PKO musí vymáhať pohľadávku za vyše 68-tisíc eur

PKO musí vymáhať pohľadávku za vyše 68-tisíc eur

Hlavný kontrolór Alexander Ernst ešte v čase svojho pôsobenia na úrade urobil kontrolu v mestskej príspevkovej organizácii PKO – Čierny orol za roky 2017-2018. Výsledkom bolo 15 opatrení, ktoré navrhol vykonať do konca júna. Konštatoval, že príjmy v PKO za rok 2017 boli 927 491 eur a vyprodukovali zisk 465 eur. O rok neskôr mali príjmy vo výške 1 067 980 eur a zisk tvoril 623 eur. PKO je inštitúcia, ktorú dotuje mesto. Z nich ide väčšina na mzdy a odvody, materiálové náklady a energie, na služby a údržbu. Ako teda dva roky hospodárili?

Alexander Ernst konštatoval, že mesto ako zriaďovateľ neurčilo pre organizáciu záväzné ukazovatele hospodárenia, čím nekonalo podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Navrhol preto určiť ich tak, aby príspevok pre PKO bol podmienený hospodárením jednotlivých kultúrnych zariadení v správe PKO.

Nevýhodná dohoda so Šarišanom

PKO je zriaďovateľom folklórneho súboru Šarišan (FSŠ), ktorý má zvučné meno nielen v Prešove, ale po celom Slovensku a v zahraničí. Vždy patril pod PKO, ale všetko v spoločnosti sa mení a platí to aj o vzťahoch medzi inštitúciami a tvorivými kolektívmi. V októbri 2017 uzavrelo PKO zmluvu s Občianskym združením FSŚ na jeden rok s tým, že výchovu nových členov bude vykonávať súbor prostredníctvom 5 lektorov, pričom ich náklady vo výške 500 eur uhradí PKO. Priestorové podmienky tiež vytvorí PKO. V novembri 2017 uzavreli dodatok k dohode a jeho predmetom bolo dodanie choreografie na premiérový program k 50. výročiu vzniku súboru, ktorý sa konal v DJZ v dvoch termínoch za cenu 1 500 eur. Vzájomná dohoda o spolupráci sa zrušila 2. júla 2018 prijatím novej dohody a to už na dobu neurčitú. PKO sa tým zaviazalo poskytnúť FSŠ priestorové podmienky v ich priestoroch aj v priestoroch spravovaných firmou Prešov Real a platiť za ne. Tiež uhrádzať náklady súboru za vystúpenia pre potreby PKO a mesta, poskytnúť technické vybavenie ako sú kroje, hudobné nástroje, stojany a rekvizity, ktoré sú v majetku PKO bezodplatne a hradiť polovicu nákladov za krojárku, ktorá je zamestnankyňou PKO. Združenie FSŠ sa zaviazalo urobiť 4 vystúpenia pre mesto a PKO zdarma a mesačne. To sa však v roku 2018 nestalo. Tiež odvádzať PKO podiel na tržbách vo výške 500 eur. Zvyšné peniaze si nechávajú pre svoje potreby. Faktom je, že vystupujú zvyčajne pred vypredaným hľadiskom alebo na iných masových podujatiach a len zriedkavo zadarmo. Ak jedna vstupenka stojí od 5 do 25 eur, ide o slušný príjem na činnosť a odmeny pre členov súboru. Ich zriaďovateľ však dostane nulu. Mesačných 500 eur, ktoré sa zaviazali platiť je práve toľko, koľko PKO stoja polovičné náklady na krojárku, ktorá je v zamestnaneckom pomere.

Inventár tvorí majetok, ale komu patrí?


V dohode o spolupráci hodnota inventáru FSŚ nie je vyčíslená. Pritom, ako zistil Ernst, ide o zhruba 34-tisíc eur. „Vzhľadom na to, že občianske združenie používa bezodplatne inventár v hodnote 34-tisíc eur, sú mu poskytované priestory v kultúrnom zariadení Družba o rozlohe 74 metrov štvorcových, sú hradené z rozpočtu PKO a v neposlednom rade aj bezplatné užívanie ochrannej známky, podiel na vystúpeniach vo výške 500 eur je neprimeraný. Nie je ničím podložený, keďže PKO nemá žiadne údaje o počte vystúpení, výške vstupného, nákladoch a podobne. Uzatvorená zmluva je nevyvážená a zvýhodňuje len jednu stranu,“ konštatoval Ernst. Inventár by mal byť pritom majetkom PKO, teda mesta. Mimochodom, v minulosti to fungovalo tak, že výdavky na činnosť boli uhrádzané zo strany PKO, ale príjmy z vystúpení sa vracali do ich rozpočtu.

