Vyhlásenie mesta Prešov k fungovaniu spoločnosti 1. FC TATRAN

0
679
Štadión 1. FC Tatran Prešov. / Foto: 1fctatran.sk

V spoločnosti 1. FC TATRAN, a. s. je mesto Prešov menšinovým akcionárom (vlastníme 8,7 % akcií), avšak dlhodobo nemáme žiadne informácie o stave spoločnosti, čo považujeme za neakceptovateľné. Mesto Prešov dlhodobo nemá svojho zástupcu v orgánoch spoločnosti, a to aj napriek dlhodobej a opakovanej iniciatíve zo strany radnice zabezpečiť zástupcu priamo v predstavenstve.

Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Prešov z roku 2015 bol schválený ako zástupca mesta v predstavenstve spoločnosti 1. FC Tatran, a. s., mestský poslanec Rudolf Dupkala. V roku 2019 schválilo zastupiteľstvo ako zástupcu mesta poslanca Martina Eštočáka (na vlastnú žiadosť sa vzdal členstva v predstavenstve 1. FC Tatran, a. s.), namiesto neho schválilo zastupiteľstvo ako zástupcu mesta poslankyňu Slávku Čorejovú. Týmto zvoleným zástupcom mesta Prešov však nebol umožnený výkon ich funkcie v orgánoch spoločnosti.

V súčasnosti tak naďalej nemáme potrebné informácie o stave spoločnosti, a zároveň ani nie sme akceptovaní väčšinovým akcionárom ako seriózny obchodný partner. Mesto Prešov sa tak nemôže podieľať na rozhodovaní. Predstavou väčšinového akcionára však je, aby sme sa podieľali na prípadnej strate, nie však na zisku spoločnosti, čo rovnako nemienime akceptovať. Mesto Prešov od roku 2013 poskytuje dotácie pre 1. FC TATRAN v rozpätí približne od 25-tisíc do 50-tisíc eur ročne. Tento rok bolo vyčlenených dokonca viac ako 60 tisíc eur určených na podporu detského a mládežníckeho futbalu. Napriek týmto nemalým finančným príspevkom však mesto Prešov nemá žiadnu vedomosť o dianí vo vnútri spoločnosti.

Okrem toho sa v roku 2005 mesto Prešov zaviazalo v časovom horizonte troch rokov preinvestovať v areáli 1. FC TATRAN, a.s. viac ako 159 tisíc eur. Tento záväzok vyplýval z kúpnej zmluvy medzi mestom Prešov a spoločnosťou Ekofin Slovakia, a.s. na odpredaj časti mestských pozemkov v areáli futbalového štadióna pre spomínanú spoločnosť.  Uvedenú čiastku malo mesto Prešov v zmysle zmluvy preinvestovať do rozvoja športového klubu FC TATRAN Prešov, a.s. prostredníctvom spoločnosti TATRANREAL, a. s. Túto spoločnosť sa zaviazal zriadiť kupujúci, teda Ekofin Slovakia, a. s.. Nakoľko k zriadeniu uvedenej spoločnosti zo strany kupujúceho nikdy nedošlo, mestu tak bol nepriamo zmarený zámer investovať do rozvoja futbalového športu v Prešove.

Mesto Prešov sa navyše zachovalo veľkoryso voči spoločnosti Ekofin Slovakia, a. s., keď jej predalo pozemky v areáli futbalového štadióna len za zlomok ceny stanovenej v znaleckom posudku. V tom čase tak získala spoločnosť Ekofin Slovakia, a. s. lukratívne futbalové pozemky len za 8,24 eur za m². Avšak v roku 2016 keď mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj na seba prevzali realizáciu výstavby nového moderného futbalového štadióna, a bolo potrebné tieto pozemky spätne odkúpiť, 1. FC TATRAN, a. s. za ne zinkasoval 60 eur za m², čo predstavuje pri výmere 9 499 m² sumu 569 940 eur. A to aj napriek tomu, že v prípade realizácie projektu, by celý štadión slúžil pre futbalistov z Tatranu.

Podpora vybudovania futbalového ihriska v areáli ZŠ Prostějovská je dlhodobým zámerom mesta Prešov, a preto sme súhlasili s požiadavkami zo strany pána Remetu. Schválili sme dotáciu vo výške 159 tisíc eur na vybudovanie ihriska s umelou trávou a nájom za symbolické 1 euro. Súhlasili sme aj s vybudovaním šatní na našich pozemkoch, ktoré zostanú vo vlastníctve nájomcu, a taktiež s vecným bremenom, aby mal nájomca právo prechodu cez ihrisko.

Podmienkou mesta Prešov však bolo a naďalej zostáva, aby novopostavené ihrisko zostalo vo vlastníctve mesta, v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva. Takto pripravenú zmluvu však pán Remeta odmietol podpísať.

Zámerom mesta Prešov a PSK naďalej zostáva výstavba nového futbalového štadióna v predpokladanej hodnote 17 miliónov eur. Ide o najväčšiu investíciu mesta, a teda ani nie je možné očakávať, že zvládneme aj financovanie klubu. Okrem toho mesto v zmysle legislatívy ani nemá kompetenciu financovať športový klub.

Mesto Prešovfinančne podporuje deti a mládež, a to nie len pri futbale ale aj pri ostatných športoch v zmysle schváleného všeobecne záväzného nariadenia z roku 2015.  Financovanie A-čka je však na pleciach majiteľa, rovnako ako v iných mestách.