Dekanka Pedagogickej fakulty Jana Burgerová: „Naša fakulta je jedinečná v rámci pedagogických fakúlt na Slovensku a v Českej rep

Dekanka Pedagogickej fakulty Jana Burgerová: „Naša fakulta je jedinečná v rámci pedagogických fakúlt na Slovensku a v Českej rep

Dieťa je to najdrahšie, čo máme, deti sú našou budúcnosťou... vzdelávať ich, rozumieť im, pomôcť im, vzbudiť v nich dôveru a zaujať ich je umením, majstrovstvom, ktorému sa možno naučiť štúdiom na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity. O fakulte sme sa porozprávali s dekankou, doc. Ing. Janou Burgerovou, PhD.

Spomenuli ste jedinečnosť Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, v čom spočíva?
- Naša fakulta v rámci všetkých pedagogických fakúlt na Slovensku a aj v Česku ako jediná pedagogická fakulta je zameraná výhradne na predškolskú, elementárnu a špeciálnu pedagogiku. Absolvent bakalárskych, magisterských študijných programov pôsobí v materských školách, na 1. stupni základných škôl, v špeciálnych školách, v školských kluboch detí, centrách voľného času a tomu podobných zariadeniach. Za najväčšiu výhodu nášho zamerania považujem adresne špecializovanú výučbu pre cieľové skupiny detí predškolského a mladšieho školského veku a tiež osoby so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Fakulta sa v budúcom roku „dožíva“ 70-tého výročia jej založenia, čo znamená dlhoročnú tradíciu a overenú „značku“. Dôležitosť našej fakultynetreba zvlášť zdôrazňovať. Verejnosť vie a chápe, že absolventi pedagogickej fakulty sú prvými učiteľmi a vychovávateľmi, s ktorými sa naše deti stretávajú, a sú tými, ktorí budujú základy, na ktorých možno stavať ďalšie vzdelávanie.

Nachádzajú vaši absolventi uplatnenie na pracovnom trhu?
- Treba povedať, že okrem akreditovaných bakalárskych, magisterských a doktorandských štúdií v dennej a externej forme, ponúkame aj iné formy vzdelávania – rigorózne a atestačné skúšky, rozširujúce štúdium a vzdelávanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov a aj prostredníctvom týchto aktivít máme intenzívny styk s našimi absolventmi. Čo sa týka uplatnenia našich študentov v praxi, tak ak vychádzame z profilu našich absolventov a zo štatistík a vlastných informácií (Klub absolventov Pedagogickej fakulty, facebook Pedagogickej fakulty, rubrika absolventov vo fakultnom časopise Artuš ai.), naši študenti našťastie nemajú problém s uplatnením sa v praxi. Samozrejme, neplatí to paušálne. Spätnú väzbu získavame aj zo škôl v regióne, kde naši študenti absolvujú prax a kde sa veľmi často stretávame s našimi bývalými absolventmi. Uplatnenie vlastne úzko súvisí aj s charakterom našej fakulty – my nie sme školou, kde by sa uchádzali o prijatie študenti, ktorí to len „skúšajú“, resp. chcú mať „iba“ vysokoškolský titul. Aj keď to možno v dnešnej dobe znie neuveriteľne – k nám sa naozaj hlásia tí, ktorí chcú byť učiteľmi či učiteľkami, majú jasnú vnútornú motiváciu, chcú pracovať s deťmi v predškolskom veku, v mladšom školskom veku, s deťmi a mládežou so zdravotným znevýhodnením... aj napriek dobe, ktorá tomuto povolaniu dlhodobo nepraje.
 

Na akých pracovných pozíciách možno vašich absolventov najčastejšie stretnúť?
- Absolventi bakalárskeho štúdia pôsobia ako pedagogickí pracovníci v materských školách, v školských kluboch detí, centrách voľného času, ako odborníci pre oblasť kompenzačnej predprimárnej a primárnej edukácie detí z málo podnetného sociálneho a kultúrneho prostredia, ako vychovávatelia pre špeciálne výchovné zariadenia, zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej starostlivosti, zariadenia pre výkon trestu mladistvých a odborní zamestnanci pre prácu s deťmi, mládežou a dospelými s postihnutím a narušením. Čo sa týka pracovných pozícií pre absolventov magisterského štúdia, tí sa zas najčastejšie uplatnia ako učitelia na úrovni primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy), ako metodici pre oblasť primárneho vzdelávania, riadiaci a organizační pracovníci v materských školách, ako metodici a výskumní pracovníci v materských školách, špeciálnych materských školách, učitelia špeciálnych základných škôl, učitelia v základných školách pri diagnostických a reedukačných centrách, liečebno-výchovných sanatóriách alebo v iných inštitúciách pre starostlivosť o psychosociálne narušené deti a mládež. Zďaleka to však nie sú všetky pozície, kde našich absolventov môžete nájsť.
 
 


Je povolanie pedagóga dnes ešte populárne?
- Je potešiteľné, že áno. Napríklad na náš bakalársky študijný program Predškolská a elementárna pedagogika sa dlhodobo hlási takmer dvojnásobne viac uchádzačov, ako môžeme prijať. Veľmi žiadaným je aj program špeciálna pedagogika, napriek mimoriadne náročnej budúcej práci, ktorú títo záujemcovia z veľkej väčšiny chápu ako poslanie. Veľký záujem máme aj o magisterské študijné programy, na ktoré sa hlásia okrem našich absolventov bakalárskeho štúdia aj absolventi z iných pedagogických fakúlt. 
 
