Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove: Nemecká kvalitná značka a proklientské správanie sa voči študento

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove: Nemecká kvalitná značka a proklientské správanie sa voči študento

Slovensko-nemecká súkromná Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove je jedlinou súkromnou neuniverzitnou vysokou školou v Prešovskom kraji. Na slovenskom „vysokoškolskom trhu“ pôsobí od roku 2005. Jej založenie iniciovala súkromná nemecká Vysoká škola medzinárodného manažmentu v Dortmunde (The International School of Management), ktorá patrí v Nemecku k lídrom v rámci súkromných vysokých škôl s obchodným zameraním.

Je partnerom 176 univerzít a členom nemeckej vzdelávacej inštitúcie ESO Education Group so sídlom v bavorskom mestečku Stockstadt am Main (asi 30 km od Frankfurtu). Na prešovskej vysokej škole v súčasnosti študuje 200 denných študentov a takmer 300 externých študentov – polovicu z nich tvoria externí študenti z Českej republiky. Viac o možnostiach štúdia sme sa porozprávali s kancelárom a predsedom správnej rady súkromnej Vysokej školy Medzinárodného podnikania ISM Slovakia Ing. Jozefom Polačkom a rektorom školy Dr.h.c. doc. ThDr. PaedDr. Marekom Storoškom, PhD.
 

Kancelár J. Polačko (vľavo) spolu s rektorom M. Storoškom.
 
 
Načrime do roku minulosti: čo motivovalo ISM Dortmund, nemeckého majoritného spolumajiteľa vašej školy, aby 
v Prešove podporil vznik svetovej prvej školy mimo územia Nemecka?
 
J. Polačko - Korene založenia našej vysokej školy siahajú do začiatku 90. rokov, keď sa začala rozvíjať spolupráca s nemeckým podnikateľom Pierrom Semideiom. Bol prvým podnikateľom z Nemecka, ktorý vtedy prišiel do Prešova. Na základe požiadaviek nemeckých firiem sa tu usiloval založiť súkromnú obchodnú školu, čo sa mu neskôr aj podarilo. Mal som možnosť ho nielen spoznať  a spolupracovať s ním, ale aj pomôcť pri zakladaní tejto strednej školy. Súčasne sme v rámci našej spolupráce uvažovali aj o založení súkromnej vysokej školy, ktorá by nadväzovala na strednú školu. Po niekoľkoročnej príprave sme v roku 2005 dostali súhlas od slovenskej vlády a na našej vysokej škole sme rozbehli prvý študijný program Medzinárodné podnikanie v obchode a v službách. Tento program korešponduje so základnými programami ISM v Dortmunde. Táto škola je našim strategickým partnerom, má 25 – ročnú tradíciu a patrí medzi najlepšie ekonomické školy v Nemecku. Dlhodobo sa pohybuje v prvej päťke manažérskych škôl v Nemecku. Svoje vysokoškolské kampusy má v Kolíne, Stuttgarde, Hamburgu, Mníchove a vo Frankfurte nad Mohanom. Našou základnou motiváciou je vzdelávať študentov pre prax s vedomosťami a poznatkami, ktoré fungujú v nemeckom svete. 
 
Ako by ste charakterizovali pozíciu vašej školy na slovenskom vysokoškolskom trhu po dvanástich rokoch jej existencie?
 
M. Storoška - Naša škola sa radí medzi malé vysoké školy. Doteraz sme vychovali 1795 absolventov našich bakalárskych a 578 absolventov magisterských študijných programov. Teší nás, že z celkového počtu našich študentov je 30 percent  zahraničných študentov, najviac z Českej republiky. Máme aj bieloruských a ukrajinských študentov. V dennej aj externej forme ponúkame tri študijné bakalárske programy – Medzinárodné podnikanie v obchode a v službách, Sociálne služby a poradenstvo, aplikovaná Hospodárska a podnikateľská etika. V rámci magisterského denného a externého vzdelávania ponúkame dva študijné programy – Etika vzťahov s verejnosťou a obchodný protokol a Sociálne služby a poradenstvo. V dobe vzniku týchto programov to boli unikátne programy na Slovensku. V súčasnosti ich už majú zavedené aj iné vysoké školy, čo nás na jednej strane mrzí, pretože nám odčerpávajú potenciálnych študentov. Na druhej strane sme radi, že sme boli inšpiráciou pre iné slovenské školy. Našim študentom sa venuje 30 interných pedagógov, ktorí odučia 90 percent predpísaných hodín. Zvyšných 10 percent učia odborníci – externisti. Na našej škole pôsobia aj profesori z Poľska a z Čiech. Všetci naši pedagógovia spĺňajú kritériá, ktoré sú platné na verejných vysokých školách a univerzitách, väčšina z nich aj kedysi na nich pôsobila, napríklad profesor Lev Bukovský, bývalý rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika. 
 
