Sledujeme kauzu hlavný kontrolór mesta. Máme stanovisko renomovaných právnikov!

Sledujeme kauzu hlavný kontrolór mesta. Máme stanovisko renomovaných právnikov!

Tretie najväčšie mesto na Slovensku je momentálne bez kontroly! Hlavného kontrolóra Alexandra Ernsta v piatok ráno už do úradu nepustili. Prezident združenia hlavných kontrolórov Slovenska: „Podľa môjho názoru vzdanie sa členstva ústnou formou na obecnom zastupiteľstve má dostatočnú váhu.“

Zaujímavá  rekapitulácia

Ešte pred niekoľkými týždňami by ste si povedali, že to, čo sa udialo či deje momentálne na radnici, je len dobre vymyslené sci fi. Je to ale realita, ktorej len ťažko uveriť. O čo teda ide? O kauzu hlavný kontrolór. Vraj to celé spustil podnet od občana, ktorý chce rovnosť pre všetkých. Obyčajných aj papalášov. Milému neznámemu Prešovčanovi leží totiž v žalúdku to, že hlavný kontrolór je v rade materských škôl, čo je v rozpore so zákonom. Či vykonáva kontroly dôsledne a v súlade so zákonom, je preňho nepodstatné!
 
Vox populi, vox dei, primátor začal konať bleskovou rýchlosťou. Dal si vypracovať analýzu, ktorá potvrdila občanov podnet. Hneď na to 31. januára mal Alexander  Ernst na stole oznámenie, vychádzajúce z právnej analýzy. Tú asi právnici vypracovali v nočnej šichte z
30. na 31. januára. A Prepustil hlavného kontrolóra!
 
Primátor Pavel Hagyari  však  oznámenie o ukončení pracovného pomeru hlavného kontrolóra poňal dosť netradične. Rozhodol sa, že mu to „oznámi“ listom.  Perličkou ale bolo, že ho neadresoval na adresu Alexandra Ernsta, ale na úrad. „Mal som ho na pracovnom stole po návrate z PN v pondelok 17. februára, ale s dátumom 31. január. Počítač mi zablokovali, odhlásili ma zo Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Bol to šok,“ hovorí A. Ernst.  V ten deň radnica rovnaký list zaslala aj poslancom. Primátor nezaháľal a už na štvrtkovom zastupiteľstve  ad hoc predložil návrh na voľbu nového kontrolóra. Na zasadnutí mestského parlamentu sa zúčastnil aj okresný prokurátor. Prokuratúra už primátorovi Pavlovi Hagyarimu poslala niekoľko upozornení na nezákonnosť niektorých jeho krokov.
 
Primátor celý prípad si dal až veľmi dôsledne a nezávisle preveriť právnikom. Samozrejme, tým „svojim“ na radnici. Podľa mestských právnikov je dôvodom nezlučiteľnosť funkcie kontrolóra a člena školských rád v dvoch mestských škôlkach. Ernst podľa nich vzdanie sa neurobil ako mal, preto mu po uplynutí 30 dní na odstránenie zákonom zakázaného konfliktu funkcia zanikla ex lege . Alexander Ernst ale splnil všetky náležitosti. “Potom, ako ma vlani 24. júna zvolili za kontrolóra, priamo na zasadnutí som sa vzdal funkcií, ktoré sú s výkonom práce kontrolóra nezlučiteľné. Okrem poslaneckého mandátu som položil k 1. júlu, kedy mi začal výkon kontrolóra, aj svoje funkcie v komisiách, Technických službách a dvoch školských radách. Je to zrejmé zo zápisnice. Podľa uznesenia ma poslanci vtedy legitímne odvolali z funkcií, do ktorých ma zvolili. Otvorené zostali len funkcie v školských radách, lebo v Prešove táto kompetencia patrí primátorovi. Ten uznesenie o vzdaní sa podpísal, takže je jasné, že jeho obsah poznal a musel vedieť, čo z toho pre neho vyplývalo,“ vysvetlil A. Ernst. Začiatkom júla hlavný kontrolór svoju abdikáciu písomne oznámil aj riaditeľkám oboch materských škôl. „Prekvapilo ma, keď ma v septembri 2013 zavolali na Radu školy. To dokazovalo, že primátor ako príslušný orgán samosprávy nekonal a z funkcií ma formálne neodvolal, hoci som sa ich vzdal. Upozornil som ho na to 2. októbra. Až na môj podnet urobil, čo mal. Aj to až 22. októbra,“ hovorí A. Ernst. Súčasne poukazuje na to, že chybu spôsobil vlastne primátor svojou  nečinnosťou. Ten to ale odmieta s tým, že „právny úkon musí byť urobený písomne nie voči mestskému zastupiteľstvu, ale voči primátorovi.“ Tu sa tisne otázka, prečo teda hlavného kontrolóra na túto skutočnosť  neupozornil včas, hoci o nezlučiteľnosti vedel minimálne štyri mesiace. Pre média sa nechal počuť, že si to vtedy neuvedomil: „Ja som netušil, že to bude mať taký vážny následok…. Nie je povinnosťou primátora dohliadať na dodržiavanie zákona ani to, či si kontrolór splnil povinnosti.“ Neznalosť zákona neospravedlňuje, primátor Pavel Hagyari je právnik a ako štatutár by mal zákon o obecnom zriadení dôkladne ovládať. 
 
