Petícia za zastavenie budovania 5G sietí putuje do parlamentu.

0
2594

Zástupcovia petičného výboru plánujú dnes odovzdať Petíciu: Stop budovaniu 5G sietí. Petíciu podpísalo takmer 14-tisíc ľudí. Kompetentné orgány žiadajú v záujme ochrany zdravia občanov prijať všetky primerané opatrenia na zastavenie expanzie 5G RF – EMP (rádiových frekvencií – elektromagnetických polí), kým nezávislé vedecké inštitúcie nepotvrdia, že technológia 5G a celkové hladiny žiarenia spôsobené RF – EMP nie sú škodlivé pre občanov SR, a to najmä pre dojčatá, deti a tehotné ženy, rovnako ako pre životné prostredie. 

Ďalej žiadajú uprednostňovať a realizovať káblové digitálne telekomunikačné pripojenia namiesto bezdrôtových pripojení a informovať občanov SR, najmä lekárov a učiteľov, o zdravotných rizikách spôsobených RF – EMP.

Sieť 5G preukázateľne škodí

V petícii uvádzajú, že technológia 5G predpokladá podstatne vyššiu expozíciu z rádiofrekvenčných elektromagnetických polí (RF – EMP) než všetky už existujúce technológie (2G, 3G, 4G…). RF – EMP má preukázateľne škodlivé účinky na ľudí a životné prostredie.

Nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMP ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít, než aké povoľujú súčasné limity.

Účinky 5G siete zahŕňajú zvýšené riziko: vzniku rakoviny, bunkový stres, zvýšené riziko voľných radikálov, genetické poškodenia, štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému, deficity učenia a pamäti a neurologické.

Varovanie vedcov

Varovanie prichádza aj zo strany vedcov venujúcich sa súčasnému výskumu elektromagnetického žiarenia. Tí upozorňujú, že škodlivé účinky expozície RF-EMP sú už preukázané. Tu je časť z doleuvedenej výzvy vedcov k 5G:

„Viac než 230 vedcov z viac ako 40 krajín už pred dvoma rokmi vyjadrilo „vážne obavy“ týkajúce sa všadeprítomnej a rastúcej expozície elektromagnetickému „šumu“, generovanému elektrickými a bezdrôtovými zariadeniami. Poukazujú na skutočnosť, že „mnohé nedávne vedecké publikácie ukázali, že EMF ovplyvňuje živé organizmy už pri oveľa nižších úrovniach intenzít, než aké má stanovené väčšina medzinárodných a národných smerníc.“ Účinky zahŕňajú zvýšené riziko vzniku rakoviny, bunkový stres, zvýšené množstvo škodlivých voľných radikálov, genetické poškodenia, štrukturálne a funkčné zmeny reprodukčného systému, deficity učenia a pamäti, neurologické poruchy a negatívne vplyvy na celkovú pohodu ľudí. Poškodenie sa však nevzťahuje len na ľudskú rasu, ale rastú dôkazy o škodlivých vplyvoch  aj na rastliny a zver.“

Za Slovensko podpísali vyššie uvedenú výzvu k 5G títo odborníci: Doc Ing. Igor Belyaev, DrSc., vedúci Laboratória rádiobiologie, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum  Slovenskej akadémie vied (ÚEO BMC SAV); Prof. MUDr. Ján Jakuš, Vedúci Ústavu lekárskej biofyziky; Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Mgr. Michal Teplán, PhD,  Ústav merania SAV a prof. Ing. Ladislav Janoušek, PhD. , vedúci Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity .

Ohľadom účinkov sa odborníci odvolávajú na pracovnú skupinu Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), ktorej členom bol Doc. Belyaev a ktorá je súčasťou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Tá klasifikovala v roku 2011 radiofrekvenčné elektromagnetické polia za „možný ľudský karcinogén“, teda do skupiny 2B.Táto klasifikácia, ktorá je založená na obmedzených dôkazoch o karcinogenite RF, zároveň úplne vylučuje akékoľvek interpretácie, že RF-EMP sú bezpečné a nekarcinogénne (skupina 4).

