Šanca pre Prešovčanov: Debata o verejnom priestranstve bude aj o ulici, ktorá ponúka tisícku dobrodružstiev...

Šanca pre Prešovčanov: Debata o verejnom priestranstve bude aj o ulici, ktorá ponúka tisícku dobrodružstiev...

Čo je podľa vás ulica? Aké prívlastky by ste jej dali? Všetky jej odtiene naozaj veľmi „šťavnato a farebne“ opísal Karel Čapek: „Ulica je jakási velká hospoda, veřejný sad, náves, shromaždište, hřište, divadlo, rozšírený domov či zápraží, nejzajímavejší lokál, kde vás potká tisícerá podívaná a promlouvá k vám tisíc dobrodružství.“

Tento jeho opis si „požičali“ vo svojej prezentácii aj páni architekti z architektonického štúdia Átrium, ktorí sa už čoskoro podpíšu pod Manuál verejných priestranstiev. Na budúci týždeň v sobotu ho predstavia aj prešovskej verejnosti. O čo konkrétne ide? Odpoveď nájdete v rozhovore s hlavnou architektkou mesta Prešov Máriou Čutkovou a architektom Vladimírom Krištofom z Odboru hlavného architekta Mestského úradu v Prešove.


Vladimír Krištof a Mária Čutková.

M. Čutková: - Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov je mestom Prešov obstarávaný za účelom vytvorenia základného nástroja na uplatňovanie a zlepšovanie kvality verejných priestranstiev. Manuál bude predstavovať koncepčný materiál, ktorým budú stanovené kritériá, princípy, pravidlá a odporúčania uplatňované pri tvorbe verejných priestranstiev – a to v procese ich plánovania, návrhu, realizácie, v správe a údržbe a následne v ich využívaní. Hlavným cieľom je teda mať k dispozícii materiál so základnými pravidlami pri tvorbe nových a úpravách a rekonštrukciách existujúcich verejných priestranstiev, ktorého používanie prispeje k vytváraniu kvalitnejšieho a prívetivého prostredia pre obyvateľov a návštevníkov mesta Prešov. Manuál by mal byť dokumentom reagujúcim na dlhodobo neriešené problémy mesta a spracováva sa hlavne za účelom zvýšenia kvality života v meste. Téma verejných priestranstiev začala intenzívnejšie rezonovať v čase, keď som nastúpila na mestský úrad. Pozrime sa napríklad na centrum mesta. Rekonštrukcia ulice Hlavnej prebiehala postupne v rokoch 1996 – 2015. Odvtedy sa mu venovalo veľmi málo pozornosti. Aj keď nejaké úpravy boli zrealizované, nie vždy to bolo urobené technicky správne a údržba bola realizovaná vo veľmi malej miere. 
 
Čo všetko zahŕňa pojem verejné priestranstvo?
 
M. Čutková: - Poznáme rôzne typy verejných priestranstiev ako sú ulice, námestia, parky, vnútrobloky, biokoridory a podobne. Verejné priestranstvo je každé priestranstvo, kde má človek, teda občan, voľný prístup. Snahou mesta je vypracovanie otvoreného dokumentu dostupného a zrozumiteľného samospráve, investorom a aj širokej verejnosti. Manuál verejných priestorov by mal slúžiť ako podkladový materiál pre ďalšie procesy pri obnove a tvorbe verejných priestorov. Mal by dať odpoveď na otázku, ako sa môže verejný priestor meniť, aké prvky a kde môžu a trebárs aj nesmú byť jeho súčasťou.
 
Čo bolo tým impulzom, že táto téma začala nadobúdať reálne kontúry?
M. Čutková: - Túto tému presadil pán poslanec Mochnacký, ktorý je pôvodným povolaním záhradný architekt a pociťoval absenciu koncepčného nástroja na riešenie tejto dôležitej mestskej problematiky. Bola to jeho myšlienka, s ktorou sa vedenie mesta a aj náš odborný útvar plne stotožnilo. Následne aj poslanci mestského zastupiteľstva, keď odsúhlasili finančné prostriedky za účelom spracovania tohto strategického dokumentu mesta. Manuál tvorby verejných priestranstiev má spracovaný mesto Praha, na Slovensku takýto dokument zatiaľ nemá spracované žiadne mesto. Inšpiráciou, keď sme spracovávali zadanie, nám bol tento pražský dokument. Dokonca jeden mladý architekt, architekt Fialka pochádzajúci z Prešova bol v spracovateľskom tíme pražského manuálu. Osobne som sa s ním stretla, chcela som poznať detaily ako vznikal. Sám konštatoval, že aj oni sami podcenili komunikáciu s verejnosťou pri tvorbe ich materiálu. Samozrejme, nemôžeme porovnávať veľkosťou Prahu a Prešov. Ich materiál je všeobecnejší a teraz v ďalšom stupni ho rozpracovávajú do podrobnejších detailov. Našou ambíciou je, aby bol náš manuál, teda jeho výstup, omnoho podrobnejší. Niekedy to nie je ani o vysokých finančných nákladoch, ale o tom, aby sa zadefinovalo to, čo je a čo nie je vhodné. Určite nemôžeme očakávať, že sa mesto pretvorí z hodiny na hodinu. Samozrejme, bude to záležať aj od finančných možností.
 
V. Krištof: - Manuál má byť takým vodítkom, alebo koncepčným materiálom na to, aby mesto, samospráva, štátna správa, organizácie, ktoré pôsobia pri starostlivosti o verejný priestor, ale aj súkromní investori, videli, že toto je cieľ, ku ktorému sa chceme dopracovať. My by sme chceli hlavné princípy a zásady z tohto manuálu dostať do príslušných všeobecných záväzných nariadení mesta, aby to bolo záväzné nielen pre mesto, ale aj pre ostatných investorov. Jedná sa 
o základný koncepčný dokument, ktorý bude obsahovať zásady, princípy a pravidlá určené pre tvorbu verejných priestranstiev na území mesta Prešov, a to v procese ich plánovania, návrhu, realizácie, správy, prevádzky alebo vlastnej údržby.
 