Reakcie poslancov

Poslanec Michal Džupin označil správu o hospodárení v PKO za hrôzostrašnú a požiadal, aby sa riaditeľka PKO k tomu vyjadrila. „Zmluva so Šarišanom sa vám zdá vyvážená? Všetko čo majú v inventári je ich majetkom? Veď to je porušenie zákona. Tržby klesli o pol percenta. Aké opatrenia ste urobili? Súkromný telefón vám prepláca PKO. Chcem vedieť odkedy a v akej výške,“ rozhorčene kládol otázky Džupin. „Bol by som nerád, keby sa po správe kontrolóra spustil hon na riaditeľov. Kto nič nerobí, nerobí ani chyby,“ zastával sa riaditeľky nezaradený poslanec Rudolf Dupkala. Niet sa čo čudovať. PKO totiž zamestnáva jeho snúbenicu.

Edita Hudáková, ktorá je poverená riadením PKO do návratu uvoľneného riaditeľa Emila Chlapečka, ktorý je teraz vo funkcii prednostu okresného úradu, na otázky poslanca Džupina reagovala. Podľa nej sú zistené porušenia a uložené opatrenia minimálne. O znížení tržieb uviedla, že PKO nemá zarábať a prinášať zisky, ale poskytovať verejnosti kultúrnu službu. Pripomenula tiež, že z peňazí, ktoré dostanú od mesta do rozpočtu zabezpečujú aj chod všetkých pobočiek PKO. „Treba sa zamerať na to, koľko podujatí sme zorganizovali a nie aký máme zisk. Tržby nám klesli aj preto, lebo boli zrušené dva stacionáre, od ktorých sme mali príjem. Čo sa týka Šarišanu, mali sme veľa jednaní a vzájomná dohoda je teraz vyvážená. Keď som pred dvoma rokmi prevzala funkciu, Šarišan bol na pokraji zániku, snažili sme sa im pomôcť,“ vysvetlila Hudáková.

Náklady na mobily

To bola ďalšia vec, na ktorú sa pýtal poslanec Džupin. Kontrolór totiž konštatoval, že riaditeľke je preplácaná plná výška paušálu za používanie súkromného telefónu. Bez limitu. Paušálne výdavky za používanie súkromných telefónov sa uhrádzajú 6 zamestnancom, ale majú určený limit od 8 do 10 eur. To, že riaditeľka užíva telefón bez určenia limitu, je podľa Ernsta porušením Zákonníka práce aj zákona o dani z príjmov. „Keď som nastupovala do funkcie, dostala som informáciu, že ako hlavná manažérka mám nárok na preplácanie nákladov. Mesačne ide o 58 eur,“ vysvetlila Hudáková a dodala, že sa bude riadiť pokynmi kontrolóra a napraví to.

Čudné obchodné vzťahy

PKO ešte v apríli 2000 uzavrelo zmluvu o nájme nebytových priestorov v suteréne o výmere 497 metrov štvorcových so spoločnosťou Dúha, a. s. Nájomca v nich vraj urobil úpravy v hodnote 371-tisíc eur. Tento nájomný vzťah sa skončil v roku 2014. Mesto síce na úpravy dalo súhlas, ale nezaviazalo sa na úhradu nákladov a tak vznikla sporná pohľadávka. Spor bol ukončený až v roku 2017 a to tak, že mesto ako vlastník objektu PKO uhradilo spoločnosti Dúha sumu 320-tisíc eur z titulu zhodnotenia majetku mesta. V januári 2015 si rovnaké priestory mal prenajať Peter Duhaň (Viva Mexico Prešov). Tak vznikol Flash Club Čierny orol. V tom čase ešte nebol skončený spor s Dúhou, preto sa Duhaň nestal nájomníkom, len prevádzkovateľom gastronomických služieb. Podľa dohody mal mesačné platby v sume 1 682 eur spojené s užívaním priestoru ukladať do depozitu. O depozite údajne existuje písomná dohoda, ale kontrolnému tímu nebola predložená.

„Zistili sme, že od januára 2015 do decembra 2017 platby neboli uhrádzané, v niektorých mesiacoch ani platby za energie, čím vznikol záväzok vo výške 68 669 eur. Uznanie záväzku dlžník priznal, ale prevzatie dokumentu nepodpísal. Pohľadávku sa doteraz nepodarilo vymôcť,“ konštatoval Ernst. Navyše, po vysporiadaní vzťahu so spoločnosťou Dúha v roku 2017, PKO s Petrom Duhaňom neuzavrelo riadnu zmluvu o nájme. Dohodu o užívaní priestoru ukončili v decembri 2018. Podľa Ernsta zmluva o nájme nebytového priestoru bola už od roku 2007 pre mesto nevýhodná. Aj k tomu sa Hudáková na zastupiteľstve vyjadrila. „Mala som už stretnutie s právnikom, problém budeme riešiť žalobou voči pánu Duhaňovi, lebo doterajšie kroky boli neúčinné,“ povedala o opatreniach Hudáková. Pripomenula tiež, že Dúha investovala do priestorov, mesto spoločnosti peniaze vrátilo, neskôr ich užíval Peter Duhaň, ale keď urobili novú súťaž a našli nájomcu, priestory odmietol prevziať, lebo tam našiel na stenách aj pod podlahou plieseň.

Anna Košuthová
Foto: www

Diskusia k článku