Má predseda PSK Milan Majerský konkrétne informácie o podozrení z porušenia zákona zo strany riaditeľov?

Má predseda PSK Milan Majerský konkrétne informácie o podozrení z porušenia zákona zo strany riaditeľov?

(ado) - Téme odvolávania riaditeľov domovov sociálnych služieb v pôsobnosti PSK sme sa v našom denníku venovali už niekoľkokrát. Pôvodne nové vedenie Prešovského samosprávneho kraja ich chcelo odvolávať celoplošne, teda všetkých dvadsiatich piatich riaditeľov. Návrh však napokon do zastupiteľstva nepredložilo.

Šiesteho apríla 2018 si vedenie PSK pozvalo piatich riaditeľov DSS, aby im predložilo dohodu o ukončení pracovného pomeru. Traja z nich ju podpísali, dvoch riaditeľov, ktorí to odmietli, následne odvolávali krajskí poslanci. Médiá, samozrejme, zaujímali dôvody, pre ktoré sa vedenie PSK rozhodlo pristúpiť k tomuto neštandardnému prepúšťaniu. „Vedenie kraja nechce konkretizovať dôvody, prečo k tomuto pristupuje takto. Zdôrazňujem, že nejde o odvolávanie riaditeľov, ale o rozviazanie pracovného pomeru dohodou, ku ktorej musia pristúpiť obe strany,“ povedala Dáša Jeleňová. V súvislosti s odvolávaním riaditeľov sme položili vedeniu Úradu PSK niekoľko otázok. Odpovede nám zaslal Ing. Peter Hamrák, vedúci oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov:

Eviduje predseda PSK, resp. úrad PSK aj pochvalné listy, resp. informácie o odvolávaných riaditeľoch, alebo len anonymné sťažnosti?
- Úrad PSK eviduje okrem sťažností aj pochvalné a ďakovné listy.

Navštívil predseda PSK prípadne vedenie úradu PSK (riaditeľ) niektoré zo zariadení, ktorých riaditelia sú predmetom odvolávania? Prípadne navštívil aj iné zariadenia? Má reálny prehľad o situácií v týchto zariadeniach? Zaujímal sa o klientov, zamestnancov?
- Úrad PSK má v rámci organizačnej štruktúry Odbor sociálnych vecí a rodiny, ktorý vykonáva supervíziu týchto zariadení. Predseda PSK plánuje navštíviť zariadenia sociálnych služieb v rámci pracovných výjazdov do jednotlivých okresov kraja. Na prvom z nich, dňa 13. apríla 2018, navštívil predseda DSS Ametyst Továrne. Predseda PSK sa zaujíma o chod a situáciu v zariadeniach, informácie vyhodnocuje na základe výsledkov supervízií vykonaných Odborom sociálnych vecí a rodiny, ale aj z osobných stretnutí s klientmi a zamestnancami niektorých dotknutých zariadení.

Boli anonymné listy, e-maily predmetom preskúmavania prípadne konzultácií s riaditeľmi? Ak áno aké stanovisko zaujali odvolávaní riaditelia?
- Úrad PSK riadne prešetruje každé podanie. Anonymné podania prešetruje len vtedy, ak sú konkrétne a signalizujú porušenie právnej normy.
 
Bola riaditeľom ponúknutá odmena (odstupné) za ich prácu a zároveň boli dôvodom návrhu na ukončenie pracovného pomeru negatívne anonymné informácie a nespokojnosť s prácou riaditeľov?
- Riaditeľom bola ponúknutá dohoda o skončení pracovného pomeru. Ak sa zamestnávateľ rozhodne vyplatiť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako na základe zákonného nároku, je to jeho slobodné rozhodnutie. Traja riaditelia súhlasili s dohodou a dvaja boli odvolaní Zastupiteľstvom PSK. Ich pracovný pomer naďalej trvá.

Má predseda PSK konkrétne informácie o podozrení z porušenia zákona zo strany riaditeľov?
- Úrad PSK ani predseda PSK nemajú konkrétne informácie o podozrení z porušenia zákona v dotknutej veci.
 
Ak áno, aké kroky v tejto veci PSK podniklo?
- Otázka je irelevantná, keďže sme nezaznamenali porušenie zákona v dotknutej veci.
 
Bola preverená relevancia týchto podnetov? Akým spôsobom predseda PSK vyhodnocoval relevanciu týchto informácií?
- Otázka je irelevantná, keďže sme nezaznamenali porušenie zákona v dotknutej veci.
 
Prešetruje konkrétne podozrenia Útvar hlavného kontrolóra?
- Útvar hlavného kontrolóra momentálne nepreveruje konkrétne podozrenia v dotknutej veci. Jedna sťažnosť, ktorá bola zaslaná mailom, je v štádiu riešenia.
 
Prečo je dôvodová správa k bodu odvolávania riaditeľov bez odôvodnenia?
- Zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov nevyžaduje pri odvolaní uviesť konkrétne dôvody. Predseda PSK, ako navrhovateľ odvolania, dôvody nezverejnil aj s ohľadom na budúcu profesijnú kariéru dotknutých osôb.
 
Foto: www

Diskusia k článku