Štúdia Amerického Národného toxikologického programu  (NTP) ukázala, že dlhodobá expozícia potkanov ožarovaných EMP z  mobilných telefónov viedla k štatisticky významnému nárastu niektorých typov rakoviny, rovnakých, aké sa vyskytujú u ľudí pri dlhodobom používaní mobilného telefónu.(2) V spojení so štúdiami na ľuďoch preukázateľne dokazuje, že nadmerná expozícia RF-EMP vedie k zvýšenému riziku rakoviny mozgu.(3) Stovky nových štúdií preukázali zdravotné riziká po dlhodobej expozícii  RF a odhalili mechanizmus týchto účinkov, najmä reaktívnymi druhmi kyslíka.(4)

Vzhľadom na tento nový dôkaz vzniku rakoviny u ľudí, rakoviny u hlodavcov v dôsledku dlhotrvajúcej expozície frekvenciám mobilných telefónov a nové mechanistické štúdie, by sa hodnotenie IARC malo zvýšiť aspoň na „pravdepodobný“ (skupina 2A), ak nie „známy“ (skupina 1) karcinogén. (5)

Štúdie síce neumožňujú určiť  jednoznačný záver ohľadom všetkých možných zdravotných rizík, ale odôvodňujú prijať opatrenia na redukciu expozície RF EMP (radiofrekvenčnym elektromagnetickým poliam)  na najnižšiu možnú úroveň.

Vyhláška o limitoch je stará 13 rokov

Doc. Belyaev pracoval aj v medzinárodnom vedeckom tíme Európskej akadémie pre environmentálnu medicínu (Europaem), ktorý pripravil vedecký dokument Europa EM Guideline 2016. Úlohou tejto inštitúcie je poskytovanie najnovších vedeckých poznatkov a  empirických dôkazov, pokiaľ ide o kauzálny, aj epidemiologický vplyv environmentálnych faktorov na ľudské zdravie a predkladanie konkrétnych odporúčaní pre prevenciu, diagnostiku a terapiu. Tento dokument uvádza, že „existujú presvedčivé dôkazy, že dlhodobá expozícia určitým typom EMP je rizikovým faktorom pre určité typy ochorení (napr. niektoré druhy rakoviny, Alzheimerovu chorobu, samčiu neplodnosť…). (6)

Vyhláška, ktorá určuje limity je 13 rokov stará a nezohľadňuje nový výskum v tejto oblasti. (7) Súčasné povolené limity riešia len krátkodobé termálne účinky, nie  biologické účinky pri dlhodobom pôsobení elektromagnetického žiarenia. To bude pri spustení 5G siete preukázateľne vo zvýšených intenzitách pôsobiť permanentne a dlhodobo na všetky živé organizmy v miere, ktorá doteraz nebola v prírode známa a overená ako úplne bezpečná. 

V Európskej legislatíve existuje zásada predbežnej opatrnosti, v ktorej sa uvádza:  Pokiaľ môže ľudská činnosť spôsobiť morálne neprijateľnú ujmu, ktorá je z vedeckého hľadiska možná, ale neistá, musia byť prijaté opatrenia, aby sa zabránilo tejto ujme alebo sa zmiernili jej následky. Ak sú pochybnosti ohľadom zdravotných rizík, tak si podpísaní občania právom želajú nezávislé štúdie ohľadom bezpečnosti pred zavedením novej technológie.

Očakávajú diskusiu

Niektoré krajiny už prehodnotili zavádzanie 5G sietí a pozastavili ich zavádzanie kvôli oprávneným obavám z negatívnych zdravotných účinkov. Napríklad Slovinsko alebo Švajčiarsko, kde Švajčiarska agentúra pre životné prostredie v liste adresovanom regionálnym vládam žiada čas na posúdenie a podrobnejšie skúmanie vplyvu. (8) Taktiež viaceré mestá nepovolili 5G na svojom území kvôli rizikám.

Zástupcovia petičného výboru veria, že budú vypočutí a že sa konečne začne verejná diskusia a diskusia s odborníkmi na túto tému. Petíciu odovzdajú predsedovi parlamentu, vláde SR a kompetentným ministerstvám. Táto aktivita sa koná popri sobotňajšom Global 5G protest day.

Ilustračné foto: Vosveteit.sk