Nové metódy sa má naučiť 7500 pedagógov a vychovávateľov

Nové metódy sa má naučiť 7500 pedagógov a vychovávateľov

Pútavá komunikácia s deťmi, vyvolanie záujmu o témy dôležité pre ich rozvoj a rast a napokon aj ich príprava na rôzne životné situácie, ktoré prináša súčasná doba. Aj toto sú ciele Národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum.

„Projekt určený pedagogickým a odborným zamestnancom umožní aj ľahšie manažovanie výchovného procesu a orientuje sa na výuku prostredníctvom zážitkových foriem. Pedagógovia tak dokážu ľahšie vtiahnuť deti do tém z oblasti etickej, zdravotnej, dopravnej a najmä mediálnej výchovy,“ opísal priority projektu Michal Kaliňák, hovorca ministra školstva. „Vštepia im tiež ako rozlišovať mediálne obsahy, ako zvládnuť nástrahy modernej komunikácie. Užitočnou pomôckou pri výchove im bude práca s interaktívnou tabuľou, ktorú sa naučia, spolu s ďalšími technológiami, efektívne ovládať,“ vysvetlil.
 
Cieľovou skupinou projektu sú pedagogickí a odborní zamestnanci zo školských klubov detí, centier voľného času, špeciálnych základných škôl a stredných škôl umeleckého zamerania. Samotný projekt prináša aj interaktívne digitálne výchovné pomôcky. Pre zapojené školy a školské zariadenia je možnosť získať až 1 550 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom.
 
„Do projektu sa doposiaľ v rámci evaulácie zapojilo dvesto škôl a školských zariadení. Viac ako šesťsto vychovávateľov
a pedagógov tak v tejto fáze otestovali v praxi svoju úroveň vo využívaní zážitkových metód. V súčasnosti sa otvára možnosť zapojiť sa do projektu aj pre ďalšie školy a školské zariadenia. Ambíciou projektu je vyškoliť až 7 500 pedagógov a vychovávateľov. Projekt z eurofondov sa realizuje do novembra 2015 vo všetkých krajoch, s výnimkou Bratislavského,“
uviedol Michal Kaliňák.
 
Záujemcovia o vzdelávanie v oblasti výchovy sa teda môžu do projektu prihlasovať jednoduchšie ako doposiaľ. Od dnes, 5. marca 2014 im to umožní elektronické prihlasovanie cez web www.amvprojekt.sk
 

Diskusia k článku