Master plán je hotový, poslanci ho budú schvaľovať

Master plán je hotový, poslanci ho budú schvaľovať

Na Mestskej rade sa jej členovia mali možnosť zoznámiť s ucelenou stratégiou dopravy, takzvaným Master plánom. Pre mesto ho vypracovala česká spoločnosť NDCon za 700-tisíc eur. V materiáli sú analýzy súčasnej dopravy aj východiská pre riešenia do budúcnosti. Odporúčania sú dlhodobé a ponúkajú systémové riešenia do roku 2040. Autori na toto obdobie navrhli mestu 6 strategických cieľov, 35 opatrení a 136 projektov.

Mestská rada odporučila Master plán schváliť a k poslancom sa dostane už na najbližšom mestskom zastupiteľstve, teda 13. februára. Mesto na základe vytvorenej stratégie teraz môže modelovať systém dopravných riešení aj z hľadiska požiadaviek výstavby nových objektov či bytových komplexov. Odbúra sa tak problém s prístupovými či zbernými komunikáciami alebo s nedostatkom parkovacích miest. Mimochodom, v Prešove je podľa územného plánu k dispozícii 104 plôch na 11 kilometroch štvorcových, na ktorých je možná nová výstavba.

Aký je reálny stav?

Cestná sieť mesta Prešova bola ešte pred niekoľkými rokmi tvorená výhradne historickými cestami a komunikáciami vybudovanými počas výstavby sídlisk. V posledných rokoch boli postavené ulice Rusínska, Kuzmányho a Pražská, tranzitné cesty už nevedú cez centrum a zo sídliska Sekčov je lepší prístup do centra po Rusínskej ako po ceste I/18. Po Rusínskej žiaľ súčasne prechádza aj časť tranzitnej dopravy.

Na hraniciach mesta je na všetkých štyroch hlavných vstupoch veľmi vysoká intenzita dopravy (26 tis. voz/deň na D1 a I/18 od Popradu, 19 tis. voz/deň na I/68 od Sabinova, 28 tis. voz/deň po I/18 od Vranova nad Topľou a Bardejova, na I/80 a I/20 od Košíc 35 tis. voz/deň). Ide prevažne o cieľové cesty, ale podiel tranzitu na cestách cez hranice mesta činí 24 % (pre nákladné autá
45 %) s vysokým podielom nákladnej dopravy (34 % prechádzajúcich vozidiel sú nákladné autá).

Zaťažené centrum mesta

Z analýzy v Master pláne vyplýva, že dnešný stav automobilovej dopravy v uliciach Prešova je možné charakterizovať stavom, kedy všetka doprava (vnútromestská, cieľová aj tranzitná) je vedená po niekoľkých hlavných uliciach. Pre ich nedostatočnú kapacitu zaťažuje aj centrum mesta. Križovatky hlavných ulíc s intenzívnymi pohybmi vľavo sú prekážkou plynulej dopravy. Mestské komunikácie sú zaťažované 40 tis. voz./deň na príjazde do mesta od východu, do 35 tis. voz./deň na Duklianskej ulici a 30 tis. voz./deň na Levočskej ulici v centre mesta a tiež na ulici Arm.gen Svobodu na Sídlisku Sekčov. Na ulici Obrancov mieru chodí 25 tis. voz./deň, po Rusínskej 20 tis. voz./deň a po okruhu okolo Starého mesta (Okružná, Vajanského, Šafárikova a Štefánikova) 10 – 15 tis. voz./deň. Všetky riadené križovatky na Duklianskej, Sabinovskej, Škultétyho, Kuzmányho, Vajanského, Šafárikovej a Okružnej, ako aj hlavné križovatky na Sekčove sú preťažené. Pozdĺž všetkých menovaných ciest sú prekračované hygienické limity. Je takmer nemožné po nich chodiť na bicykli a je nepríjemné sa pri nich pohybovať peši. Verejná autobusová doprava ide plynulo iba po Hlavnej ulici, ale na všetkých ostatných cestách je zdržiavaná. Aj keď je to niekedy tiež pomalé, najpohodlnejšie je chodiť autom.

To sú fakty, ktoré väčšina Prešovčanov nielen vie, ale denne ich zažíva na vlastnej koži. Domáci už vedia, ktorým lokalitám sa majú pre zápchy radšej vyhnúť, ale nie vždy je to možné. Horšie je to s vozidlami prechádzajúcimi cez Prešov do iného cieľa. Prejazd cez mesto bez zdržaní nie je možný.
 

Chýbajú nám cesty

Obyvateľom mesta aj ľuďom prichádzajúcim do Prešova z okolia stále chýbajú vhodné komunikácie. Pre cesty zo Sídliska Sekčov sú k dispozícii ulice Arm.gen.Svobodu, Rusínska a Solivarská je prebratá cesta III. triedy v trase východného obchvatu mesta. Keď sa dobuduje štvorpruhový obchvat D1 Prešov- západ, Prešov- juh, štvorpruhový obchvat R4 (I. a II. etapa), privádzač Grófske, dvojpruhová preložka cesty I. triedy I/68 od Dúbravy cez Dukliansku k preložke I/20 (cesta K5), a preložka cesty I. triedy I/20 (komunikácie K3 – K1) od Nového Solivaru cez ulicu Ku Škáre do Ľubotíc, doprave v meste sa uľaví. Medzitým však treba vyriešiť ďalšie napojenia. Preložku cesty I/20 (K3 – K1). Podľa autorov Master plánu môže byť dvojpruhová a povedie k zníženiu záťaže na ulici Arm.gen. Svobodu. Nová cesta využije existujúcu ulicu Ku Škáre a v roku 2018 vybudované napojenie Hobby parku na Rusínskou ulicu. Bude však potrebné navýšiť kapacitu križovatky so Solivarskou, kapacitu novej križovatky s Rusínskou a napojiť kapacitne aj ulicu Pod Táborom. Alternatívou by mohlo byť aj štvorpruhové riešene novej cesty medzi Košickou a Arm.gen Svobodu, ktoré by ale zbytočne previedlo do centrálnej oblasti aj časť ciest z obchvatu D1 a I. etapa R4 a odľahčilo by viac Masarykovu a Východnú ako Sídlisko Sekčov.

Jednosmerky v meste?

K zlepšeniu situácie by podľa odborníkov mohlo dôjsť aj vtedy, keby sa upokojila prejazdná doprava v centre mesta. Dá sa to dosiahnuť zavedením jednosmerného prejazdu ulicami Masarykova, Plzenská, Lesík delostrelcov a Kpt. Nálepku s uzatvorením Grešovej ulice pre automobilovú dopravu (zostala by v prevádzke iba pre autobusy). Inou možnosťou je zavedenie zákazu všetkých ľavých odbočení smerujúcich od juhu do Štefánikovej a zákazu ľavých odbočení na obidvoch koncoch Grešovej ulice.

Systémovo by mali vzniknúť tri okruhy

Malý staromestský okruh s možnosťou vedenia aj mimo Námestia legionárov. Centrálny okruh bude vedený po Levočskej, Duklianskej, preložke I/68, po I/20 (Arm. gen. Svobodu a Rusínska), po Rusínskej – Kuzmányho – Škultétyho – Jána Pavla II. na Obrancov mieru.
Vonkajší okruh bude tvoriť D1, R4, privádzač Grófske, Herlianska, cesta III. triedy v trase východného obchvatu. Okruhy doplnia ulice Pražská, Volgogradská – Prostějovská, čo je preložka I/68 a K3.

Aký model môžeme čakať v roku 2040

Zo záverečnej správy v Master pláne vyplýva, že v roku 2040 sa zaťaženie nových ciest v intraviláne predpokladá do 20 tis. voz./deň, čo je pre mestskú dvojpruhovú komunikáciu prijateľná hodnota. Mestské komunikácie budú zaťažené 22 tis. voz./deň na príjazde do mesta od východu, intenzitou dopravy blížiacej sa 20 tis. voz./deň na Duklianskej ulici, 12 tis. voz./deň na Levočskej ulici v centre a 10 tis. voz./deň v centre mesta.

Na ulici Arm. gen. Svobodu na Sídlisku Sekčov neprekročí intenzita 15 tis. voz./deň. Na ulici Obrancov mieru 13 tis. voz./deň, na Rusínskej ulici 12 tis. voz./deň a po okruhu okolo Starého mesta (Okružná, Vajanského, Šafárikova a Štefánikova) pôjde okolo 5 tis. voz./deň. Všetky riadené križovatky kapacitne vyhovujú, len križovatka Masarykova- Škultétyho bude potrebovať skapacitnenie.  Hygienické limity budú dodržiavané alebo oveľa menej prekračované, nadlimitný hluk je pre rok 2040 inidikovaný iba v noci na Sabinovskej a Levočske.

V centre mesta, na Sídlisku III a v oblasti Sabinovskej ulice nebude žiadna ulica s viac ako 10 tis. voz./deň vďaka vedeniu dopravy po centrálnom okruhu. Jediná hlavná ulica, kde sa intenzita zníži len mierne a zostane nad 10 tis. voz./deň je Volgogradská – Prostějovská. Je navrhnuté upokojenie ulíc v centre mesta, zákaz prejazdu Grešovou ulicou alebo zákazmi ľavých odbočení, bus pruhy a cyklistické pruhy na Masarykovej, bus pruhy a obojsmerné cyklistické pruhy pre upokojenie dopravy v centre na Levočskej ulici. Ulice Volgogradská - Prostějovská sa navrhujú postupne vybaviť samostatnými pruhmi pre verejnú dopravu a pre cyklistov.

Anna Košuthová
Foto: archív redakcie

Diskusia k článku