OCHRANNÉ PÁSMO OKOLO POHREBÍSK ČASTO BLOKUJE ZÁMERY PODNIKATEĽOV

0
407
ReklamaŠiroký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive- Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Lampions, Rábalux a LED-POL

V súčasnosti platí, že ochranné pásmo od pohrebiska je 50 metrov. V praxi to znamená, že v tomto ochrannom pásme sa nesmú povoľovať stavby okrem budov, ktoré poskytujú služby spojené s pohrebníctvom. Od januára tohto roku však platí novela zákona, podľa ktorej si samospráva môže všeobecne záväzným nariadením (VZN) stanoviť šírku ochranného pásma v rozsahu najviac 50 metrov a teda aj menej.

Zdá sa, že mesto sa nechystá nič meniť aj keď pohrebiská sú v rôznych lokalitách Prešova. Napríklad na uliciach Šafárikova, Krátka, Moyzesova, Vajanského, Tehelná, Slávičia a ďalšie. V ochranných pásmach sú rodinné domy, občianska vybavenosť a zákazy, ktoré už nie sú nutné, môžu obyvateľov mesta zbytočne obmedzovať.  Novým návrhom VZN o ochrannom pásme sa už zaoberala mestská rada. Predkladateľka, vedúca odboru územného rozvoja, architektúry a výstavby Alžbeta Pitoráková, opäť navrhuje 50 metrov, hoci mesto nemá povinnosť prijať takéto nariadenie. Návrh VZN prešiel aj pripomienkovým konaním a na radnicu bola doručená len jedna pripomienka. Ľudia si oznam na úradnej tabuli, popri starostiach v súvislosti s koronakrízou, ani nevšimli.

Jediná pripomienka

Mesto ustanovuje ochranné pásmo pohrebisko a určuje jeho šírku v rozsahu 20 metrov od hranice pozemku každého pohrebisko do vnútra,“ uvádza sa v jedinej pripomienke Prešovčana. Zdôvodnil to tým, že návrh VZN nezohľadňuje pripomienky, ktoré boli predložené komisii pre územný plán,výstavbu, dopravu a životné prostredie ešte v marci. Zároveň žiada, aby táto pripomienka bola zapracovaná aj do strategického dokumentu, ktorým sú zmeny a doplnky v územnom pláne. Dôvodom je to, aby vlastníci nehnuteľností mali možnosť využiť kreativitu pri územnom rozvoji mesta a reagovali tak na súčasné požiadavky verejnosti.

Richard Drutarovský

Drutarovský: „Navrhujú sa zákazy, ktoré dnes neexistujú…“

Jediný poslanec, ktorý na mestskej rade vzniesol námietky voči návrhu VZN a navrhol ho dokonca stiahnuť z rokovania, bol Richard Drutarovský. „Návrh zavádza zákazy nad rámec stavu, ktorý bol v Prešove pred zrušením ochranných pásiem zo zákona. Nesúhlasil som s tvrdením, že sa tu ponecháva len to, čo tu bolo odteraz. Naopak, navrhujú sa zákazy, ktoré dnes neexistujú,“ vysvetlil Drutarovský. „Tiež chcem veriť, že predkladaný návrh nie je len zámienkou na to, aby ľudia museli rozmýšľať nad uplácaním zamestnancov mesta, lebo inak si nebudú vedieť pomôcť. Upozornil som, že oficiálnych pohrebísk je v meste viac, ako si bežní ľudia uvedomujú ,“ dodal Drutarovský. Kolegovia ho však nepodporili. Hlasovaním odporučili zastupiteľstvu návrh VZN schváliť. Schvaľovať by sa malo na júnovom zastupiteľstve.

Anna Košuthová
Foto: chello photo, V. Zamborský

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín