diferenciácie pre rodinné domy (!) vo výške 519 000 eur aj keď inou metódou (technická hodnota stavby) určil cenu stavieb na 419 837 eur. Pre rokovanie orgánov mesta vedúci odboru správy majetku mesta MsÚ predložil vyššiu cenu.. Pri doterajších rokovaniach nie je nikde zmienka o potrebe preukázania skutočných obstarávacích nákladov na predmetné stavby. V Koncepcii riešenia statickej dopravy v meste Prešov, ktorú firma EEI, s.r.o. dodala v roku 2015 mestu, vyčíslila náklady na vybudovanie predmetných parkovísk vo výške 596 893,24 eur. Zároveň na rokovaní na MsÚ poukazovala na to, že trvá na vyplatení čiastky 466 000 eur. Znalec v posudku do ceny zahrnul aj NN napojenie cestných závor, ktoré ale mesto nepotrebuje pretože počíta naďalej s neplatením za parkovanie.

Upozorňujem, že zákon č. 138/1991 o majetku obcí v platnom znení v § 12 určuje, že obec sa pri nadobúdaní majetku riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka. Uznesenie schválené MsZ považujem za nevýhodné v tom, že bolo prijaté bez akýchkoľvek podmienok  na odstúpenie od zmluvy v prípade ak sa preukáže vada na prevádzaných nehnuteľnostiach prípadne ich neupotrebiteľnosť. V zmysle § 5 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení je orgán verejnej správy povinný vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ktorého o.i. zabezpečuje finančnú kontrolu, hospodárnu, efektívnu, účelnú a účinnú realizáciu finančnej operácie. Vykonanie finančnej operácie je možné len ak je v súlade s § 6 ods. 4 tohto zákona - ten orgánu verejnej správy (v tomto prípade mestu) určuje povinnosť overiť súlad každej finančnej operácie s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok. 

A tu je problém - dôležitou skutočnosťou je to, že v rozpočte mesta Prešov nie sú vyčlenené kapitálové zdroje na tento kapitálový výdavok.  Schválený rozpočet mesta Prešov na rok 2018 v Programe 6 – správa a evidencia majetku  (kúpa nehnuteľností)  určuje, že vyčlenené zdroje sú vo výške 0 eur ! V zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení možno rozpočtové prostriedky použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené. 

Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení v piatej časti – Pravidlá rozpočtového hospodárenia, § 19 ods. 4 a 5 určuje, že štatutárny orgán subjektu verejnej správy (v tomto prípade primátorka mesta) je povinný zabezpečiť, aby sa verejné prostriedky uvoľňovali iba v takej výške, aká zodpovedá rozsahu plnenia úloh zahrnutých v rozpočte subjektu verejnej správy 
(v tomto prípade mesta Prešov). Zároveň subjekt verejnej správy nie je oprávnený zaväzovať sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemá zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok. 
 
Na záver:
Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v platnom znení v § 2 definuje hospodárnosť  ako vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu a efektívnosť ako najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a dosiahnutými výsledkami.

Prejavom právomoci starostu ako najvyššieho výkonného orgánu obce je jeho zákonné oprávnenie podľa § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho v lehote do 10 dní od schválenia obecným zastupiteľstvom nepodpíše.
 
Foto: www

Diskusia k článku