Schválili dotácie pre školy, vrátane vyšších platov pre ich zamestnancov

Schválili dotácie pre školy, vrátane vyšších platov pre ich zamestnancov

Poslanci na aprílovom mestskom zastupiteľstve schvaľovali nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta. Viacerí poslanci mali k mechanizmu, aký nastavilo mesto výhrady, veľa sa o tom diskutovalo, ale napokon ho schválili 24 hlasmi. Šiesti nehlasovali.

Školstvo je platené z podielových daní a pre rok 2019 bol určený koeficient 93,78 eur. Zároveň sa od januára 2019 zvýšili platové tarify učiteľov a platí aj 10-percentná valorizácia miezd. Minimálna mzda sa zvýšila zo 480 na 520 eur a ceny energií stúpli o 6 percent. Podľa nového VZN pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pôjde o náklady za 13,7 milióna eur a pre neštátne školy sa náklady pohybujú na úrovni 5 miliónov eur. Dovedna je to 15 801 210 eur. Napriek tomu je tu potreba dofinancovať školstvo ešte o 2,9 milióna eur.

Financovanie centier voľného času sa mení
 
Pre centrá voľného času (CVČ) platí po novom zásada, že na jedno dieťa s trvalým pobytom v Prešove sa poskytuje dotácia len raz, aj keď dieťa navštevuje viaceré záujmové útvary CVČ. Celkovo je v CVČ 1 917 detí, z toho 1 276 v mestských zariadeniach a 641 v cirkevných a súkromných. Faktom však je, že mestské CVČ navštevujú aj deti z okolia, konkrétne z 32 obcí. Príspevok na jedno dieťa sa pohybuje od 20 do 65 eur. Pre CVČ, ktoré má 50 a viac záujmových útvarov, bude dotácia 450 eur a pre ostatné 95 eur na žiaka. „Podľa zákona existuje len jeden koeficient určený pre mimoškolské vzdelávania v CVČ bez špeciálnych potrieb a mimo zdravotníckych zariadení,“ upozornil predseda klubu Nezávislí, Spolu – občianska demokracia a Šanca František Oľha. 

František Oľha: Vo VZN máme vymyslené školy

 
Upozornil tiež na to, že podľa zákona existujú iba dva typy žiakov ZUŠ a to v skupinovej a individuálnej forme. V prešovskom VZN je však aj žiak umeleckej školy s jednoodborovým výtvarným zameraním, kde platí dotácia 605 eur na žiaka, ale len v mestských zariadeniach. Na dieťa v materskej škole je dotácia vo výške 2 560 eur, na činnosť školského klubu detí 500 eur, ale pre dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je to už 1 089 eur a pre školský klub pri zdravotníckom zariadení ide o 652 eur. Pritom posledné dve formy prevádzkujú len neštátni zriaďovatelia. „Vyzval som poslancov, aby takýto návrh VZN nepodporili aj keď je už apríl. Nerešpektovaním nariadenia vlády a svojvoľným vytvorením kategórií škôl, ktoré nemajú oporu v zákone, vytvorili pre mesto právnu neistotu, čo môže spôsobiť nárast výdavkov. Ak by som to mal vysvetliť s trochou humoru, ak by nejaká škola s modrou strechou a červenými oknami mala problémy s hospodárením a poslanci by sa rozhodli tento problém riešiť vytvorením nového typu školy, tak vo VZN by sa objavila aj škola s modrou strechou a červenými oknami. Výsledok by bol celkom identický, ako je to v našom terajšom VZN, ktorý poslanci schválili,“ vysvetlil Oľha. Predkladateľ návrhu VZN, vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Igor Hodžia v tej súvislosti vysvetlil, že aj v minulom VZN z roku 2017 tento typ školy figuroval (jednoodborové štúdium s výtvarným zameraním v ZUŠ).
  

Neschopnosť úradníkov?
 
Oľha poznamenal, že nechápe, ako mestskí úradníci od januára do apríla nedokázali vytvoriť nič iné, len tento „kvázi“ dokument. Navyše, predložili ho do zastupiteľstva bez toho, aby o ňom rokovala školská komisia. „Schválenie až v apríli znamená, že mesto už niekoľko mesiacov financuje školstvo podľa starého VZN z roku 2017 a posiela školám menej peňazí. O neschopnosti úradníkov a vedenia mesta pripraviť kvalitné VZN svedčí aj to, že minulého roku malo mesto vyčíslené dotácie pre školské kluby detí v rozpore s platným nariadením vlády. Záhadou je aj to, že nikto, ani hlavný kontrolór taký nesúlad nevidel,“ konštatoval Oľha.

Mikuláš Komanický: Mesto musí doplatiť sekeru
 
Poslanec Mikuláš Komanický oponoval Oľhovi, že celková potreba na školstvo v meste je 18,2 milióna eur, čiže mesto musí doplatiť sekeru vo výške 2,9 milióna eur. „Školstvo je platené z podielových daní a prognóza výberu je 4,7 milióna eur. Z nich by malo ísť 40 percent na školstvo, ale skutočná potreba je 46 percent. Nikomu nič nekrátime, niektoré školy sa na nás priživujú,“ zdôraznil na zastupiteľstve Komanický.

Poslanec Oľha si dal tú námahu a analyzoval príjmy z podielových daní určených na originálne kompetencie pre mesto Prešov. Zistil, že je to 46 percent z celkových príjmov pre mesto Prešov. Z tabuliek a nariadení vlády vyplýva, že na základe počtu žiakov a kategórií škôl je pre rok 2019 celkovo určený príjem vo výške 18,4 milióna eur. „Mám zato, že takúto analýzu sme si ako poslanci zaslúžili už dávno, aby sa predišlo fámam o financovaní škôl a o tom, aké milióny eur mesto presúva z iných príjmov do školstva. Z uvedených faktov vyplýva, že práve školstvo bude na konci roka doplácať na neschopnosť úradu efektívne hospodáriť s verejnými zdrojmi. Fámy o fixnom podiele 40-tich percent na originálne kompetencie sú nadobro vyvrátené. Tento pomer sa totiž mení podľa počtu žiakov z Eduzberu. Zastávam názor, že poslanci samosprávy si zaslúžia rozhodovať na základe zrozumiteľných informácií a presných podkladov,“ uviedol Oľha.

Anna Košuthová
Foto: Viktor Zamborský, www

Diskusia k článku