Riaditeľka Dana Krištofová: „Svet nezachránime, ak zachránime jedno dieťa, aj tak to má zmysel.”

Riaditeľka Dana Krištofová: „Svet nezachránime, ak zachránime jedno dieťa, aj tak to má zmysel.”

Hneď na začiatku si nemôžem odpustiť jednu vetu: Stále budem tvrdiť, aj keď je to veľmi osobné, keďže nás spája dlhoročné priateľstvo, že deťom z prešovského detského domova sa nemohlo nič lepšie stať, než to, že pred piatimi rokmi bola za riaditeľku vymenovaná Dana Krištofová. Zmeny k lepšiemu tu vidíte všade, sú výsledkom jej vynikajúcich manažérskych zručností. Rok 2019 je pre riaditeľku Danu Krištofovú v pracovnom živote rokom ďalších nových výziev. O čo ide, to je už téma nášho rozhovoru.

Detské domovy zmenili svoj názov, čo všetko s tým súvisí?
- Prvého januára 2019 vstúpila do účinnosti novelizácia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorým názov detský domov sa stal už históriou. Fungujeme pod novým názvom Centrum pre deti a rodiny. S troškou recesie hovorím, že keby sme dali titulok, že detské domovy už neexistujú, bolo by to úžasné, ale nebola by to pravda. Samozrejme, že zmena toho názvu nebola samoúčelná. Zmenou zákona sa rozširuje pôsobnosť bývalých detských domov, teda v dnešnej dobe centier, o ambulantnú, terénnu formu práce a dobrovoľné pobyty detí. Cieľom, účelom a zmyslom tejto celej novely, veľmi zjednodušene povedané, je predchádzanie vynímaniu detí z biologických rodín a ich umiestňovaniu do zariadení sociálnoprávnej ochrany. To sme my, to centrum.

Čo to pre vás znamená?
- Centrum pre deti a rodiny v Prešove má svoje špecifikum v tom, že je najväčším centrom na Slovensku, ktoré poskytuje ošetrovateľskú starostlivosť. To znamená, že sa staráme predovšetkým o deti ťažko zdravotne postihnuté. Samozrejme, že máme aj deti zdravé vo veku od 0 do 18 rokov, v prípade, že študujú, až do 25 rokov, ktorým je starostlivosť poskytovaná v kmeňovej budove na Požiarnickej ulici na samostatných skupinách, v jednom rodinnom dome a v profesionálnych náhradných rodinách. To je to, čo bolo doteraz. Z nových ustanovení zákona nám pribudli dve opatrenia, súvisiace s touto našou profiláciou. Jedno z nich je podopatrenie opatrenia sanácia rodiny, a to podpora, rozvoj, nácvik rodičovských zručností. Snáď to neznie veľmi komplikovane.

Ako to v reálnom živote bude fungovať?
- Táto potreba vyvstala z toho, že často sú k nám umiestňované hlavne choré a postihnuté deti, pretože rodičia nemajú tú zručnosť sa o nich doma postarať. V rámci národného projektu deinštitucionalizácie centier sme zamestnali projektových zamestnancov, sociálnych pracovníkov a psychológa, ktorí túto agendu zabezpečujú, či už priamo v teréne, robia ambulanciu a pomáhajú rodinám. Tu je ten rozdiel, že sa rozprávame už o rodinách, nielen o dieťati, preto aj to rozšírenie nášho názvu. Rodinám budeme pomáhať tak, aby zvládli všetky tie úlohy, ktoré im pri starostlivosti o vlastné deti vyvstanú. Aby dieťa naozaj nebolo, poviem to teraz zjednodušene, štyridsaťkrát hospitalizované. Potom je logické, že zdravotnícke zariadenie kontaktuje orgán sociálnoprávnej ochrany s návrhom na umiestnenie dieťaťa do zariadenia, lebo matka nie je schopná sa oňho postarať. Našou úlohou bude teda matku naučiť základné úkony súvisiace so starostlivosťou o dieťa vo svojom prirodzenom prostredí a tým pádom ono nemusí byť u nás. Dá sa to ešte riešiť aj formou dobrovoľného pobytu, že sa napríklad dieťa na tri mesiace, keď doma nie sú dobré podmienky bytové či sociálne, umiestni u nás, ale už na báze dobrovoľnosti. Všetky ostatné deti sú totiž u nás umiestnené na základe rozhodnutia súdu. Inak tu dieťa byť umiestnené nemôže.
 
 
Aké ešte ďalšie novinky vyplývajú zo zmeny zákona?
- Okrem tohto opatrenia, rozvoja rodičovských zručností, naše centrum bude poskytovať alebo napĺňať opatrenie podpory náhradných rodín. Náhradná rodinná starostlivosť, okrem starostlivosti tzv. ústavnej, je pestúnstvo a osobná náhradná starostlivosť. Je to tiež veľmi ťažká agenda, pretože ľudia, ktorí mali v sebe tú potrebu zobrať si do starostlivosti akékoľvek dieťa, v tom procese narážajú na mnoho úskalí, o ktorých možno na začiatku nemohli vedieť a ani tušiť, pretože život prináša rozmanitosť vo všetkom. Hlavne v období dospievania týchto detí vznikajú problémy a v centre bude tím odborníkov, ktorí im budú nápomocní hlavne pri výchovných problémoch. Pri zvládaní toho, aby dieťa pochopilo, že toto je jeho náhradná rodina. Možno sa bude pýtať na biologickú rodinu, to je hlavne parketa pre psychológa. Sociálni pracovníci im pomôžu zorientovať sa v systéme využívania všetkých služieb, ktoré im môže štát poskytnúť. Počnúc tým, kde si vybavia potrebné doklady, nárokovateľné zložky, sociálnu poisťovňu, orientovať sa v mnohých úradných záležitostiach a podobne. Psychológovia sú skôr na tie výchovné, partnerské problémy, lebo občas sa môže narušiť vzťah partnerov vo vzťahu k dieťaťu, ktoré majú, k ich vlastným deťom a podobne.
 

Poďme k profesionálnym rodičom.
- V intenciách nového zákona sme sa stali tiež pracoviskom, kde sa bude robiť príprava profesionálnych náhradných rodičov. Profesionálni náhradní rodičia sú zamestnancami centra, ktorí zabezpečujú starostlivosť o nám zverené deti vo svojom domácom prostredí. Je nespochybniteľné, že je to jedna z najefektívnejších a najlepších starostlivostí, aké dnes vieme poskytnúť. Zákon hovorí o tom, že dieťaťu do šesť rokov sa už môže poskytovať starostlivosť len v profesionálnej náhradnej rodine. Do šiestich rokov dieťa, pokiaľ nie je ťažko zdravotne postihnuté, alebo to nie je veľká súrodenecká skupina v zariadení ako takom, nemôže byť umiestnené. A keďže na trhu práce chýbajú takíto ľudia, očakávame, že sa nám ich podarí získať práve poskytovaním tejto kvalitnej prípravy. Zákon určuje presne koľko hodín prípravy podľa vzdelania musia absolvovať. Verím, že nájdeme dostatok odhodlaných a kvalitných profi rodičov, a že sa táto forma starostlivosti bude naďalej rozširovať.

Viem, že do vašej agendy pribudla ešte jedna, pomerne náročná...
- Od 1. januára máme exkluzivitu v tom, že je v našom centre zriadená špecializovaná skupina pre obete trestného činu obchodovania s ľuďmi. Život priniesol potrebu naplnenia cez novelizáciu zákona aj tejto agendy, pretože svet naozaj nie je pekný a ani taký ružový, ako by sme si mysleli. Podľa trestného poriadku sa to definuje ako obete trestného činu obchodovania s ľuďmi, ale v našom prípade sa bavíme o deťoch, to znamená do 18 rokov. Ak je takéto dieťa zachytené v rámci nejakých trestných vecí – môže ísť od otrockej práce, žobrania, prostitúcie až po sexuálne zneužívanie, božechráň, že by sa deti predávali na orgány, tak bude umiestnené v našom centre a bude mu poskytovaná špecializovaná starostlivosť, hlavne s dôrazom na posttraumatické záležitosti. Ide o zložitú agendu, pretože tie traumy, ktoré si tieto deti so sebou nesú, sú nepredstaviteľné. Pre nás je to nová výzva, odborný tím mojich spolupracovníkov, teda všetci sa do toho púšťame s veľkým odhodlaním a veríme, že to bude mať zmysel.

Avšak okrem spomínaných noviniek vám ostávajú všetky doterajšie povinnosti...
- Samozrejme, okrem toho naďalej zostáva našou prioritou pobytová forma, teda starostlivosť o tých 134 detí umiestnených v našom centre, a to predovšetkým vylepšovaním naozaj všetkých podmienok, hlavne pre prácu s ťažko zdravotne postihnutými deťmi. Tu je prioritne sústredené naše úsilie. Poskytujeme vysoko kvalitnú fyzioterapeutickú starostlivosť. Sme certifikovaným pracoviskom bazálnej stimulácie. Vykonávame mnoho odborných metód, terapeutických vecí. Máme úžasne vybavenú, veľmi komfortnú snoezelen-miestnosť na realizáciu multisenzorických aktivít pre naše deti. Robíme terapiu hrou, dotykovú, rodinnú terapiu, terapiu sandplay. Teším sa z toho, že môj odborný tím má neuveriteľnú chuť sa vzdelávať, rozširovať svoje vedomosti, zručnosti vo vzťahu k týmto deťom. Obrovskú prácu s veľkou láskou dennodenne vykonávajú všetky zdravotné sestry, vychovávateľky, či pomocní vychovávatelia. Je to súkolie, ktoré naozaj ťahá za jeden povraz a výsledky sa zákonite musia dostaviť. Rada na záver hovorím, že svet nezachránime, ak zachránime jedno dieťa, aj tak to má zmysel. A je to úžasne napĺňajúca profesia.

Je čas, kedy sa rozhodujeme, komu pomôcť svojimi 2 % z dane.
- Musím povedať, že o deti je u nás v rámci financovania našim zriaďovateľom dobre postarané, máme dostatok prostriedkov na bežnú prevádzkovú činnosť a základné potreby detí. No akonáhle chceme robiť prácu navyše, a hlavne pre deti ťažko zdravotne postihnuté, potrebujeme financie. Na dovybavenie rôznymi pomôckami či prístrojmi. Chceme, aby naše zdravé deti zažili letné tábory, výlety, aby sme podporovali ich mimoškolskú činnosť. A tu vždy uvítame pomoc naozaj kohokoľvek, pretože všetky naše ďalšie snahy si vyžadujú aj finančné zdroje a vieme tak naše možnosti posúvať ďalej. V prípade záujmu je nás možné podporiť 2 % z dane cez náš neziskový fond Dráčik, č. ú. IBAN: SK06 1100 0000 0026 2372 9534, alebo na sponzorskom účte vedenom v Štátnej pokladnici, viac informácií nájde ktokoľvek na našej webovej stránke www.dedpo.sk.

Adriena Šmihulová
Foto: archív

Diskusia k článku