Fakulta najlepšia na Slovensku vo svojej odborovej skupine

Fakulta najlepšia na Slovensku vo svojej odborovej skupine

Rozhovor s dekanom Fakulty humanitných a prírodných vied PU prof. RNDr. René Matlovičom, PhD., LL.M

 V súčasnosti si maturanti vyberajú vysoké školy, na ktoré si podajú prihlášku. Čo by ste im poradili?
- Ide o veľmi závažné rozhodnutie. V prvom rade by mali ísť študovať odbor, ktorý ich baví a zaujíma. To je základný predpoklad úspechu a hlavne spokojnosti v ďalšom živote. Je zrejmé, že technologický progres a spoločenský vývoj je mimoriadne dynamický. Dnešní maturanti teda budú počas aktívneho života viackrát meniť svoje profesionálne zameranie. Vo výhode budú tí z nich, ktorí sa rozhodnú pre širšie koncipované univerzitné vzdelanie, ktoré podporuje kreativitu, kritické myslenie a tzv. mäkké zručnosti. Takto zamerané štúdium ich pripraví na to, aby boli schopní adaptácie na meniace sa podmienky na trhu práce. Toto vzdelanie poskytujú klasické univerzity. Na profesijne orientovaných univerzitách a vysokých školách sa ponúka užšie zamerané profesijné vzdelávanie, ktoré pripravuje absolventov predovšetkým tak, aby vyhovovali aktuálnym požiadavkám trhu práce. Tie sa však o niekoľko rokov výrazne zmenia. 
 
Čo ponúka záujemcom vaša fakulta?
- Fakulta humanitných a prírodných vied je súčasťou Prešovskej univerzity, ktorá je po Univerzite Komenského v Bratislave druhou najväčšou klasickou univerzitou na Slovensku. Patrí medzi uznávané vzdelávacie a výskumné inštitúcie, čo potvrdila nezávislá agentúra ARRA, podľa ktorej je naša fakulta najlepšia na Slovensku vo svojej odborovej skupine. Z tohto hľadiska máme pozíciu TOPFAKULTY. Fakulta humanitných a prírodných vied ponúka klasické univerzitné vzdelávanie, ktoré sa opiera o viac ako polstoročnú tradíciu našich katedier, špičkových učiteľov a výskumníkov a modernú infraštruktúru. Je unikátna štruktúrou svojich odborov. Dôraz sa kladie na rozvíjanie tvorivých schopností a praktických zručností a nebazíruje sa na memorovaní teoretických poznatkov. Máme prepracovaný systém spolupráce s praxou. Vychádzame v ústrety študentom. Ako prvá fakulta na Slovensku sme zaviedli možnosť komunikovať prostredníctvom internetového chatu so študijným oddelením. Administratívnu agendu a získanie informácií takto študenti môžu riešiť okamžite z pohodlia domova alebo z iného miesta s prístupom k internetu. Fakulta je umiestnená v univerzitnom kampuse, v ktorom sú sústredené všetky služby (internáty, knižnica, prístup na internet, oddychové zóny, kaviarne, jedáleň, plaváreň, sauna, telocvične, ihriská a pod.). Ponúkame aj ďalšie možnosti osobného rozvoja – autoškola, kurz sprievodcu cestovného ruchu, kurzy cudzích jazykov. Máme vytvorené široké možnosti na zahraničné mobility do európskych i mimoeurópskych krajín. Znamená to, že aj študenti túžiaci spoznávať nové miesta a zbierať zahraničné skúsenosti majú u nás vytvorené skvelé podmienky. Môžu takto kombinovať kvalitné štúdium v blízkosti a bezpečí domova s pobytmi na univerzitách v atraktívnych destináciách. 
 
Ktoré odbory sa u vás študujú?
- FHPV rozvíja vzdelávanie a výskum predovšetkým v prírodných a pedagogických vedách. Výrazne sme zmodernizovali obsah i formu našich študijných programov, ktoré sú orientované na výstupy vzdelávania, čiže akcentujú potreby študenta. Ponúkame štúdium prvého (Bc.) a druhého stupňa (Mgr., Ing.) v prírodovedných študijných programoch – biológia, ekológia, fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov, geografia a aplikovaná geoinformatika. Okrem toho je možné študovať na prvom stupni andragogiku a v externej forme andragogiku a vychovávateľstvo. Na druhom stupni aj sociálnu pedagogiku. Tradične široká je ponuka učiteľských študijných programov v dvojpredmetových kombináciách. Študenti sa môžu prihlásiť na kombináciu predmetov, pričom u nás študujú pedagogiku a prírodovedné predmety (biológia, ekológia, fyzika, geografia, matematika, technika) alebo si ich môžu kombinovať s predmetmi na iných fakultách. Ak si vyberú kombináciu s predmetom zabezpečovaným Filozofickou fakultou (anglický jazyk a literatúra, dejepis, estetika, etická výchova, hudobné umenie, nemecký jazyk a literatúra, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyka a literatúra, výchova k občianstvu, výtvarné umenie) prihlášku si podávajú na Fakultu humanitných a prírodných vied. Ak si vyberú kombináciu s telesnou výchovou, prihlášku si podávajú na Fakultu športu. Ak si vyberú kombináciu s rusínskym jazykom a literatúrou, prihlášku si podávajú na Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU. Ak si vyberú kombináciu s maďarským jazykom a literatúrou, potom si prihlášku podávajú na Ústav maďarského jazyka a kultúry PU. Súčasťou ponuky našej fakulty je doktorandské štúdium (PhD.) v štyroch programoch – antropológia, environmentálna ekológia, regionálna geografia a regionálny rozvoj a teória vyučovania fyziky. Máme tiež rozširujúce štúdium učiteľstva fyziky, geografie a techniky. 
 
