„AUTISTI NA MATICI“ MAJÚ DVADSAŤ ROKOV

0
1116

Majú svoj vlastný svet, v ktorom sme my cudzinci. Autista inak myslí, cíti aj vníma realitu, najmä spoločenskú. Pomenovanie, veľmi trefné, pochádza z gréckeho „autos“, čo v preklade znamená vlastný, alebo sám. 

Pred dvadsiatimi rokmi boli rodičia detí s pervazívnou vývinovou poruchou, autizmom, bezradní. V Prešove nebolo zariadenie, ktoré by týmto deťom poskytlo špeciálnu starostlivosť a vzdelanie. No vďaka vtedajšiemu vedeniu  Osobitnej školy na Ulici Matice slovenskej 11 v Prešove s riaditeľkou Mgr. Darinou Štofaníkovou sa to zmenilo.  Odvtedy majú autistické deti miesto, kde nájdu obetavých pedagógov, ktorí pre nich vytvárajú tie najlepšie podmienky. Vďaka nim nie sú izolované od okolitého „sveta“…

V tomto školskom roku 2019/2020 si škola pripomína 20. výročie založenia autistických tried  v Spojenej škole. Pri tejto príležitosti OZ Nie sme sami, ktoré pracuje pri škole, vydalo bulletin, ktorý ponúka stručnú históriu ako aj súčasnosť života týchto detí. Za jeho vydaním, tak ako aj za mnohými inými  zaujímavými projektmi, stojí štatutárka OZ Mgr. Roxana Čerevková.

„Na podnet rodičov a tiež na základe schválenia projektu Výchova a vzdelávanie autistických žiakov v OŠ, začali v júni 1999 prípravy na zriadenie a otvorenie triedy pre deti s autizmom. Pred dvadsiatimi rokmi, 2. septembra 1999 bola slávnostne otvorená autistická trieda v rámci OŠ na Ulici Matice slovenskej 11, od septembra 2000 ako Špeciálna základná škola. Prvý školský rok triedu tvorili traja žiaci a dve kvalifikované učiteľky. Najviac žiakov, devätnásť, bolo v školskom roku 2017/2018. V súčasnosti sa v škole vzdeláva 15 žiakov v troch triedach, ktoré vyučujú tri učiteľky a  asistentka,. hovorí Roxana Čerevková.

Pekné prostredie na Ulici Matice slovenskej 11 poskytuje autistickým deťom aj naďalej oázu bezpečia. To je pre ne tým najdôležitejším momentom v ich živote. „Máme tri organizačné zložky – Špeciálna materská škola, Špeciálna základná škola a Praktická škola. Špeciálnu materskú školu navštevujú deti s mentálnym postihnutím, deťom s autizmom alebo ďalšími pervazivnými vývinovými poruchami a deťom s viacnásobným postihnutím. Špeciálna základná škola zabezpečuje edukáciu žiakom variantu A,B,C spôsobom primeraným ich postihnutiu a žiakom s poruchami autistického spektra s mentálnym postihnutím. V Praktickej škole sa vzdelávajú absolventi Špeciálnej základnej školy, pripravujú sa na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti. Súčasťou školy je aj Školský klub detí a Výdajná školská jedáleň,“ ponúka ďalšie informácie Roxana Čerevková.

Súčasťou života každej školy sú aj krúžky. Tie, samozrejme, nájdeme  aj tu. „Žiaci školy majú možnosť navštevovať pätnásť záujmových krúžkov, zúčastňujú sa rôznych kultúrnych a športových súťaží a podujatí, prezentujú sa na rôznych výstavách a s kultúrnym programom n rôznych spoločenských podujatiach. Zapájajú sa tiež do rôznych projektov.  Nevyhnutnou súčasťou života našich detí sú terapie a to hipoterapia, dramatoterapia, arteterapia, canisterapia, haloterapia, muzikoterapia, snoezelen terapia, ergoterapia, biblioterapia. Vďaka nim sa zvyšuje záujem žiakov o nadväzovanie kontaktov a verbálnu komunikáciu, zmierňujú sa prejavy agresivity, predlžuje sa pozornosť detí a podnecuje sa rozvíjanie jemnej motoriky a orientácie.  Popri špeciálne vybavených triedach majú deti s autizmom k dispozícii relaxačnú herňu, cvičebňu, počítačovú učebňu, školskú kuchynku a tiež možnosti pohybových aktivít v blízkom okolí školy. Súčasťou výučby je aj logopedická starostlivosť,“ vysvetľuje autorka zaujímavej publikácie Roxana Čerevková.

Deň v škole nekončí obedom, v popoludňajších hodinách totiž môžu deti navštevovať školský klub detí, v ktorom je vytvorená samostatná skupina pre žiakov s autizmom s jednou vychovávateľkou. Pre žiakov pokračujúcich v štúdiu v Praktickej škole je okrem špeciálne vybavených tried aj učebňa s tkáčskym stavom, cvičná kuchynka, keramická dielňa a školský pozemok.

Významnú úlohu zohráva občianske združenie Nie sme sami, ktoré vzniklo pri škole v školskom roku 2013/2014. „Venujeme sa deťom s poruchou autistického spektra so zameraním na skvalitňovanie integrácie do spoločnosti a ochrany ľudských práv,“ hovorí Roxana Čerevková, štatutárka OZ, a súčasne dodáva: „Na pravidelných stretnutiach realizujeme rôzne kreatívne činnosti ako maľovanie, práca s hlinou, aranžérske činnosti, výroba mydiel, náramkov, práca s textilom, vlnou, prírodným materiálom, pripravujeme kreatívne workshopy, Vianočný bazár.  K obľúbeným projektom patrí Jesenná škola tvorivosti v prírode, Tvorivý ateliér, Arteterapiou spojíme dva svety, Svet očami autistov, Letná tvorivá dielňa, Snoezelen kútik pre autistov.“