Čo považujete za najväčší úspech za posledné roky?
- Za úspech považujem naše štandardné fungovanie – akreditované študijné programy (nemali sme nikdy problém 
s akreditáciou), záujem uchádzačov o štúdium, naše úspechy v oblasti projektov základného a aplikovaného výskumu. Naším permanentným úspechom je uplatniteľnosť našich absolventov a výborné referencie z praxe. 

Ponúka Pedagogická fakulta v rámci štúdia aj niečo, čo ju robí v porovnaní s inými pedagogickými fakultami atraktívnejšou?
- Som presvedčená, že áno. V bakalárskom aj magisterskom stupni má študent možnosť rozšíriť svoje vzdelávanie o blok predmetov z anglického jazyka a vykonať aj štátne skúšky. Po ich absolvovaní môže učiť anglický jazyk v materskej škole, ako aj v rámci primárneho vzdelávania – teda na 1. stupni základnej školy. V magisterskom štúdiu má študent možnosť rozšíriť svoje vzdelanie o blok ďalších atraktívnych predmetov z výtvarnej či hudobnej výchovy a vykonať aj štátne skúšky. To, že sa tým jeho atraktívnosť a možnosť uplatnenia sa na trhu práce rapídne zvýši, už asi ani nemusím zvlášť zdôrazňovať. Rovnako to platí o ponuke ďalšieho vzdelávania na doplnenie kvalifikačných predpokladov v študijnom programe špeciálna pedagogika a rozširujúceho štúdia anglického jazyka pre pedagogických zamestnancov. Štúdium na Pedagogickej fakulte PU je realizované prostredníctvom najnovších efektívnych edukačných postupov – napr. stratégiami a metódami kritického myslenia, a intenzívne využívame kombinovanú metódu – s výrazným využívaním a podporou e-learningu. Fakulta tiež študentom ponúka priestorový a materiálny štandard, s ktorým sa budúci študenti môžu prísť každoročne oboznámiť aj v rámci Dňa otvorených dverí. Výučba sa realizuje v moderných interiéroch fakulty, v špecializovaných učebniach vybavených najmodernejšou technikou. Rovnako mi v tejto súvislosti nedá nespomenúť čulý študentský život, ktorým naša fakulta žije. Vďaka tvorivej angažovanosti našich študentov má fakulta nebývalo bohatý spoločenský a kultúrny život, ktorý – podotýkam – pulzuje fakultou práve vďaka kreatívnym študentom, ktorí berú svoje štúdium „na plný úväzok“. Z množstva podujatí môžem spomenúť Deň Pedagogickej fakulty, Jesenný deň materských škôl, Deň základných škôl a školských klubov detí, medzinárodnú spevácku súťaž Moyzesiana, Ples Pedagogickej fakulty, Vianočný koncert Pedagogickej fakulty, dobročinné Vianočné trhy spojené s darovaním krvi, resp. 
v našom regióne už etablovanú Prešovskú detskú univerzitu, na ktorej naši študenti už od jej prvopočiatkov participujú ako tútori a animátori jednotlivých detských skupín. V rámci fakulty máme tiež komorné vokálne združenie PIANO VOCAL, študentské divadlo P.A.D.A.K., ako aj vlastný časopis Artuš. A to som zďaleka nevyčerpala všetko, čím fakulta každoročne žije.


V dnešnej dobe sa kvalita školy hodnotí aj podľa spolupráce so zahraničím. Aké sú možnosti u vás na fakulte?
- Samozrejme, naša fakulta má širokú zahraničnú spoluprácu. V prvom rade spomeniem naše členstvo v Asociácii dekanov českých a slovenských pedagogických fakúlt. Tento zväzok funguje napriek rozpadu spoločného štátu a vytvára platformu na oboznamovanie sa a obohacovanie v rámci veľmi podobných vzdelávacích systémov. V rámci bilaterálnych dohôd máme dlhoročnú spoluprácu s Poľskom, Českou republikou, Tureckom, Nórskom, Španielskom, Portugalskom, Gréckom, Lotyšskom, Islandom, rozbiehame spoluprácu s Írskom, s ktorým by sme v najbližších rokov chceli pripraviť spoločný študijný program, zameraný na odbornú pomoc deťom s poruchou autistického spektra – ide o tzv. aplikovanú behaviorálnu analýzu. V rámci programu Erasmus+ má naša fakulta vybudovanú silnú tradíciu a ukazuje sa, že to robíme dobre. Každoročne je o našu fakultu veľký záujem zo strany zahraničných študentov. Naša pohostinnosť, ústretovosť a odborná erudovanosť sa prejavuje aj v záujme zahraničných učiteľov pôsobiť u nás, či už v rámci Fulbrightovej nadácie, Vyšehradského fondu, Nórskych fondov, resp. iných schém. Takže môžem povedať, že máme veľmi bohaté vzťahy so zahraničím a aj naše meno je za hranicami Slovenska stabilne dobré.

Diskusia k článku