Dobrovoľne na políciu?

Dobrovoľne na políciu?

Každý, kto by chcel pomáhať polícii aj inak, ako príkladným správaním a dodržiavaním zákonov, môže. Je to jednoduché, môže sa stať dobrovoľným strážcom poriadku. V súčasnosti je na Slovensku 600 dobrovoľných strážcov poriadku, ktorí bez nároku na honorár pomáhajú polícii, a tým samozrejme aj občanom.

„Už z názvu je jasné, že pomáha dobrovoľne, a teda bez nároku na plat. Je nápomocný najmä poriadkovým, dopravným
a hraničným policajtom. Má dobrú miestnu znalosť, pozná obyvateľov aj najčastejšie problémy danej lokality. Policajtom pomáha na úseku ochrany verejného poriadku, pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pri ochrane štátnej hranice. Úlohy plní vždy za prítomnosti policajta. Môže zastavovať vozidlá v prípade, že je poškodená cesta, stala sa nehoda, alebo si to vyžaduje bezpečnosť účastníkov na cestách,“
uviedla Denisa Baloghová, hovorkyňa Prezídia policajného zboru SR. 
 
Dobrovoľným strážcom poriadku sa môže stať každý kto dosiahol 21 rokov, je spôsobilý na právne úkony a medzi občanmi pôsobí dôveryhodne. Čo je však dôležité vedieť, osobu na prijatie za dobrovoľného strážcu poriadku navrhuje obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt. Takéhoto dobrovoľníka prijíma a schvaľuje podľa potrieb Policajného zboru príslušný riaditeľ krajského riaditeľstva Policajného zboru. Po splnení všetkých podmienok a schválení za dobrovoľného strážcu poriadku dostane preukaz, ktorým sa preukazuje ako strážca poriadku.

Diskusia k článku