Polemika o centrách voľného času neutícha

Polemika o centrách voľného času neutícha

Mestskí poslanci schválili návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. Podľa novelizovaného nariadenia vlády sa zjednocujú koeficienty a mení financovanie základných, stredných škôl a školských zariadení. Súčasne dáva obci možnosť na žiaka cirkevnej a súkromnej základnej umeleckej školy, jazykovej, materskej školy finančné prostriedky najmenej vo výške osemdesiatosem percent zo sumy na mzdy a prevádzku.

Vláda SR svojím nariadením teda znížila koeficienty o dvanásť percent. „Obce v podielovej dani dostanú finančné prostriedky na základné umelecké školy vo svojej pôsobnosti na žiakov do 25 rokov. V troch základných umeleckých školách, kde je mesto zriaďovateľom, evidujeme 86 žiakov nad 25 rokov veku,“ uvádza sa v dôvodovej správe k návrhu nariadenia mesta. „K zmene dochádza aj pri financovaní školských klubov detí. Pôvodný koeficient sa mení a na činnosť školského klubu detí sa pridelia prostriedky podľa  počtu žiakov základnej školy.“
 
Od 1. januára 2013 sa zásadným spôsobom mení aj financovanie centier voľného času. Všetky obce v podielovej dani dostanú prostriedky na deti vo veku od 5 do 15 rokov, a to  aj tie, ktoré nemajú takéto centrá zriadené. Ak dieťa navštevuje viac centier voľného času u rôznych zriaďovateľov, normatív bude poskytnutý iba na jedno centrum. Zákonný zástupca mal predložiť čestné vyhlásenie vybranému centru voľného  času. V praxi však už nastali určité problémy. „Rodičom zrejme nebolo dobre vysvetlené, že môžu podať len jedno čestné prehlásenie. Otec podpísal čestné prehlásenie v jednom centre voľného času, mamka v druhom. My podľa nášho všeobecne záväzného nariadenia budeme dotovať len jedno centrum voľného času, pre deti s trvalý pobytom v meste Prešov,“ uviedol Peter Haas,  sekretár Komisie mestského zastupiteľstva v Prešove školstva a telesnej kultúry. Upozornil, že deti môžu, samozrejme, navštevovať viac centier, ale to už musia zaplatiť rodičia. Čestných prehlásení sa dokonca objavilo viacero duplicitných. „Museli sme to fyzicky skontrolovať.  Ide o dvetisícpäťsto detí. Konzultovali sme to aj s riaditeľmi centier a upozornili sme ich, kde sú všetky tieto deti zapísané. Nehovoriac, o tom, že niektorí mali zapísané aj deti pod päť rokov alebo viac ako pätnásťročných,“ dodal Peter Haas. Podľa neho počty žiakov v centrách poklesli, a môže sa stať, že pre niektoré budú možno tieto čísla likvidačné.  
 
Pripomienky k návrhu vznieslo niekoľko poslancov. Poslanec Mikuláš Komanický navrhol určiť presný termín, dokedy majú mestá a obce uhradiť mestu Prešov finančné prostriedky za svojich žiakov. Taktiež je treba uviesť, čo bude mesto robiť so žiakmi, ak obec alebo mesto neposkytne finančné prostriedky mestu Prešov. Taktiež upozornil, že v NV SR je uvedená povinnosť pre obec alebo mesto vyčleniť finančné prostriedky na správu školských objektov, čo  pre mesto Prešov podľa  dôvodovej správy znamená sumu 928 792 eur na rok. Tieto prostriedky by mali byť použité na riešenie havarijných stavov a údržbu škôl v pôsobnosti mesta. Bežná správa školských objektov je v kompetencii a povinnosťou každého právneho subjektu, čo je zohľadnené aj v normatívoch.
 
Keďže dotácia má byť určená len deťom s trvalým pobytom v meste Prešov, znamená to, že mesto nebude podporovať cezpoľných žiakov. „Vyzvali sme starostov obcí, pretože tí majú platiť za svoje deti. Mnohí už odpovedali, že tak robiť nebudú. Viem, že nám prišla už záporná odpoveď napríklad z Veľkého Šariša, ide o 101 detí,“ opísal momentálnu situáciu Peter Haas. Okrem toho spomenul, čo by bolo podľa neho praktickejšie. „Celý systém ma prekvapil. Hovoril som, že  možno by bolo rozumnejšie, keby každý rodič dostal jeden vzdelávací poukaz a nemohlo by sa s tým robiť také čarovanie  ako to bolo v školských strediskách. Ten poukaz by mohol niekde u nás v meste uplatniť.“
 
Dotácia na žiaka  do centra voľného času je necelých 60 eur. Poslanec Milan Laca upozornil, že každá škola si dnes môže zriadiť centrum voľného času a okrem normatívu od  rodičov vyberať príspevok. „Školy budú nadšené a pritom využívajú aj vzdelávacie poukazy, ktoré tiež slúžia na zabezpečenie voľnočasových aktivít, krúžkov, teda tých istých činností aké majú  centrá voľného času. Pritom v tých istých priestoroch zabezpečujú prevádzku prostredníctvom prevádzkových prostriedkov v rámci prenesených kompetencií. Bolo by zaujímavé vedieť ako deti a ich vedúci pracujú v krúžkoch cez kultúrne poukazy a cez centrá voľného času. Pritom v Prešove máme na ulici Čsl.  armády (alebo Októbrovej) ABC Centrum voľného času na takúto činnosť  špecializované školské  zariadenie. Uvedený normatív je však pre nich likvidačný. Preto by som navrhoval zvážiť poníženie uvedeného objemu pre ZŠ a naopak adekvátne ho navýšiť ABC Centru voľného času.“
 
 „Naším školám bude určená polovica a zvyšok pôjde na podporu ABC Centra voľného času. Dôvodom je to, že školy nemajú tak veľké náklady, sú vo vlastných budovách, nemusia platiť energie a nemusia si prenajímať ďalšie priestory ako „abecéčko“. Dovolím si tvrdiť, že niektoré krúžky sú aj profesionálnejšie vedené,“ uzavrel Peter Haas.

Diskusia k článku