Čo špecifické ponúka vaša škola študentom v porovnaní s inými verejnými a súkromnými školami, na ktorých sú takisto študijné programy zamerané na ekonomické a podnikateľské vzdelávanie?
 
J. Polačko - Ponúkame najmä dve špecifické výhody – známu nemeckú kvalitnú značku ISM (International School of Management), ktorá nás zaväzuje, a tzv. proklientské správanie sa voči študentom. Všetkých našich pedagógov a spolupracovníkov vedieme v zmysle našej filozofie, že študent nie je tovar, ale náš klient, ktorý si u nás objednal vzdelávací proces a vzdelávacie služby, a nie vydávanie diplomov či rôznych certifikátov. Okrem toho, časť našich akreditovaných programov sa vyučuje v slovenskom, ruskom, nemeckom a v anglickom jazyku. 
 
Ak by ste sa mohli zamyslieť nad dvanásťročnou históriou školy, čo považujete za jej najväčší úspech?

J. Polačko - INEKO, mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja, vo svojej analýze v roku 2015 zaradila našu školu na 11. miesto v jej rebríčku uplatniteľnosti absolventov všetkých vysokých škôl a univerzít v praxi. Naši absolventi patria k najzamestnanejším absolventom na strednom a východnom Slovensku. A čo je potešiteľné, veľká časť z nich si dokáže nájsť pracovné miesta doma na východnom Slovensku. Takisto sú schopní úspešne pokračovať v štúdiu na iných vysokých školách a univerzitách v zahraničí. Nemajú problém nájsť si prácu v Kanade či v Dubaji. Za všetko hovoria slová personálneho riaditeľa istej kanadskej firmy, ktorý pri prijatí nášho absolventa do zamestnania poznamenal: „ISM is a very good school.“ Máme dobré referencie od zamestnávateľov. A poviem to veľmi skromne – nie sú horšie pripravení do praxe ako absolventi iných verejných škôl a univerzít. 
 
Ako a v čom môžete využiť a uplatniť nemecké vzdelávacie know – how?
 
J. Polačko - Môžeme ho využívať iba čiastočne, pretože sme viazaní právnymi predpismi Slovenskej republiky. Usilujeme sa ho uplatňovať najmä v odbornej praxi. Jednou zo základných ideí, ktoré sme prevzali, bola a zostala skúsenosť z nemeckého pracovného trhu. Pred 30 rokmi sa nemecký zamestnávateľ najprv opýtal potenciálneho zamestnanca, akú školu a aký odbor vyštudoval. Pre 10 rokmi sa už začal pýtať ináč. Jeho prvá otázka bola zameraná na jazykovú pripravenosť, druhá na zručnosti práce s novými technológiami, tretia na to, či má vodičský preukaz a až na štvrtom mieste bola otázka, akú školu a odbor vyštudoval. V našom vyučovacom procese sa preto vo zvýšenej miere venujeme príprave našich študentov na tieto nové otázky zamestnávateľov. Napríklad, v študijnom programe Medzinárodné podnikanie v obchode a v službách máme najsilnejšiu jazykovú prípravu zo všetkých ekonomických škôl na Slovensku. Počas bakalárskeho štúdia študenti študujú dva jazyky – povinne anglický jazyk a ako druhý jazyk si môžu vybrať ruštinu alebo nemčinu. A učia sa ich počas všetkých šiestich semestrov. Táto jazyková príprava je jedným zo základných pilierov nášho vzdelávania. Nemecké know – how využívame aj v obsahu našich predmetov. Program Medzinárodné podnikanie v obchode a v službách je najpríbuznejším programom k ISM v Dortmunde, ďalšie dva programy sú vypracované na základe poznania a požiadaviek slovenského pracovného trhu. 
 