 
Môžete to ukázať na konkrétnom príklade?
 
V. Krištof: - Zoberme si napríklad vnútroblokové priestory na sídliskách, je to častá téma. Dnes máme veľa otázok týkajúcich sa týchto priestorov - ako ten priestor usporiadať, aké prvky a vybavenosť má mať a aké nie. V tejto veci konkrétne pracujú Technické služby mesta Prešov. Boríme sa spolu napríklad s otázkami stojísk na komunálny odpad, alebo s otázkami nevhodného umiestňovania detských herných prvkov. Ďalšou veľmi vážnou témou je umiestňovanie reklamných prvkov, pretože všetci reklamný smog pociťujeme v obrovskej miere. Čiže od pripravovaného manuálu očakávame, že nám aj tieto veci pomôže presnejšie zadefinovať. 
 
Na čo konkrétne bude mať dosah tento manuál?
 
V. Krištof: - Manuál tvorby verejných priestranstiev bude upravovať jednotlivé podmienky a pravidlá pre všetky typy, časti a prvky verejných priestranstiev, ako sú napríklad ulice, námestia, parky, nábrežia, vnútrobloky, mestský mobiliár, prvky dopravnej a technickej infraštruktúry, verejná zeleň, prvky reklamy vo verejnom priestranstve alebo dokonca aj umelecké diela.
 
Do prípravy manuálu má byť zapojená aj verejnosť... 
 
M.Čutková: - Práve v otázkach týkajúcich sa vnútroblokových priestorov očakávame participáciu Prešovčanov. Sú to priestranstvá, kde žijú a je ambíciou vytvoriť im tu možnosti, ako a kde môžu prispieť aj osobne, aby sa vnútrobloky viac zazelenali, aby sa tam možno objavili aj kvetinové záhony. Na druhej strane je ale treba dohliadnuť, aby to nebola ľudová tvorba, aby presne vedeli čo a kde môžu realizovať. Následky ľudovej tvorby totiž vidíme dnes v plnej „paráde“. Ľudia si pred rokmi zasadili okolo blokov stromy bez toho, aby si uvedomili, čo sa stane o pár desaťročí. Samozrejme, dnes riešime problémy ich výrezu. Jedni sú za, pretože im konáre bijú do okien, clonia byty, majú šero a zimu, teda im priamo prekážajú, no iní sú proti, pretože je to živý strom. Určite nemôžeme očakávať, že tento manuál vyrieši každý priestor. Budú zadefinované podmienky, budú dané príklady, ktoré budú pretavené do všeobecných záväzných nariadení. 
 
Je to bežný postup zapájať verejnosť?
 
V. Krištof: - Manuál tvorby verejných priestranstiev je sám o sebe pilotnom projektom, pretože, pokiaľ je nám dobre známe, k dnešnému dňu žiadne mesto na Slovensku nemá takto spracovaný dokument, ale nakoľko mesto Prešov je jednou z najviac otvorených samospráv na území Slovenska, tak postup verejného pripomienkovania a zverejňovania prípravy dokumentov je bežným postupom samosprávy.
 
Ako prebieha samotná príprava manuálu?
 
M. Čutková: - Najprv bolo odborom hlavného architekta za participácie ostatných odborných útvarov mesta spracované zadanie, ktoré bolo podkladom pre verejné obstarávanie. Následne bol spracovateľom vypracovaný harmonogram postupu prác, teda kroky ako budeme postupovať pri tvorbe manuálu. Momentálne sme v štádiu ukončenia analytickej časti. Rozanalyzovali sme si mesto z hľadiska typov a prvkov jednotlivých priestranstiev a podľa jednotlivých mestských častí. Následne to budeme komunikovať s odbornou aj laickou verejnosťou aj na výboroch jednotlivých mestských častí. 

Na budúci týždeň v sobotu plánujete stretnutie s verejnosťou...
 
V. Krištof - Áno, 3. marca 2018 o 17. hodine v Libresso Books & Coffee na Hlavnej 29 bude prvé takéto stretnutie k téme verejných priestorov a samotnej úlohe manuálu. Prednáška s diskusiou k téme verejných priestorov v meste Prešov a pripravovanému Manuálu tvorby verejných priestranstiev bude spojená s diskusiou nad mapou. Verejnosť bude môcť vyjadriť svoje podnety, nápady a pripomienky. Na toto prvé verejné prerokovanie bude prizvaná aj odborná verejnosť. Predstavíme firmu, ktorá vyhrala verejné obstarávanie. Firma Átrium je z Košíc a my sme radi, že to vyhrala práve ona, pretože problematika verejných priestranstiev im nie je cudzia, zaoberajú sa ňou už dlhšie. Spracovali napríklad mestské zásahy pre viacero miest na Slovensku. Minulý týždeň nám oznámili, že do toho zapoja aj bratislavskú Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity. Fakulta sa tejto téme bude venovať po tej všeobecnej odbornej stránke a oni, aby sa „nevybíjali“ na teóriách, začnú rozoberať samotné verejné priestranstva tak ako sú zadefinované. Verejnosť ale môže svoje postrehy, nápady a podnety zasielať mestu Prešov prostredníctvom webového sídla mesta a takisto prostredníctvom odboru hlavného architekta 
mesta. 
 
Adriena Šmihulová
Dominika Tuptová 

Diskusia k článku