Prešovský večerník a štrukturálny fond ESF

Prešovský večerník a štrukturálny fond ESF

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

            Spoločnosť Privatpress, s. r. o., sa v roku 2012 rozhodla nielen vyskúšať fungovanie čerpania štrukturálnych fondov na vlastnej koži, ale využiť poskytnutý nenávratný finančný príspevok na modernizáciu technického zariadenia a zabezpečiť odborné vzdelávanie zamestnancov s touto IKT technikou.
 
Cieľom projektu „Komplexnejšie zručnosti, vyššia profesionalita, permanentné vzdelávanie  – cesta k úspešnej mediálnej komunikácii“ (kód ITMS: 27110230609)  bolo zabezpečiť zručnosti zamestnancom tak, aby boli schopní na základe odbornej prípravy a podpory vzdelávania pružne reagovať na potreby trhu - klientov poskytovaním komplexnejších služieb ako  písanie článkov, vydavateľská činnosť,  tvorba web stránok, reklamná a propagačná činnosť, komplexné spracovanie grafickej úpravy reklamy a inzercie, resp. vzhľadu textovej stránky denníka a pod. Rozšírením služieb, ktoré záviseli od ďalšieho vzdelávania zamestnancov, sa firma  snažila zvýšiť konkurencieschopnosť na trhu a tiež zvýšiť udržateľnosť zamestnancov na trhu práce a zastabilizovať pracovné sily. Ďalším zámerom bolo zabezpečiť zvýšiť printový a elektronický odber denníka a tým vytvoriť predpoklad pre vznik nových pracovných miest a zatraktívniť pracovné prostredie hlavne pre mladých ľudí. Hlavným cieľom projektu bola  „Tvorba a udržanie pracovných miest prostredníctvom komplexnej podpory rozvoja podniku a aktivít, ktoré sú zamerané na predvídanie zmien, adaptabilita na zmenené podmienky, kontinuálna podpora tvorby pracovných miest a  zvyšovanie zručností zamestnancov. Projekt sa blíži k svojmu záveru a z 13-tich zamestnancov 12 úspešne absolvovalo 2 kurzy (PC zručnosti a obsluha zariadení k PCa Komunikačné a sociálne kompetencie). Ďalej absolvoval každý zamestnanec minimálne dva ďalšie odborné kurzy, a to: Digitálna fotografia alebo Grafika alebo Anglický jazyk. Šéfredaktora absolvovala ako riadiaca manažérka kurz Koučingu a manažmentu.  Zamestnanci zvládli aktivity v celkom nahustenom harmonograme, pretože opakovaný proces verejného obstarávania posunul začiatok týchto kurzov skoro o 12 mesiacov. Celkovo bolo naplánovaných 774 hodín vzdelávania, čo predstavuje pre 1 zamestnanca cca 387 hodín za obdobie 8 mesiacov. Okrem vzdelávania sa zamestnanci mali možnosť lepšie spoznať aj vzájomne, keď časť motivačného kurzu strávili v Drienici, Hotel Javorná.
Pri implementácii  si zamestnanci mali možnosť na vlastnej koži vyskúšať nekompromisnú administratívu súvisiacu so zúčtovaním  a monitorovaním aktivít projektu. S pomocou  externého projektového tímu to nakoniec úspešne zvládli a tento mesiac ukončili aktivity a čaká ich záverečné zúčtovanie poskytnutého nenávratného finančného príspevku od ŠF ESF a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov.
 
Ing. Iveta Baranová, projektová manažérka

Diskusia k článku