Do akých medzinárodných projektov je zapojená škola?
 
J. Polačko - Spolupracujeme najmä s poľskými vysokými školami. V súčasnosti pripravujeme nové projekty, ktoré by podporili rozvoj prihraničných regiónov Slovenska a Poľska. Prednedávnom sme dostali ponuku na vypracovanie turistickej ponuky v oblasti technických pamiatok v Karpatskom vojvodstve a Prešovskom kraji. Ako najnovší príklad uvediem pripravovaný pilotný vzdelávací program pre vedúcich zamestnancov samosprávy mesta Kyjev, ktorý je zameraný na výmenu skúsenosti a odovzdanie skúsenosti Slovenskej republiky z transformačného procesu Slovenska pred vstupom do EÚ. Alebo projekt zameraný na komparatívnu analýzu zahraničných investícií v Prešovskom kraji a v Podkarpatskom vojvodstve. Jedným z našich základných cieľov je pomáhať rozvoju regiónu, v ktorom žijeme. Paradoxne vedecká a výskumná činnosť v takto ohraničenom prostredí sa niektorým hodnotiteľom nezdá byť dostatočne medzinárodná. Je prirodzené, že o rozbore mikroúzemia na poľsko-slovenskom pohraničí nebudú písať americké alebo iné medzinárodné karentované časopisy.  
 
Ako financujete vedu a výskum?
 
J. Polačko - Z vlastných zdrojov. Máme 15 výskumných projektov. Napríklad jeden z nich je zameraný na identifikáciu faktorov determinujúcich bankrot podnikov, druhý na analýzu vybraných sociálno-ekonomických aspektov a ich vplyv na podnikateľské aktivity, iný na bariéry a riziká v podnikaní malých a stredných podnikov či na zmeny ekonomického prostredia a ich vplyv na podnikanie na Slovensku.  V rámci našich sociálnych a etických projektov spomeniem napríklad náš aktuálny projekt pod názvom Pluralizmus kultúr ako alternatíva multikulturalizmu alebo projekty Aplikovaná etika vo vybraných profesiách a Sociálne pohľady na kvalitu života človeka a spoločnosti.
 
Plánujete požiadať akreditačnú komisiu o akreditáciu študijných programov tretieho stupňa?
 
M. Storoška - Našim cieľom je mať aj tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania. Na základe výsledkov komplexnej akreditácie technicky spĺňame všeobecné kritériá. Pripravujeme sa na to a veríme, že budeme úspešní. 
 
Snahou každej vysokej školy by malo byť odlíšiť sa, byť lepší, iný než ostatné školy. V čom ste 
o krok vpred? 

M. Storoška - My reagujeme na trh práce. Dnes každý hovorí o technických odboroch, ale nikto už nepovie, že nepotrebujeme vysokoškolsky vzdelaných technikov. Ak sa povie technik, myslia tým pracovníka pri páse. Čo sa týka ale našich vysokoškolských odborov, na Slovensku je množstvo manažérskych odborov, ale zamerať sa na obchodné podnikanie v obchode a službách, čo fakticky toto Slovensko potrebuje pri našich podmienkach a prírodnom bohatstve, robí už málokto a my toto máme.  
 
Spomínali ste, že v ponuke študijných odborov máte aj sociálnu prácu...
 
