VYSOKOŠKOLSKÝ AREÁL DOSTANE NOVÚ PODOBU

0
374
ReklamaŠiroký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive- Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Lampions, Rábalux a LED-POL

Prešovská univerzita v Prešove (PU) začala s rozsiahlou úpravou priestranstva pred budovou Vysokoškolského areálu (VŠA). Výsledkom realizácie projektu za viac ako 400 tis. eur bude zvýšenie jeho funkčnosti, ako aj zlepšenie kvality mestského prostredia s dôrazom na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry. V areáli pribudne aj fontána.

Intenzívne využívaný priestor v areáli Prešovskej univerzity sa po rokoch dočkal rozsiahlej obnovy, ktorá výrazným spôsobom zmení jeho podobu. „Som veľmi rád, že sa nám podarilo realizovať tento projekt, vďaka ktorému sa areál hlavného Campusu univerzity zmení z miesta, kde si kolegyne lámali opätky, na jeden z najväčších parkov v našom meste,“ vyjadril potešenie rektor PU Peter Kónya.

Ekologickejší a zelenší areál

V rámci projektu dôjde k vybudovaniu prvkov zelenej infraštruktúry, ako aj zavedeniu prvkov na znižovanie znečistenia ovzdušia a hluku. „Súčasťou realizovaných aktivít je súbor opatrení na zníženie hluku prostredníctvom terénnych vĺn a výsadbou vzrastlej zelene, prirodzených krajinných prvkov ako kvetinové lúčne záhony, mestských prvkov drobnej architektúry a zazelenaním exponovaných miest,“ priblížil Peter Adamišin, prorektor PU. Súčasťou revitalizácie zelene je výsadba takmer 80 stromov, vyše 1000 listnatých krov a popínaviek, 1000 trvaliek a tulipánov. „Nosným prvkom sadových úprav pri spracovaní tohto projektu je aj ozelenenie parkovacích miest, pričom nedochádza k ich nárastu,“ dopĺňa Adamišin.

V areáli sa tak uplatní princíp stromoradia, lemujúci hlavný komunikačný ťah a vytvoria sa voľné trávnaté lúky, určené pre oddych študentov počas prestávok.

Osadí sa nová dlažba, lavičky, pribudne aj fontána

Pred vstupom do budovy VŠA sa upraví verejné priestranstvo, odstráni sa existujúci kryt, lavičky, koše a nádoby na rastliny. „V rámci rekonštrukcie dôjde k zavedeniu nového krytu z betónovej dlažby, osadia sa prvky drobnej architektúry, fontána na pitie a prístrešok pre cyklistov so stojanmi na bicykle. Zrevitalizujú sa aj existujúce spevnené plochy pred internátom a rozšíri sa promenádny chodník, ktorý zabezpečí bezkolízny prechod z budovy VŠA do budov študentských domov,“ ozrejmila investičná technička PU Darina Gajdárová. Zároveň dodala, že povrch je tvorený z asfaltového betónu, zámkovej dlažby a čiastočne z  vegetačných tvárnic vyplnených štrkodrvinou. „Odvodnenie všetkých spevnených plôch je zabezpečené priečnym, resp. pozdĺžnym sklonom konštrukcie, čo umožní zadržiavanie vody v krajine. Tým sa zlepšuje miestna mikroklíma, obmedzuje sa prehrievanie územia a nezaťažuje sa dažďová kanalizácia s odtokom do vodných tokov,“  uzatvára Gajadárová.

Vpravo od vstupu do objektu VŠA bude pri soche Anjela slobody umiestnená promenáda s vodným prvkom – fontánou, pri ktorej sa vytvorí sedenie s oddychovou zónou.

Finančné náklady celého projektu vo výške viac ako 407 tisíc eur sú tvorené kombináciou zdrojov EÚ a vlastných zdrojov univerzity. Rekonštrukčné práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu a dielo by malo byť dokončené v mesiaci október.

Anna Polačková
Foto: PU

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín