Kancelárske potreby

Kancelárske potreby

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Verejné obstarávanie
Privatpress, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov 1
Tel.: 051/7723347,  e-mail: adriena.smihulova@centrum.sk, web: povečerník.sk
 
 Zákazka s nízkou hodnotou –prieskum trhu
 
 
Predmet zákazky Kancelárske pomôcky a potreby
Postup obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu
Názov projektu: Komplexnejšie zručnosti, vyššia profesionalita, 
permanentné vzdelávanie - cesta k lepšej 
mediálnej komunikácii
Kód ITMS: 27110230609
Prijímateľ: Privatpress, s.r.o.

 
 
 
                                                                  
                www.sia.gov.sk                                      www.esf.gov.sk
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia“
 
 
 
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
k zákazke s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
1. IDENTIFIKÁCIA PRIJÍMATEĽA/OBSTARÁVATEĽA
Názov: Privatpress, s.r.o
IČO: 31724434
Štatutár: RNDr. Adriena Šmihulová
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Baranová
Sídlo: Prešov, Prešovský kraj
Adresa: Jarková 2, 080 01 Prešov
Telefón: 051/7723347
Elektronická pošta: adriena.smihulova@centrum.sk,
 
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA
Zabezpečovanie tovaru v rámci realizácie projektu „Komplexnejšie zručnosti, vyššia profesionalita, permanentné vzdelávanie – cesta k lepšej mediálnej komunikácii“ –kancelárske pomôcky a potreby
CPV: 72224000
 
3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
Popis služby:
Kancelárske pomôcky  a potreby nevyhnutné k zabezpečeniu bežnej administratívy súvisiacej so spracovaním podkladov a  dokumentácie pri implementácii projektu a taktiež k vzdelávacím aktivitám pre zamestnancov – účastníkov týchto aktivít. Uvedený tovar bude špecifikovaný priebežne počas riadenia projektu a realizácii vzdelávacích aktivít podľa aktuálneho časového harmonogramu projektu „Komplexnejšie zručnosti, vyššia profesionalita, permanentné vzdelávanie –   cesta k lepšej mediálnej komunikácii “,ktorý bol podporený poskytnutím nenávratného finančného príspevku zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu. Efektívne využitie týchto zdrojov je podmienené procesom verejného obstarávania v súlade so zákonom č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Predloženie ponuky  je podmienkou, ktorej súčasťou je aj predloženie elektronického výpisu zo živnostenského, resp. obchodného registra za účelom overenia oprávnenosti. 
 
Názov tovaru Počet Jednotková cena Cena bez DPH
Kancelársky papier
(A4, biely, vhodný na
kopírovanie a tlačenie,
80g/m2), 1 bal. 500 ks,
1 krab/5 bal.)
50    
Toner čierny, tlačiareň CM 3    
Toner farebný, sada
(žltý, modrý, červený),
tlačiareň CM
1    
Toner čierny, tlačiareň
HP Laser
2    
Euroobal, A4, ,bal. 100 ks 10    
Šanóny 8 mm, pakový
zakladač
10    
Fixy (sada 4 farby) na
flipchart papier
2    
Fixy (sada 4 farby na
mag. tabuľu)
2    
Papier na flipchart,
štvorčekovaný, bal. 20
listov
3    
Sponky na spisy, malé,
krabička
15    
Sponky na spisy, stredné,
krabička
15    
Obálky, A5 100    
Obálky, A4 tvrdé 50    
Fixy zvýrazňovače (žlté
- 5 ks, oranžové - 5 ks,
zelené - 5 ks)
15    
Doska s klipom, A4,
modrá
12    
USB, 8 GB 12    
Poznámkový diár 12    
Obal na spisy/taška, A4 12    
Lepidlo, tyčinka 5    
Obálky A4, mäkké 50    
Obálky A6 100    
Plastové poháre na
minerálku, 2 dcl
100    
Plastové poháre na
teplý nápoj, 2 dcl
100    
Papierové servítky, 
1 bal. 50 ks
10    
Kuchynské papierové utierky,
1 bal. 2 ks
5 bal    
Popisovač na CD 4    
Lepiaca páska tenká 2    
Korektor, roller 2    
Vrecia na odpad 4    
Tekuté mydlo, 1l 2    
Predlžovací kábel,
bezpečnostný, 
5 zásuviek
5    
Závesný rýchloviazač,
s priesvitným obalom,
A4
50    
Závesný rýchloviazač, 
papierový, A4
50    
Viazač dokumentov - 
špirálový, max. na 50
listov
1    
Špirály na viazanie, do
25 mm
25    
Špirály na viazanie, do
50 mm
25    
Predná strana, priesvitný,
A4
50    
Predná strana, tvrdý
papier, A4
50    
Zadná strana, tvrdý
papier, A4
50    
Cena spolu bez DPH:      
Cena spolu s DPH:      

Ponuka musí obsahovať pevnú cenu za poskytnutý tovar a služby na celý predmet obstarávania  bez DPH, výška DPH a s DPH, nakoľko obstarávateľ je platcom DPH.
  
4. DOBA POSKYTOVANIA SLUŽBY
Január 2013 – Október 2013
 
5. ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY
V zmysle časového harmonogramu aktivít v projekte, s ktorým bude bližšie oboznámený úspešný uchádzač.
 
6. LOKALITA POSKYTOVANIA SLUŽBY
Prešov
 
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY
Na celý predmet zákazky
 
8. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ
Neumožňuje sa
 
9. SPÔSOB A VÝŠKA URČENIA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
Predmetom ponuky je predloženie ponuky v tabuľke podľa bodu 3:
 
Hodnota zákazky bola určená na základe elektronického prieskumu na internete v dňoch 14.12.2012 -19.12.2012 s prihliadnutím na náročnosť typu VO (zákazka s nízkou hodnotou – prieskum trhu), schváleného predpokladaného rozpočtu projektu „Komplexnejšie zručnosti, vyššia profesionalita, permanentné vzdelávanie – cesta k lepšej mediálnej komunikácii“, v položkách Kancelárske potreby a pomôcky pre cieľové skupiny počas vzdelávania, ktorý bol súčasťou žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo ŠF ESF prostredníctvom SORO SIA, registrovanej pod kódom ITMS: 27110230609.
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 1755,72 eur bez DPH
Lehota viazanosti ponúk do: 28.2.2013
 
10. KRITÉRIA HODNOTENIA
Kritériom vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia celková cena bez DPH za celý predmet zákazky, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s predmetom zákazky. Uchádzač je povinný v ponuke uviesť či je /nie je platcom DPH.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk bude bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané elektronicky alebo poštou úspešnému uchádzačovi, ako aj všetkým neúspešným uchádzačom.
 
11. PODMIENKY FINANCOVANIA
Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať prostredníctvom objednávok predkladaných priebežne v období uvedenom v bode 4 platbami formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr do 30 kal. dní odo dňa ich doručenia spolu s dodacím listom a tovarom.
 
12. PODMIENKY ÚČASTI
Pre splnenie uvedených podmienok je potrebné priložiť :
- Cenovú ponuku
- Kópiu dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky, resp. aktuálny elektronický výpis z registra.
 
13. SPÔSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK
Ponuku je potrebné doručiť poštou, alebo osobne v zalepenej obálke na adresu:
Privatpress, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov
Obálku je potrebné označiť nasledovne: „Neotvárať VO – Kancelárske pomôcky a potreby !“
Termín a čas doručenia:
Najneskôr do 25.1.2013 do 10:00 hod. Tento termín je konečný pre obidva uvedené spôsoby doručenia.
14. DÁTUM VYHODNOTENIA VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK
Dátum a čas: 25.1.2013 o 15:00 hod. , Miesto: Privatpress, s.r.o., Jarková 2, 080 01 Prešov
 
V Prešove,9.1.2013
 Spracovala: Ing. Iveta Baranová
 

Diskusia k článku