Š. Šimočko: „Ak už nejaký úradník dá pečiatku na rozhodnutie, je veľmi  ťažké túto pečiatku „vygumovať“

Š. Šimočko: „Ak už nejaký úradník dá pečiatku na rozhodnutie, je veľmi ťažké túto pečiatku „vygumovať“

Ruch okolo sporných prístupových ciest k južnému portálu tunela Bikoš a k plánovanej IBV na Kráľovej hore neutícha. Petičný výbor z ulice Mirka Nešpora už viac ako tri roky bojuje za zmenu trasovania týchto ciest, no zatiaľ bezvýsledne. Členovia výboru sa napriek tomu nevzdávajú a veria, že mesto i Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ich požiadavkám napokon vyhovejú.

S najnovším vývojom sporu nás členovia petičného výboru oboznámili počas nedávnej návštevy v redakcii. „Na začiatok by bolo dobré povedať, že petičný výbor a ani obyvatelia ulice Mirka Nešpora nie sú proti výstavbe R4, my sme proti teraz plánovanému trasovaniu prístupovej cesty k tunelu na R4, pretože je v najnevhodnejšom koridore na Sídlisku III,“ ujal sa slova René Polačok.

Svoj boj však obyvatelia ulice Mirka Nešpora v roku 2015 začali podaním petície proti výstavbe takzvanej dočasnej cesty, ktorá by mala viesť na miesto plánovanej IBV na Kráľovej hore. „Tá cesta by mala viesť medzi materskou škôlkou na ulici Mirka Nešpora a susednými detskými ihriskami, bezprostredne popri nich, s čím sme nemohli a ani dnes nemôžeme súhlasiť. Mesto v roku 2015 vo svojej reakcii uznalo naše požiadavky za opodstatnené a výstavba tejto cesty bola zastavená,“ pripomenul Štefan Šimočko.
Po troch rokoch však jej výstavba začala znovu a nákladné autá tam začali privážať panely.

„Áno, 30. júla 2018 sme preto na mestskom úrade podali ďalšiu petíciu,“ pokračoval Štefan Šimočko a vysvetlil : „Vzhľadom na to, že prístupová cesta na miesto plánovanej IBV má viesť popri detských ihriskách cez pozemky, ktoré mesto ešte v roku 2011, za bývalého primátora Pavla Hagyariho, prenajalo developerom, touto druhou petíciou žiadame, aby mesto zmluvu o prenájme týchto pozemkov vypovedalo, respektíve zrušilo. V zmluve je totiž uvedené dokonca i to, že ju možno vypovedať aj bez udania dôvodu a tých dôvodov sme v petícii uviedli mnoho. Do dnešného dňa sa mesto k petícii nevyjadrilo. Po uplynutí 30 pracovných dní, v zmysle zákona, som z radnice dostal list s oznámením, že mesto si lehotu na vybavenie petície predĺžilo o ďalších 30 dní. Netušíme, či len naťahuje čas, alebo naozaj hľadá riešenie.“

Je viacero možností trasovania spomínanej cesty.

„Na stretnutí so zástupcami mestského úradu a Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., asi mesiac a pol dozadu, pritom bolo povedané, že spomínaná zmluva bude zrušená. Všetci sme tam sedeli, ba dokonca aj dvaja poslanci zo Sídliska III. Zástupcovia mesta vtedy povedali, že je to jasné, že ak je tam bez udania dôvodu, nie je problém to zrušiť. A o týždeň, akoby nič také povedané nebolo. Mesto nekonalo,“ dodáva René Polačok.

Jeho slová dopĺňa ďalší člen petičného výboru Vladimír Ilavský: „Je tam problém s pozemkami, preto predĺžili čas na odpoveď. V roku 2014, keď bolo vydané stavebné povolenie, prebiehal súdny spor o pozemky, pán Očkovič sa o ne už od roku 2008 do roku 2017 súdil, mesto o tom muselo vedieť a napriek tomu stavebné povolenie vydalo. V zmluve o predaji pozemkov NDS, a. s., z roku 2015 je okrem iného uvedené, že predávajúci, teda mesto, prehlasuje, že na pozemkoch nie sú žiadne ťarchy a neprebieha o ne žiadne súdne konanie. Ako je to možné? Ako je možné, že výstavba cesty aj po našej petícii, ktorej požiadavky uznali za opodstatnené, znovu pokračuje. Keď tam 19. septembra znovu doviezli panely, kontaktoval som mestskú políciu, lebo podľa toho, čo tam visí na tabuli, sú už po termíne, a teda stavať nesmú.“

