Netradičný školský rok sa skončil, pre vysvedčenia neprišli všetci žiaci

0
543

(ako) – Pre učiteľov aj žiakov bol tento školský rok iný, ako všetky ostatné. Pandémia spôsobila, že sa viac ako tri mesiace učili doma. Včera sa oficiálny školský rok skončil aj v prešovských základných školách. Žiakom rozdali vyše 6-tisíc vysvedčení, ale nie všetci si ich prišli vyzdvihnúť.

„Základné školy v Prešove dnes vystavili spolu 7 078 koncoročných vysvedčení. Z celkového počtu žiakov ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta si fyzicky vysvedčenie prevzalo 6 505 žiakov a 81 zákonných zástupcov. Neprevzaté vysvedčenia sú uložené v trezoroch v kanceláriách škôl a zákonní zástupcovia si majú možnosť ich vyzdvihnúť podľa oznámenia jednotlivých ZŠ do 15.7.2020, prípadne koncom augusta alebo v septembri,“ informovala tlačová referentka prešovskej radnice Lenka Šitárová.

Školský rok 2019/2020 síce poznačila pandémia ochorenia COVID-19 a učitelia i žiaci sa museli prispôsobiť novým podmienkam výučby, no zvládli to výborne. Všetkých 12 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov plynule prešlo z prezenčnej formy výučby na elektronickú, vrátane výchovných predmetov. Prešovskí učitelia sa rýchlo prispôsobili novej situácii a v rámci povinnej elektronickej výučby sa žiakom čoraz častejšie prihovárali aj online. Okrem samotnej výučby prebiehalo elektronicky aj zadávanie domácich úloh, metodických listov a testov vrátane vyhodnocovania a hodnotenia.

Aj pre predškolákov našli kreatívne formy

Deťom z 19 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov zabezpečovali pani učiteľky rôzne aktivity v elektronickej forme. Takýmto spôsobom ponúkli rodičom nové kreatívne formy trávenia času s deťmi, a zároveň sa snažili odľahčiť ich povinnosti v čase, keď museli byť so svojimi ratolesťami doma.

Dištančné vzdelávanie prinieslo množstvo pozitívnych skúsenosti pre všetky zúčastnené strany. Podľa Referátu školstva, mládeže a športu MsÚ školy len v ojedinelých prípadoch riešili slabú sebadisciplínu niektorých žiakov, ktorí sa nezapájali do vzdelávania. Spolupráca s rodičmi prešovských žiakov bola veľmi dobrá a mnohí po domácom vyučovaní s deťmi uznali, že povolanie učiteľa je naozaj náročné a že škola má vo výchove a vzdelávaní žiakov veľmi dôležité poslanie.

Učitelia a žiaci sa počas online výučby museli vysporiadať s rôznymi technickými a inými problémami, no vzájomnými konzultáciami vzniknuté situácie dobre zvládli.

Letné aktivity

Počas letných prázdnin pripravujú viaceré prešovské ZŠ množstvo aktivít pre deti. ZŠ Važecká od 1. 7. 2020 organizuje denný tábor Vážka a 6 základných škôl (ZŠ Matice slovenskej 13, ZŠ Prostějovská 38, ZŠ Mirka Nešpora 2, ZŠ Lesnícka 1, ZŠ Važecká, ZŠ Bajkalská 29) sa prihlásilo do projektu Letná škola. Oba projekty sa sa uskutočnia v auguste 2020.

Ilustračné foto: Dnes24.sk

Účasť žiakov ZUŠ na vyučovaní bola viac ako 87%

Vysvedčenie si prevzala aj väčšina žiakov základných umeleckých škôl. Ostatní žiaci si môžu vysvedčenie prevziať po dohode s triednym učiteľom, v septembri alebo pri zápise na nový školský rok 2020/2021. Vysvedčenie si môžu prebrať len osobne, neposiela sa poštou.

Od apríla 2020 všetci pedagógovia ZUŠ v rámci svojich možností a možností žiakov vyučovali dištančnou formou. Podľa pedagógov bol tento spôsob vyučovania mimoriadne náročný, a to tak pre nich, ako aj pre žiakov. Dištančná forma vyučovania pokračovala až do 12. júna 2020. Od 15. júna 2020 sa vyučovalo prezenčnou formou. Aj keď Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo účasť na vyučovaní na dobrovoľnej báze, účasť žiakov ZUŠ na vyučovaní bola viac ako 87 %.

 

Ilustračné foto: V. Zamborský