Ani poslanci sa nemohli vynačudovať nad „novinkami“ z radnice. V pondelok minulého týždňa  pred konaním zasadnutia zastupiteľstva primátor oznámil poslancom, že Alexander Ernst už nie je kontrolórom. Vo štvrtok ráno na pokyn primátora obletel radnicu obežník, aby úradníci Ernstovi neposkytli žiadnu dokumentáciu. Ten istý deň ad hoc na štvrtkové zasadnutie predložila radnica návrh na voľbu nového kontrolóra. S dokladmi, ktoré potvrdzovali argumentáciu primátora. Výsledky troch Ernstových kontrol z programu stiahla vďaka podpore ľavicovej koalície Smer-nezávislí. Pripravil sa aj exkontrolór, ktorý má svoju analýzu. Presne opačnú. Prezentoval ju poslancom. Alexander Ernst hovorí, že sa svojich práv bude domáhať na prokuratúre,  súdoch aj polícii. Právnici mu radia žaloby na určenie neplatnosti  jeho “výpovede”, nárokovať si tiež bude ušlú mzdu. Napadnúť na prokuratúre môže aj prípadné uznesenie o voľbe nového kontrolóra. Podať môže aj trestné oznámenie na zneužívanie právomoci verejného činiteľa.
 
Ako sa vyvinie situácia ďalej, zrejme rozhodne súd. My sme však oslovili viacerých renomovaných právnikov, zaujímal nás ich právny výklad na vzniknutú situáciu.
 
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká dňom vzdania sa členstva a je nepochybné, že v prípade A. Ernsta sa tak stalo už dňom zvolenia do funkcie 24.6.2013 a voči školám následne aj v liste adresovanom riaditeľkám MŠ Bratislavská a MŠ Jurkovičova.
Mesto je zriaďovateľom oboch škôl a zodpovedá za vytvorenie rady školy. Aj napriek skutočnosti, že v listoch doslova neuviedol, že sa vzdáva funkcie člena rady školy, ale uviedol, že ako člen rady končí a nebude sa ďalej zúčastňovať zasadnutí.
Je teda nepochybné, že sa funkcie vzdal a neporušil zákon o obecnom zriadení. Výkon funkcie hlavného kontrolóra teda ex lege nezanikol, ale naopak naďalej trvá.
Keďže jeho funkcia nezanikla k 1.8. 2013, pracovný pomer nepochybne ďalej trvá a zo zákona nezanikol.
 
Dušan Slávik z advokátskej kancelárie Puchalla, Slávik a partneri
 
O stanovisko sme požiadali aj Ing. Ľudovíta Budzáka, prezidenta Združenia hlavných kontrolórov SR: - Nerád vstupujem do konfrontácie, hľadám riešenia cestou analýzy a dohody. Častokrát štatutári obcí vyčítajú práve hlavným kontrolórom prílišnú upätosť pri kontrole na detaily. Preto je na mieste, nazerať na vzniknutý problém komplexne v závislosti na miere nebezpečnosti, ktorá tu vznikla, a tiež na miere reálneho konfliktu pri výkone týchto funkcií. Podľa môjho názoru vzdanie sa členstva ústnou formou na obecnom zastupiteľstve má dostatočnú váhu, aby všetky zainteresované strany vykonali opatrenia smerujúce k odstráneniu nesúladu so zákonom.  Otázka stojí, prečo sa to vykonalo všade inde, len v prípade členstva v Rade škôlky sa tak nestalo? Napriek tomu, že vôľa bola hlavným kontrolórom deklarovaná aj písomne. Zároveň by som rád dal do pozornosti, ustanovenie § 18a, ods. 8, písm. g), v ktorom sa hovorí kedy výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká – citujem - „dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2“. V konkrétnom prípade je to paradox, keďže členstvo v Rade škôlky nastalo skôr ako zvolenie za hlavného kontrolóra. A to poukazuje na častý problém v slovenskej legislatíve – aplikácie práva do praxe. V konečnom dôsledku bude v tomto prípade rozhodovať súd, ktorý často rozhoduje s tým, že odmieta formalistický výklad v zákone a skúma mieru reálneho konfliktu, ktorá môže vzniknúť pri výkone funkcie hlavného kontrolóra
a členstva, v tomto prípade Rady škôlky. 
 

 

 

Diskusia k článku