Termín ukončenia stavby je ďalším sporným bodom, na ktorý petičný výbor poukazuje. „Dokončenie výstavby takzvanej dočasnej komunikácie malo byť v decembri 2017, to je uvedené na tabuli. To sa ale nestalo. Je pravda, že každé dva roky sa môže termín predlžovať, ale doklad o predĺžení nie je. Budujú teda dočasnú komunikáciu načierno?“ kladie otázku Vladimír Ilavský.

Jedným z dotknutých je aj Marián Očkovič, ktorý sa v čase uzatvorenia kúpnopredajnej zmluvy medzi mestom a NDS, a. s. o pozemky súdil. Ako sám tvrdí, stavebný úrad ho pri vydávaní stavebného povolenia obišiel. „Stavebné povolenie musí zahŕňať všetkých účastníkov konania a môj otec, ktorý bol na liste vlastníctva, nedostal ani len na vedomie, že sa tam niečo deje. Stavebný úrad sa bránil, že to šlo verejnou vyhláškou, ale existoval zoznam ľudí, ktorým to šlo na vedomie, no môj otec medzi nimi nebol. Jednoducho nás obišli. Mesto sa postavilo do pozície, že výstavba je vo verejnom záujme. Vynechali otca zo zoznamu ľudí, ktorých sa stavebné rozhodnutie dotýka, teda nebol uvedený ako účastník. Právnik mi potvrdil, že akonáhle jeden z účastníkov je opomenutý, stavebné povolenie je neplatné,“ povedal Marián Očkovič. Jeho pozemok sa nachádza v trasovaní prístupovej cesty k južnému portálu tunela Bikoš.

V súvislosti s prístupovou cestou k tunelu sa uvažovalo o viacerých možných trasách a napokon bola ako najvhodnejšia vybratá práve trasa okolo materskej škôlky a detských ihrísk. „Keď sme žiadali zdôvodnenie, prečo si projektant vybral z troch možností práve túto, bolo nám povedané, že to nemusí zdôvodňovať, ale to nie je pravda. Tak isto máme skúsenosti s projekciou a ak je viac možností, zdôvodnenie vždy musí byť,“ hovorí René Polačok.

Podľa NDS, a. s., má byť prístupová cesta k tunelu neskôr odovzdaná mestu a má obsluhovať budúcu individuálnu bytovú zástavbu. „Veď sa pozrite, nie je to zaujímavé, že cesta k tunelu, ktorú má postaviť štát, vedie pekne pomedzi budúce rodinné domy? Prečo si tam cestu nebuduje developér sám? Majitelia rodinných domov nachádzajúcich sa len o niekoľko desiatok metrov ďalej si musia prístupové cesty budovať za vlastné peniaze a týmto to postaví štát? Prístupová cesta k južnému portálu tunela Bikoš by vraj mala slúžiť záchranným zložkám, v prípade potreby by ju mali využívať sanitky či hasiči, po dostavbe a plánovanom odovzdaní mestu však bude slúžiť predovšetkým majiteľom okolitých rodinných domov,“ vraví Vladimír Ilavský.

Podľa René Polačka najväčšou chybou je, že niektorí zamestnanci mesta nehája záujmy občanov, ale investorov. „Pani primátorka Andrea Turčanová bola a je vo veci pozemkov na Kráľovej hore svojimi podriadenými klamaná, zavádzaná a zneužívaná pre prospech iných osôb, mala by vo vlastnom záujme voči týmto zamestnancom urýchlene, kým nenarobia ďalšie škody, vyvodiť zodpovednosť a aj v trestno-právnej rovine, lebo nakoniec sa môže stať, že sa to obráti proti nej,“ hovorí René Polačok.