M. Storoška - Čo sa týka sociálnych služieb a poradenstva, mali sme tu sociálnu prácu.  Tu na jednej strane, pri tom množstve študentov, ktorí tento odbor študovali, sa zdiskreditoval a druhá vec je tá, že platí od roku 2012 smernica Európskej únie, kde je napísane, že trh sociálnych služieb treba užšie špecifikovať. Teda sociálna práca  je od sociálnej politiky cez sociálne zabezpečenie, sociálnu pomoc, sociálno-právnu ochranu, sociálne služby, sociálne poradenstvo, jednoducho všetko. U nás sa tento odbor úzko špecifikuje na to, na to čo sa, žiaľ, pravdepodobne o niekoľko rokov budeme musieť pripraviť aj my a to, že bude obrovský dopyt po vysokoškolsky vzdelaných „ošetrovateľoch“. To znamená tých, ktorí poznajú sociálne služby, sociálne poradenstvo, ktorí budú pracovať tak, ako dnes pracujú mnohé naše ženy v zahraničí.  Vidíme aj to, že sociálna práca aj u nás sa začína užšie špecifikovať tak ako v celej EÚ. U nás je bakalársky odbor všeobecnejší. Zaoberá sa sociálnymi službami vo väčšej miere. To znamená zákon o sociálnych službách, všetky nadväzujúce predmety, základné predmety ako je filozofické uvažovanie, sociologické uvažovanie, sociálna filozofia, potom tam patria aj základy práva. No a potom druhý stupeň už ide do poradenstva. Je tam ekonomické poradenstvo, právne poradenstvo, aby človek vedel, kde a na koho sa obrátiť. Je tam manželské poradenstvo, predmanželské poradenstvo.  Teraz sa postupne ukazuje, že poradenské odbory sú skutočne potrebné. Uvediem príklad: Ak sa mladý pár rozhodne zobrať, ide na úrad. Tam ich zosobášia a hotovo, ale nikto im nepovie, čo manželstvo prináša, čo si vyžaduje a čo môžu očakávať, respektíve na čo sa pripraviť. Chýba tu predmanželské poradenstvo a my takýto odbor poskytujeme, teda vychovávame odborníkov schopných poradiť. Pretože takúto formu poradenstva dnes dostanete jedine ak sa sobášite v kostole, pretože cirkev to má povinné. 
 
Môžete predstaviť bližšie ďalší odbor?
 
M. Storoška - Máme tu hospodársku a podnikateľskú etiku. Tento odbor vznikol v roku 2010 a to po prevalení hospodárskej krízy. Chceli sme vychovávať špecialistov na podnikateľskú a hospodársku etiku, teda títo ľudia majú vzdelanie, ktoré im zaručuje, že sa môžu uplatniť ako referenti pre obchodný protokol, firemný, diplomatický protokol. Ľudia, ktorí končia tento odbor, vedia ekonomicky myslieť, ale zároveň vedia reagovať na rôzne kultúry, s ktorými budú pracovať. 
 
V rámci postgraduálneho vzdelávania ponúkate dva prestížne programy na získanie profesijných titulov MBA aj LL.M. 
 
J.  Polačko - Výstižne a prirodzene nadväzujú na naše magisterské programy. Master of Business Administration - MBA, je celosvetovo najprestížnejším titulom používaným v manažérskej praxi. Ponúkame štúdium MBA v odboroch Etika v manažmente a Manažment obchodu a public relations. Predstavuje profesijný vzdelávací program zameraný na rozvoj manažérskych schopností a praktických skúseností, ktorý je určený pre manažérov, členov top manažmentu, podnikateľov, zamestnancov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov neziskových organizácií a predovšetkým pre tých, ktorí chcú získať náskok pred ostatnými. Typickým študentom je manažér pohybujúci sa už niekoľko rokov v praxi, ktorý chce zlepšiť svoje manažérske schopnosti a zvýšiť svoju cenu na trhu práce Master of Laws - LL.M., je prestížny titul udeľovaný absolventom postgraduálneho právnického štúdia je v zahraničí prestížnym titulom bežne používaným nielen v právnickej praxi.  V našom prípade sa špecializuje na prehĺbenie znalostí z oblasti obchodného práva. Využijú ho manažéri, podnikatelia, zamestnanci štátnej správy a samosprávy,  advokáti, koncipienti, právnici, notári či právni špecialisti, ktorí neustále pracujú na zdokonaľovaní svojej kvalifikácie, chcú prehĺbiť svoje znalosti a získať aktuálne informácie o vývoji obchodného práva v Slovenskej republike a jeho vzťahu k právu Európskej únie.

Diskusia k článku