O. Nováček: Verejný priestor tvorí akúsi kostru mesta

O. Nováček: Verejný priestor tvorí akúsi kostru mesta

Čo sa skrýva pod pojmom Manuál verejných priestorov? Akýsi úvod do tejto témy sme už priniesli v rozhovore s hlavnou architektkou Máriou Čutkovou a Vladimírom Krištofom z Odboru hlavného architekta mesta.

Vysvetlili, čo je zámerom tohto projektu. Ambíciou mesta je vytvoriť základný nástroj, ktorý pomôže zadefinovať hrany a charakter súčasného a budúceho verejného priestoru. Tento projekt je unikátny nielen vo svojej samotnej podstate, ale v tom, že do tvorby príručky sa má zapojiť aj verejnosť. 
 
Prvé stretnutie k téme verejných priestorov a samotnej úlohe manuálu sa uskutočnilo túto sobotu v priestoroch jednej prešovskej kaviarne. Samozrejme, že sme tam nemohli chýbať. Zaujímalo nás, ako vlastne bude takáto diskusia prebiehať. Zostali sme prekvapení! Záujem o stretnutie s odborníkmi bol veľký, rovnako padlo veľa otázok. 
 
Stretnutie sa nieslo v príjemnom duchu. Moderátorskej úlohy sa ujala architekta Zora Pauliniová, ktorá má s predstavovaním podobných projektov verejnosti bohaté skúsenosti. S prezentáciou vystúpil mladý architekt a urbanista Oto Nováček, ktorý sa zaoberá problematikou 
sociálneho bývania, ale aj občianskej angažovanosti. Vysvetlil, čo je to verejný priestor a priblížil tvorbu manuálu.

 
Oto Nováček vysvetlil, čo je to verejný priestor a priblížil tvorbu manuálu.

 
„Je dôležité zadefinovať si, čo je verejný priestor a ako ho vnímame pre potreby spracúvania manuálu. Verejný priestor je trojrozmerné prostredie, ktoré obklopuje každého jedného z nás. Samozrejme, nedá sa vnímať úplne odlúčene od iných priestorov a to napríklad od virtuálneho, sociálneho alebo kultúrneho, avšak pre potreby manuálu sa budeme zameriavať v prvom rade na fyzickú časť tohto prostredia. Je to teda verejne prístupná zložka tohto prostredia, ktorá by mala byť otvorená, teda prístupná pre každého jednotlivca. Verejný priestor je tak vo svojej podstate demokratický. Tvorí akúsi kostru mesta, po ktorej sa pohybujú všetci občania bez rozdielu,“ vysvetľuje Oto Nováček a ďalej dodáva: „Hierarchizácia a vlastne kompozícia mestských priestorov vytvára potom dojem a obraz spojeného mesta. Viac-menej každé mesto by malo mať súbor kvalitných lokalít, ktoré poskytujú nielen príjemné prostredie, ale aj aktivity, ktoré podnietia ľudí, aby priestorom nielen prechádzali, ale v ňom aj zotrvali.“ 
 
Verejný priestor či verejné priestranstvo? Tieto dva pojmy sú si podobné, no každý má vlastný význam. Aký je teda medzi nimi rozdiel? „Verejné priestranstvo je charakterizované pre účely manuálu legislatívne. Verejným priestranstvom rozumieme verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Zjednodušene to môžeme vnímať ako podlahu mesta, ktorú vlastní obec so všetkými jej prvkami a časťami,“ hovorí mladý architekt. 
 
