Nové skutočnosti v neprospech obchodného centra Forum:

Nové skutočnosti v neprospech obchodného centra Forum:

Odborník na dopravu odporúča radikálne obmedziť výmery predajných plôch a služieb! Ináč hrozí permanentný kolaps

(pv) - Dopravná situácia v Prešove kolabuje, to vieme všetci. No môže byť ešte horšie! Keď totiž nepostačia argumenty a aj stanoviská odborníkov, v centre mesta môže nastať patová situácia. Nielen Prešovčania, ale už aj stanovisko audítora Bezpečnosti pozemných komunikácií pri MDV upozorňuje, že výstavbou OC Forum v „novej podobe“ dôjde k permanentným kolapsom.

O čo ide? Multi Development odkúpil od mesta Prešov pozemky s rozlohou 11 850 m2 ohraničené ulicami Biskupa Gojdiča, Štefánikovou, Hviezdoslavovou a Námestím legionárov v roku 2006 za 117 miliónov korún (3,88 milióna eur). Nákupné centrum sa malo podľa zmluvy postaviť do piatich rokov. Po príchode krízy sa situácia zmenila a zastupiteľstvo termín v roku 2009 predĺžilo.

Pôvodný zámer z roku 2007 počítal so 16 650 štvorcovými metrami plochy pre obchod, služby, kultúru, relax a voľný čas. Malo tu byť 70 obchodných prevádzok, štvorsálové multikino a 317 parkovacích miest. Súčasťou projektu za vtedy predpokladaných 700 miliónov korún malo byť aj prepojenie s Tescom, revitalizácia územia a nový detský park.
 
 
V čom je teda problém? Prešovčania nie sú proti výstavbe, ale sú za pôvodný projekt, ktorému zodpovedajú aj dopravné štúdie! Dnes totiž oproti pôvodnému návrhu už ide o obchodnú plochu približne 30-tisíc metrov štvorcových a počíta sa už so 120 prevádzkami! A práve tu je kameň problému - takmer násobok obchodných prevádzok navyše sa nezohľadňuje pri riešení dopravnej situácie. 
 
Tvrdenie, že tu nehrozí kolaps, Prešovčania vyvrátili odborným stanoviskom. Z vlastnej iniciatívy zabezpečili vypracovanie dopravno - inžinierskeho posúdenia dopravného riešenia v spoločnosti Ing. Pavel Titl - PT inžiniering, autorizovaný stavebný inžinier Dopravné stavby. Spracovateľ je audítorom Bezpečnosti pozemných komunikácií pri MDV SR.
 
„Siedmeho novembra 2016 sa uskutočnilo ústne prerokovanie začatia konania vedenom vo veci návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby Obchodného centra Forum Prešov v zasadačke mestského úradu. V tomto konaní som podal na mieste námietku, v ktorej som žiadal, aby bolo vyhotovené nové Dopravno kapacitné posúdenie, nakoľko Dopravno kapacitné posúdenie, ktoré bolo súčasťou žiadosti investora o ÚR, bolo nekompletné, v rozpore s platnými normami a jeho výsledok bol v zjavnom rozpore so skutočnosťou. Vedúci stavebného úradu moju požiadavku odmietol v zmysle, že mestský úrad v žiadnom prípade nové Dopravno kapacitné posúdenie nezhotoví a vyzval ma, nech zadám vyhotovenie Dopravno kapacitného posúdenia na vlastné náklady u odborne spôsobilej osoby. Urobil som to,“ vysvetľuje svoje aktivity jeden z účastníkov konania. 
 
V máji 2017 bolo Dopravno kapacitné posúdenie hotové. Jeho verdikt znie jednoznačne proti súčasnému projektu. „Vzhľadom na skutočnosť, že križovatka Štefánikova – Hlavná – Grešova – Masarykova je dôležitým dopravným uzlom v systéme MHD v meste Prešov, doporučujem radikálne obmedziť výmery predajných plôch a služieb riešeného OC (minimálne o 50 %), v opačnom prípade (pri ponechaní návrhu funkcií v predloženom projekte) vzhľadom na technicky nemožnú realizáciu požiadaviek riešenia križovatky Štefánikova – Hlavná – Grešova – Masarykova v súlade s príslušnými STN 73 6102 a STN 73 6110 bude dochádzať v tomto dopravnom uzle po uvedení OC Fórum do prevádzky k permanentným kolapsom automobilovej dopravy v čase najmä poobedňajšej dopravnej špičky, s vážnym negatívnym vplyvom na plynulosť MHD v širšom centre mesta Prešov.“ Pod správu sa podpísal Ing. Pavel Titl, autorizovaný stavebný inžinier 1736*A*2-1 Dopravne stavby. Spracovateľ je Auditorom Bezpečnosti pozemnych komunikacií pri MDV SR č.13/2013.

Čo bude ďalej? Rozuzlenie je zrejme v rukách prešovského Stavebného úradu. Je na ťahu...

Foto: www

Diskusia k článku