Aká je uplatniteľnosť absolventov v praxi?
- Uplatniteľnosť závisí od vytrvalosti a úsilia každého študenta. Som presvedčený, že ak náš študent maximálne využije fakultnú ponuku predmetov a aktivít, nemôže mať žiadny problém s uplatnením na trhu práce alebo vo vlastnom podnikaní.Vo všeobecnosti je známe, že v dlhodobej perspektíve je kvalitné vysokoškolské vzdelanie výraznejšou zárukou preuplatnenie sa na trhu práce ako nižšie stupne vzdelania. 
 
Integrálnou súčasťou poslania fakúlt je aj výskum a transfer inovácií do praxe. Aké máte výsledky v tejto oblasti?
- FHPV rozvíja základný a aplikovaný výskum vo veľmi perspektívnych odboroch, ktoré majú napojenie na prioritné oblasti svetovej ekonomiky. Biológia a ekológia majú prepojenie a spoluprácu s oblasťami biomedicíny a farmaceutického priemyslu. Je potešiteľné, že sa nám darí participovať aj na transfere získaných poznatkov do praxe, o čom svedčí aj náš podiel na získanom patente, ktorý bol udelený tímu z katedry ekológie za nový spôsob lyofilizácieantokyánov z extraktov drobných plodov liečivých rastlín. Za významné je možné považovať aj udelené šľachtiteľské osvedčenia nových odrôd rumančeka kamilkového a mäty piepornej a európsku registráciu týchto odrôd.Fyzika má širokospektrálne využitie. V ostatnom období vystúpili do poprediavýskumy nových materiálov s neštandardnými fyzikálnymi vlastnosťami a nízkorozmernými štruktúrami a materiálov s potenciálnou aplikáciou v energetike nových materiálov. Geografia a aplikovaná geoinformatika pomáhajú riešiť otázky turizmu a marketingu územia, ochrany a optimálneho využitia krajiny, environmentálnych zmien, miestneho a regionálneho rozvoja, zberu, analýzy a vizualizácie priestorových dát a napomáhajú porozumieť súčasnému geopolitickému a ekonomickému dianiu vo svete. Výskum v oblasti pedagogických a psychologických vied sa zameriava najmä na tieto oblasti: sociológia výchovy a rodinná výchova, príprava učiteľov, sociálno-patologické problémy výchovy, edukácia rómskych detí, multikultúrna výchova, kompetencie učiteľa a žiaka, uplatnenie absolventov vysokých škôl na trhu práce získaním ich pedagogickej spôsobilosti, inovácia a implementácia nových foriem výučby psychologických disciplín v pregraduálnej a postgraduálnej príprave učiteľov, kariérne a psychologické poradenstvo v edukačnom kontexte, rizikové správanie a vnímané bezpečie. Dosahovanie špičkových vedeckých výsledkov je podmienené kvalitnými laboratóriami, ktorými naša fakulta disponuje. Máme vybudované výskumné centrum excelentnosti, kompetenčné centrum a v uplynulom roku bol dobudovaný aj objekt Unipolab v rámci univerzitného vedeckého parku Technicom. 
 
Kde si môžu vaši uchádzači získať ďalšie informácie o fakulte? Kedy máte termín na podanie prihlášky?
- Uchádzači môžu navštíviť naše webové stránky na linkách www.topfakulta.sk alebo http://www.unipo.sk/fakulta-humanitnych-prirodnych-vied/informacie-pre-uchadzacov/ms/. Okrem toho môžu položiť otázku cez chat v pravom dolnom rohu na obrazovke. Počas pracovnej doby dostanú odpoveď okamžite. Mimo pracovnej doby sa ich otázka zaznamená a odpoveď dostanú ihneď ako sa študijné oddelenie otvorí. Máme tiež prezentácie fakulty a katedier na facebooku: https://www.facebook.com/unipofhpv/ alebo https://www.facebook.com/topfakulta.sk/. Tu nájdu aj informácie o podmienkach okamžitého prijatia na štúdium za predpokladu úspešnej maturity.  Termín na podanie prihlášky na FHPV PU je 28. február 2018.

Diskusia k článku