Petičný výbor nekomunikuje len s mestom, ale aj s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. Štefan Šimočko poslal jej generálnemu riaditeľovi otvorený list, ktorý sme nedávno uverejnili. Odpoveď z NDS, a. s., ho však neuspokojila a preto generálnemu riaditeľovi napísal znovu. „Viac ako trojročný spor s mestom a NDS, a. s., o trasovaní takzvanej dočasnej cesty k budúcej IBV a prístupovej cesty k tunelu Bikoš by mal byť poučením nielen pre nás, ale aj pre ostatných obyvateľov mesta v tom, že ak už nejaký úradník dá pečiatku na rozhodnutie, je veľmi ťažké túto pečiatku „vygumovať“ a výkon rozhodnutia zastaviť, aj keď i ten samotný úradník svoju chybu neskôr prizná. Na našich stretnutiach s kompetentnými predstaviteľmi mestského úradu sme z ich úst viackrát počuli, že vydanie stavebného povolenia a trasovanie prístupovej cesty k budúcej IBV na Kráľovej hore popri materskej škôlke a detských ihriskách boli zlými rozhodnutiami, no vraj sa už na tom nedá nič zmeniť. Som presvedčený, že to tak nie je a že trasovanie oboch ciest, teda aj prístupovej cesty k južnému portálu tunela Bikoš, sa ešte zmeniť dá. Menia sa rôzne rozhodnutia, menia sa zákony a dokonca aj medzinárodné zmluvy. Prečo by sa pri dobrej vôli nedali zmeniť aj trasovania týchto ciest, zvlášť ak s nimi ľudia nesúhlasia a aj kompetentní úradníci vedia, že stále existujú iné a lepšie možnosti trasovania týchto ciest? Stačí trochu dobrej vôle. Celá tá viac ako trojročná komunikácia s mestom a NDS, a. s., mi evokuje názov jednej knihy od Petra Jaroša, a to názov jeho románu Nemé ucho, hluché oko. Myslím, že komunikácia s úradmi tomuto absurdnému názvu zodpovedá. Nič nevidia, nič nepočujú,“ uzatvára Štefan Šimočko.
 


O vyjadrenie k danej téme sme požiadali aj radnicu. Stanovisko nám zaslala tlačová referentka Mgr. Lenka Novotná.


Aké má mesto stanovisko k celej veci ohľadom trasovania tejto dočasnej komunikácie?
- Stavbu rýchlostnej cesty R4 – severný obchvat mesta Prešov, I. etapy, ktorej súčasťou je aj stavebný objekt Prístupová komunikácia k južnému portálu tunela Bikoš, tunajší stavebný úrad nepovoľoval. Rozhodnutie o umiestnení stavby vydával Okresný úrad Prešov, Odbor výstavby a bytovej politiky a stavebné povolenie vydávalo Ministerstvo výstavby a RR SR. Ide o súčasť cesty, kde je majetkovo-právne vysporiadanie.

Ak bola petícia z roku 2015 uznaná za opodstatnenú, prečo sa to napokon nijako neodzrkadlilo v záverečnom rozhodnutí?
- Nakoľko stavebníci použili neodsúhlasený materiál, stavebný úrad ich v rámci dohľadu vyzval na zjednanie nápravy. Stavebníci túto výzvu rešpektovali. Následne bolo zvolaných niekoľko rokovaní, kde mesto Prešov hľadalo alternatívne možnosti vedenia dočasnej panelovej cesty. V súčasnosti sú položené panely, a to od napojenia sa na ulicu Mirka Nešpora až po cyklistický, respektíve peší chodník. Stavebníci doposiaľ nepožiadali Stavebný úrad o kolaudáciu predmetnej stavby. Je potrebné zdôrazniť, že Stavebný úrad nemôže zrušiť právoplatné stavebné povolenie, ktoré sám vydal.

Je pravda, že spomínanú zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu?
- Mesto Prešov ako vlastník pozemkov uzavrelo nájomnú zmluvu, ktorú možno vypovedať bez udania dôvodu, a to s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. V prípade vypovedania nájomnej zmluvy možno predpokladať, že nájomcovia si budú uplatňovať náhradu škody.

Dominika Tuptová
Foto: redakcia

Diskusia k článku