Verejné priestranstvá sú rozdelené na rôzne typy. Pre potreby manuálu Oto Nováček priblížil tie základné: „Prvým typom je ulica, ktorá tvorí základný priestorový prvok verejného priestoru. Vytvára hlavne ekonomickú, spoločenskú a prepravnú funkciu. Potom tu máme námestie, ktoré je uzlovým bodom v meste. Je to silný orientačný bod v mentálnej mape mesta obyvateľa, ale zároveň je to aj miesto identifikácie a potvrdenia spoločenstva. Ďalej je tu park ako komplementárny priestor ku kamenným námestiam a uliciam. Je vytvorený s ohľadom na ekologickosť, estetickosť, ale mal by pozývať aj k hre, rekreácii a k zastaveniu sa a relaxácii. Nábrežie sú priestory, ktoré lemujú vodné toky alebo jazerá. Sú to priestory, ktoré sa využívajú pre ekologickú dopravu. Sústreďuje sa tu pešia a cyklo doprava a zároveň plní podobnú funkciu ako park, teda pozývajú k rekreácii a vytvárajú ekologické biokoridory v meste.“


Záujem o stretnutie bol veľký.
 
Vedeli ste, že aj verejný priestor má svoju kvalitu? Poznáme kvalitné, ale aj nekvalitné priestory. „Podľa niekoľkých kritérií môžeme posúdiť, či je priestor kvalitný alebo nie. Podľa toho nám utkvie v pamäti, či je mesto dobré alebo nie. Medzi základné kritéria kvality patrí vzhľad a pohodlie, kedy sa do popredia stavia ľudská mierka, ergonómia, ale aj dostupnosť týchto priestorov. Keď sú tieto kritéria naplnené, v priestore sa odohrávajú okrem nevyhnutných aktivít, ktorými sú napríklad cesta do práce, do školy aj voliteľné aktivity, ktoré nám ako keby potvrdzujú tento priestor. Aj napriek tomu, že niektoré priestory môžu byť vzhľadom pohodlné, nemusia pozývať ľudí k zastaveniu, napríklad nedostatkom lavičiek, zelene a podobne. Nekvalitné priestory postrádajú či už dostupnosť alebo vzhľad a pohodlie a teda sú často opustené a dominujú v nich iba nevyhnutné aktivity. Častým problémom je okrem kvality a kvantity prvkov aj samotná údržba verejného priestoru,“ hovorí Oto Nováček.
 
Záver prezentácie architekta Nováčka bol venovaný samotnému Manuálu verejných priestorov. „Manuál verejných priestorov nie je vo svete nič nové. Napríklad v Čechách ich je niekoľko, ale známe sú aj po celom svete, či už ako manuály alebo prehĺbenia design manuálov, ktoré hovoria presnejšie o používaní prvkov častí a riešení. V Čechách je veľmi známy pražský manuál, ktorý je aj inšpiráciou toho prešovského a bol vytvorený v roku 2014. Je to veľmi zaujímavý súbor univerzálnych odporúčaní pre riešenia verejných priestorov. V Benešove majú niekoľko takýchto manuálov a dostali sa až k design manuálom pre lavičky, mestský mobiliár alebo povrchy. V prvej fáze tvorby sme sa inšpirovali aj Street design manuálom z New Yorku. Manuál by mal predstavovať koncepčný materiál, ktorého hlavným cieľom sú základné pravidlá pri tvorbe týchto priestranstiev. Mal by sa skladať z niekoľkých častí. Tú prvú by mali tvoriť zásady tvorby, ktoré budú tvoriť súbor grafických odporúčaní pre rozmery a nadväznosti jednotlivých prvkov a častí, kde sa budeme inšpirovať jednak normou, ale tak isto manuály, ktoré vo svete už existujú, odbornou literatúrou, ale aj vlastnými skúsenosťami. Spolupracovať budeme aj s fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity, konkrétne je to Ústav urbanizmu a územného plánovania, ktorý bude aj garantovať správnosť týchto zásad. Druhou časťou bude katalóg alebo passport verejných priestorov mesta Prešov, kedy analyzujeme hlavné a vedľajšie kompozičné časti mesta a spolu s ich uzlami. Dostanem sa, samozrejme, aj k tým vedľajším,“ uzatvára Oto Nováček. 

 
Zora Pauliniová a Oto Nováček.
 
Dominika Tuptová
Foto: P. Kostura

Diskusia k článku