Vodáci chceli kúpiť prebytočný majetok mesta, poslanci boli proti

Vodáci chceli kúpiť prebytočný majetok mesta, poslanci boli proti

Združený oddiel vodnej turistiky požiadal mesto o majetkový prevod ako prípad hodný osobitného zreteľa. Ich cieľom je rozvíjať tento šport a potrebujú mať trvalú základňu. Doteraz vystriedali viacero krátkodobých prenájmov a zakaždým skončili na ulici. Mimochodom, išlo o nehnuteľnosť spoločnosti Mestská správa služieb (MSS), o ktorý nikto iný neprejavil záujem. Táto nehnuteľnosť je jedným z dôvodov, prečo nie je v spoločnosti už roky ukončená likvidácia. Napodiv, poslanci hlasovali celkom nepochopiteľne.

PKO musí vymáhať pohľadávku za vyše 68-tisíc eur

PKO musí vymáhať pohľadávku za vyše 68-tisíc eur

Hlavný kontrolór Alexander Ernst ešte v čase svojho pôsobenia na úrade urobil kontrolu v mestskej príspevkovej organizácii PKO – Čierny orol za roky 2017-2018. Výsledkom bolo 15 opatrení, ktoré navrhol vykonať do konca júna. Konštatoval, že príjmy v PKO za rok 2017 boli 927 491 eur a vyprodukovali zisk 465 eur. O rok neskôr mali príjmy vo výške 1 067 980 eur a zisk tvoril 623 eur. PKO je inštitúcia, ktorú dotuje mesto. Z nich ide väčšina na mzdy a odvody, materiálové náklady a energie, na služby a údržbu. Ako teda dva roky hospodárili?

Nevyhoveli protestu prokurátora aj keď upozornil na porušenie zákona

Nevyhoveli protestu prokurátora aj keď upozornil na porušenie zákona

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách prešovskí poslanci prijali na aprílovom zastupiteľstve. Schválili totiž, že rodičia detí s trvalým pobytom v Prešove budú platiť mesačne 20 eur (teraz platia 15), ale za deti bez trvalého pobytu v meste 40 eur. Toto opatrenie navrhol Miroslav Benko. Viacerí poslanci upozorňovali, že ide o diskriminačné nariadenie a mali pravdu. Okresný prokurátor toto VZN napadol.

Prešovčania majú tiež svoje pocity

Prešovčania majú tiež svoje pocity

Radnica požiadala o uverejnenie reakcie na náš článok zo 4.6.2019 pod názvom Koľko platíme vodárňam za vodu, stočné a zrážkovú vodu. Znie dobre z pohľadu úradu, ale nesúhlasíme s tým, že pôsobí zmätočne. Naopak. Považujeme ho za službu obyvateľom mesta s kritickým myslením, aby si dokázali urobiť obraz o tom, ako sa v meste riešia veci. V článku išlo o vzťah mesta a vodární, tiež porovnanie, ako to robia v Trenčíne.

Kto pochybil? Poslanci žiadajú vyvodenie osobnej zodpovednosti

Kto pochybil? Poslanci žiadajú vyvodenie osobnej zodpovednosti

Aj keď mesto vynakladalo tisíce eur na údržbu cestnej svetelnej signalizácie (CSS), súčasný stav je katastrofálny. Správcovské firmy, ale ani mesto, im nevenovalo patričnú pozornosť. V súčasnosti sú v stave, keď ohrozujú plynulosť cestnej premávky, ale aj vodičov. Primátorka Andrea Turčanová preto požiadala hlavného kontrolóra Alexandra Ernsta o hĺbkovú kontrolu nakladania s financiami vo všetkých spoločnostiach, ktoré dostali semafory do správy od roku 2010 do súčasnosti.

V orgánoch firiem s majetkovou účasťou mesta sú noví ľudia

V orgánoch firiem s majetkovou účasťou mesta sú noví ľudia

V mestských spoločnostiach sa po stredajšom zastupiteľstve zmenilo obsadenie predstavenstiev a dozorných rád. V dvoch prípadoch aj riaditelia. Poslanci totiž volili zástupcov mesta do orgánov mestských spoločností. Postupovali teda podľa „zvykového práva“, ale nenominovali žiadnych odborníkov. Snaha jednej nezaradenej poslankyne získať miesto v niektorej zo spoločností skončila emotívnym výstupom.

Hlavným kontrolórom mesta bude Martin Brilla

Hlavným kontrolórom mesta bude Martin Brilla

(ako) - Alexandra Ernsta po stredajšom zastupiteľstve vo funkcii vymení Martin Brilla. V prvom aj druhom kole hlasovania získal najviac hlasov. Poslanci najvhodnejšieho kandidáta na nasledujúcich šesť rokov vyberali spomedzi deviatich kandidátov.

Odborári zrušia štrajkovú pohotovosť

Odborári zrušia štrajkovú pohotovosť

(ako) - Odborový zväz v dopravnom podniku nateraz ustúpil a nechystajú v dohľadnej dobe žiadny štrajk. Rozhodli sa prijať ponuku vedenia podniku o navýšení miezd o 40 centov k 1. júnu 2019. Vo vyjednávaniach však plánujú pokračovať, ale už bez štrajku. Zrušia aj pohotovosť.

A je to tu, nariadenie o platenom  parkovaní poslanci schválili

A je to tu, nariadenie o platenom parkovaní poslanci schválili

Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o dočasnom parkovaní na území mesta preberali mestskí poslanci na zasadnutí niekoľko hodín. Viacerí mali pozmeňujúce návrhy, ktoré napokon musela prerokovať ešte návrhová komisia, no boli aj také, ktoré neprešli. Podstatné je, že VZN aj so zmenami poslanci prijali a je teda jasné, že za parkovanie budeme na budúci rok platiť. Nariadenie podporilo 23 poslancov, 1 bol proti, zdržali sa 5.

Prešov vs. Trenčín

Prešov vs. Trenčín

Financovanie miest, obcí a VÚC je dôležitá téma, ktorá svojim obsahom vyžaduje komplexnú verejnú diskusiu. A od poslancov MsZ a obecných zastupiteľstiev, starostov obcí a primátorov miest vyžaduje priebežne vzdelávanie a štúdium, ktoré by mali spoločne financovať a organizovať mestá, obce, ZMOS, ministerstvá a všetky organizácie, ktorým záleží na správnej informovanosti a odbornom prístupe volených zástupcov, na správe verejného majetku. Lebo základom dobre spravovanej krajiny je efektívne a účelne spravovaná samospráva.