Papierová agenda je v útlme

0
681
Ilustračné foto. (Zdroj: TASR)

Združenie miest a obcí Slovenska zrealizovalo ďalší prieskum, ktorý ukazuje, že spracovanie agendy iba v papierovej podobe sa postupne dostáva do útlmu a je nahradené viacerými elektronickými spôsobmi.

Minimálne využívanie papiera

Z odpovedí respondentov, starostov a primátorov, zaradených do prieskumu vyplýva, že ekonomickú agendu spracováva iba v papierovej podobe 4,8 % samospráv. Podobné je to v prípade agendy daní a poplatkov, ktorá je iba v elektronickej podobe spracovávaná na úrovni 4,9 % opýtaných. V prípade agendy vnútornej správy, evidencie a údržby majetku je agenda spracovávaná výlučne v papierovej podobe na úrovni 10,6 % miest a obcí. Agendu týkajúca sa matriky v papierovej forme spracováva 4,7 % opýtaných.

Špecifická agenda potrebuje papier

V mestách a obciach je však spracovávaná aj ďalšia agenda, ktorej súčasťou sú napríklad projektové dokumentácie, prípadne historické zmluvy. V takomto prípade prieskum ukazuje ešte stále na pomerne vysoké zastúpenie spracovávania v papierovej podobe.

Ide napríklad o agendy týkajúcu sa výstavby, ktorá je iba v papierovej podobe spracovávaná na úrovni 27 % samospráv, podobnú úroveň dosiahla agenda životného prostredia a to vo výške 27,1 % miest a obcí, a tiež agenda správy cintorínov a športovísk, ktorá v papierovej podobe dosahuje výšku 23,9  % opýtaných.

Prepojené informačné systémy?

Samosprávy však využívajú aj viaceré informačné systémy. Respondenti zaradení do prieskumu preto odpovedali aj na otázku: „V prípade, že využívate viacero elektronických informačných systémov, sú tieto systémy navzájom prepojené?“ Podľa 40,5 % opýtaných sú tieto informačné systémy prepojené, ďalších 46,1 % uviedlo, že nimi využívané informačné systémy nie sú navzájom prepojené a zvyšných 13,4 % konštatovalo, že sa nevedia vyjadriť.

Respondenti tiež odpovedali na otázku: „V prípade, ak využívate pre spracovanie agendy aspoň jeden informačný systém, je Váš informačný systém integrovaný na referenčné registre štátu?“ Odpoveď „áno“ uviedlo 52,8 % respondentov, „nie“ bola odpoveď 19 %, „nie, ale pracujeme na tom“ bol postoj 7,5 %, a na otázku nevedelo odpovedať 20,7 % opýtaných.

Princíp 1x a dosť

Združenie miest a obcí Slovenska tiež zaujímalo, akým spôsobom samosprávy zabezpečujú napĺňanie princípu „1x a dosť“, ktorý vo svojej podstate znamená zákaz žiadať od občanov výpisy z obchodného registra a živnostenského registra a z katastra nehnuteľností, ktoré obce dokážu nájsť sami v spoločných registroch. Z odpovedí vyplýva, že 55,8 % samospráv zabezpečuje tento princíp cez informačný systém DCOM, ďalších 19,8 % cez OverSi, cez iný informačný systém tento princíp zabezpečuje 7,8 % a zvyšných 16,6 % nevedelo odpovedať.

Prieskum zameraný aj na tieto otázky realizovalo Združenie miest a obcí Slovenska v čase od 1. júna 2020 do 8. júla 2020 na vzorke 520 respondentov. Výsledky prieskumu sú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu je aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje k tejto problematike s prihliadnutím na veľkostné kategórie obcí a tiež jednotlivé regióny.

 

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS