Poslanci prijali diskriminačné nariadenie

Poslanci prijali diskriminačné nariadenie

Na aprílom mestskom zastupiteľstve poslanci odhlasovali Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto. Viacerí namietali, že nariadenie je diskriminačné, ale len jeden poslanec podal na Okresnú prokuratúru v Prešove podnet. Ten sa ukázal ako opodstatnený.

Podnet podal Richard Drutarovský, ale najprv doručil primátorke Andrei Turčanovej interpeláciu, v ktorej zároveň žiadal o pozastavenie VZN. Podľa jeho názoru je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení aj s Ústavou SR. Primátorka však uznesenie k tomuto VZN podpísala a v odpovedi na interpeláciu konštatovala, že VZN nie je prípustné pozastaviť a stáva sa platným, ak je vyvesené na úradnej tabuli. „Na odstránenie pochybností o zákonnosti VZN je možné uplatniť iné právne inštitúty, ktoré teraz nemienim využiť,“ píše v odpovedi na interpeláciu primátorka. Nuž, teraz sa ukázalo, že bude nutné urobiť opravu. Konštatuje to okresný prokurátor a zastupiteľstvo sa bude musieť VZN zaoberať ešte raz.

Ide o poplatky v škôlkach

Mesto dostáva z podielových daní financie len na originálne kompetencie. Inak povedané, len na deti vo veku od 3 do 15 rokov. Do detských jaslí však chodia aj mladšie deti. O ZUŠ a CVČ majú záujem aj mladí nad 18 rokov a niektorí sú dokonca už zamestnaní. V týchto zariadeniach sa náklady každý rok zvyšujú pod vplyvom valorizácie miezd, zvyšovania minimálnej mzdy, aj cien energií. Vo VZN, ktoré predkladal šéf odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu Igor Hodžia bolo zakomponované pravidlo, že rodič v materskej škole prispieva na dieťa do 3 rokov sumu 60 eur a nad 3 roky 22 eur. Keď sa o návrhu diskutovalo, Miroslav Benko podal pozmeňujúci návrh. „Na komisii sme hľadali kompromis. Hovorili sme o tom, že prešovské deti nad tri roky by mali platiť 20 eur a deti mimo trvalého bydliska v Prešove v tom istom veku 40 eur,“ navrhol Benko.

Prešovské a (ne)prešovské deti


Poslankyňa Renáta Fedorčíková oponovala, že Benkov návrh je diskriminačný. „Nemôžeme uznesenie viazať na deti s trvalým pobytom v Prešove,“ argumentovala. Potvrdil to aj šéf odboru školstva Igor Hodžia. „Zriaďovateľ zo zákona nemôže obmedzovať, ani diskriminovať prijímanie detí do materskej školy,“ informoval na zastupiteľstve Hodžia. Časť poslancov sa k tomuto názoru priklonila, iní zase trvali na tom, že deti z vidieka by si mali za pobyt v škôlke priplatiť. „Ja si nemyslím, že je to diskriminácia. Diskriminácia by to bola vtedy, keby sme deti z okolia neprijali do škôl. Kapacity máme naplnené a nie je nikde napísané, že aj keď ľudia z vidieka pracujú v Prešove, musia tu prihlásiť do zariadenia aj svoje deti. Deti z obcí navštevujú základné umelecké školy, centrá voľného času a obce za ne mestu neplatia. V tom vidím problém,“ oponoval Benko. Návrhová komisia napokon predložila zmenu uznesenia, ktorou potvrdila Benkov návrh. VZN ako celok podporilo 23 poslancov, nikto nebol proti, 7 sa zdržali a 1 nehlasoval, takže bolo prijaté.

Poplatky sa zmenili aj v ZUŠ a CVČ

V ZUŠ rodič neplnoletého žiaka prispieva sumou 10 eur v individuálnej aj skupinovej forme vyučovania. V prípravke je to 8 eur. Plnoletý žiak od 18 do 25 rokov uhrádza 10 eur. Platí to pre študentov a nezamestnaných. V prípade, že je žiak už zamestnaný, platí 15 eur, žiak nad 25 rokov 30 eur.V školskom klube detí rodič prispieva na žiaka 12 eur. V CVČ bude platiť pre záujemcov s trvalým pobytom v Prešove príspevok 5 eur, nezamestnaný plnoletý záujemca od 18 do 30 rokov zaplatí 10 eur a zamestnaný 20 eur. Záujemcovia mimo trvalého pobytu v meste zaplatia 7,50 eur, nezamestnaní od 18 do 30 rokov 12,50 a zamestnaní 30 eur. Dotácia na stravu v školských zariadeniach bude 1,20 za každý deň.

Anna Košuthová
Foto: Viktor Zamborský

Diskusia k článku