Súkromná stredná odborná škola Elba Prešov / Značka ELBA: Prvoradým cieľom je poskytovanie kvalitného vzdelania žiakom všetkých

Súkromná stredná odborná škola Elba Prešov / Značka ELBA: Prvoradým cieľom je poskytovanie kvalitného vzdelania žiakom všetkých

Značka ELBA je dnes zárukou kvalitného vzdelávania, má tradíciu, na ktorej stavia budúcnosť. Aj o tom je náš rozhovor so zriaďovateľom Emilom Blichom:

K doterajším dvom stredným školám, Súkromnej strednej odbornej školy a Súkromného športového gymnázia pribudla ďalšia - Bilingválne gymnázium. Čo vás viedlo k tomuto rozhodnutiu?
 
- Spojením Súkromnej strednej odbornej školy ELBA a Súkromného športového gymnázia ELBA so Súkromnou spojenou školou European English School na Solivarskej 28 v Prešove dochádza k rozšíreniu ponuky a možností štúdia žiakov od najnižšej vekovej kategórie až po stredoškolákov. Pretože organizačnými zložkami Súkromnej spojenej školy EES sú Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium (aj s bilingválnou formou), ponúkame rodičom „našich detí“ zo Súkromnej materskej školy ELBA plynulý prechod do už pričlenenej Súkromnej základnej školy a neskôr, podľa ich vlastného rozhodnutia,  štúdium na gymnáziu, resp. strednej odbornej škole. Samozrejme, tieto možnosti ponúkame aj všetkým ostatným rodičom a ich ratolestiam. Sľubujeme si od tohto spojenia vzájomné posilnenie pozícií našich škôl v konkurenčnom prostredí, ale hlavne – a to je naším prvoradým cieľom – poskytovanie kvalitného vzdelania žiakom všetkých vekových kategórií od predškolákov až po absolventov stredných škôl.
 
Aké sú priority vašich škôl?
 
- Priority našich škôl spočívajú v kvalitnej výchovno-vzdelávacej práci, permanentnej aktualizácii učebných osnov a študijných odborov tak, aby sme poskytovali našim žiakom všetky najnovšie poznatky, vedomosti i zručnosti v súlade s meniacimi sa požiadavkami doby a potrebami praxe. Aby absolventi našich škôl úspešne zvládli vysokoškolské štúdium, respektíve našli kvalitné odborné uplatnenie v zamestnaní alebo v podnikaní.  
V čom sú jedinečné? Mohli by ste nám ich bližšie predstaviť?
 
- Pre všetky typy našich škôl je charakteristická rodinná atmosféra, individuálny prístup pedagógov k našim žiakom, od tých najmenších až po absolventov. Zodpovedajúce finančné možnosti sú tým základným predpokladom pre veľmi dobré personálne, materiálne a technické podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu. 
 
Najstaršou súčasťou škôl a školských zariadení združených pod značkou ELBA je Súkromná stredná odborná škola ELBA, ktorá vznikla v roku 2000.  Postupne sa vyprofilovala do dnešnej podoby, keď pripravuje absolventov v dennej i externej forme štúdia v študijných odboroch, ale rozširuje svoje pole pôsobnosti aj na poskytovanie vzdelania v učebných odboroch vo svojich elokovaných pracoviskách v regióne (Terňa, Svinia, Chmeľov, Varhaňovce, Humenné). Aktuálne ešte prijímame žiakov na školský rok 2017/2018.
 
Súkromné športové gymnázium ELBA v minulom roku oslávilo 10. výročie svojho vzniku. Je jediným vyslovene športovým gymnáziom v rámci PSK, vzdeláva gymnazistov v štvorročnej i osemročnej forme štúdia. Našimi študentmi boli a aj v súčasnosti sú úspešní reprezentanti SR v mnohých druhoch športu (futbal, hokej, hádzaná, kickbox, armwrestling, short track, biatlon, kulturistika, volejbal, bedminton a i.).
 
Súkromná materská škola ELBA je ďalšou súčasťou v systéme škôl a školských zariadení ELBA. Jej vyše 10-ročné výborné renomé a záujem rodičov prispeli k tomu, že rozšírila svoju pôsobnosť o elokované pracovisko v Prešove na Moyzesovej ulici a samostatnú SMŠ ELBA v Sobranciach.  V súčasnosti zahŕňa 10 tried, v ktorých sa 23 kvalifikovaných predškolských pedagógov venuje deťom od 2 do 6 rokov v peknom prostredí a v rodinnej atmosfére.
 
Okrem nich sú pod značkou ELBA združené Súkromná škola v prírode, Súkromná základná umelecká škola a Súkromné centrum voľného času, ktoré poskytujú možnosti pre záujmové a voľnočasové aktivity nielen pre našich žiakov, ale aj ostatných záujemcov.  

Čo iné oproti ostatným stredným školám ponúkate svojim študentom?
 
- V porovnaní s inými strednými školami ponúkame rodičom a ich deťom naozaj veľmi dobré podmienky na štúdium. A to nielen priestorovým a materiálnym vybavením, technickým zázemím, ale najmä zodpovedným individuálnym prístupom kvalifikovaných pedagógov a ich náročnosťou na študijné výsledky žiakov. Príjemné prostredie, vkusne upravený interiér aj exteriér školského areálu len umocňujú pozitívne dojmy návštevníkov, rodičov a žiakov. Celý rad kultúrno-spoločenských aktivít a športových podujatí spestruje život v školách počas celého školského roka. 

Súťaž kozmetičiek a vizážistov.


Slávnostná imatrikulácia.
 

Stavanie májov.


Diskusia k článku