Aktuálny stav vôd určených na kúpanie 2020

0
602

Tohtoročná kúpacia sezóna na umelých a prírodných kúpaliskách je výnimočná. Ovplyvnili ju protiepidemické opatrenia prijaté pre pandémiu ochorenia COVID-19. Čo sa zmenilo a kde sa na Slovensku môžete bezpečne osviežiť?

Kvalita vôd určených na kúpanie sa podľa európskych požiadaviek hodnotí ako výborná, dobrá, dostatočná a nevyhovujúca. Prevádzkovateľ kúpaliska je povinný na dostupnom a viditeľnom mieste sprístupňovať informácie o aktuálnej kvalite vody.

Aktuálny stav

Rozšírený rozbor vody na kúpanie poukazuje na nedostatky v mikrobiologickej stabilite v prípade Strieborného jazera Senec a VN Kučišdorf, v menšej miere i v prípade Hlbokého jazera Senec a Mláky-Sekule (štrkovňa).

Hygienickým požiadavkám na kvalitu vody nevyhoveli na základe laboratórnych výsledkov vzorky vody odobrané z:

 • Ružín (Gelnica) – prekročenie medznej hodnoty (ďalej len „MH“) črevných enterokokov (odberné miesto Ružín Chaty) a Escherichia coli (odberné miesto Ružín SKI) – odber oboch vzoriek dňa 6. 7. 2020,
 • Ružín (prítoky) prekročenie MH črevných enterokokov, Escherichia coli i chlorofylu a (odberné miesto Ružín Hnilec, odber dňa 6. 7. 2020).

Výsledky laboratórnych analýz preukázali nevyhovujúcu kvalitu vody na kúpanie zo zdravotných dôvodov aj na TONA Šurany (odber dňa 10. 6. 2020) a na Rybníku Chlmec (odber dňa 17. 6. 2020).

Opakované odbery vzoriek vody z bazénov, kde bola na základe odberov z predchádzajúcich týždňov zistená nevyhovujúcu mikrobiologická kvalita vody na kúpanie, boli vykonané napr. v oddychovom bazéne na ThermalPark NITRAVA a v detskom bazéne na LK Stropkov. Vyhovujúca kvalita vody na kúpanie v bazénoch bola preukázaná opakovanými odbermi na TK Chalmová.

Prekročenie mikrobiologických ukazovateľov kvality vody na kúpanie bolo preukázané na základe ostatných odberov v troch bazénoch na Aquacity Poprad a vo vírivke pri detskom bazéne na Kúpalisku Zelená žaba Trenčianske Teplice; na oboch kúpaliskách boli nariadené opatrenia a opakovaný odber vzoriek na kontrolu kvality bazénovej vody.

Ako sa správať na kúpalisku

Ochorenie COVID-19 je kvapôčkovou nákazou, ktorá sa šíri kontaktom s nakazenou osobou alebo kontaktom s kontaminovanými povrchmi. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že by sa nový koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 šíril vodou na kúpanie. Aj na kúpalisku však treba dodržiavať niektoré pravidlá:

 • Nenavštevujte kúpalisko, ak ste chorý alebo máte príznaky ochorenia – ohrozujete seba aj ostatných.
 • Pri vstupe na kúpalisko si dezinfikujte ruky – na častú dezinfekciu a umývanie rúk dbajte počas celého pobytu na kúpalisku u seba i detí a vyhýbajte sa dotyku očí, nosa a úst.
 • Pri pobyte na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavať odstup dva metre od okolitých oddychujúcich jednotlivcov, členov skupín či domácností.
 • Dvojmetrové odstupy je vhodné dodržiavať aj pri pohybe po areáli kúpaliska – na bezpečnú vzdialenosť dbajte najmä v šatniach a sprchách, na toaletách, v radoch na služby a podobne.
 • Vyhýbajte sa zoskupovaniu a úzkym kontaktom s neznámymi osobami.
 • Uprednostňujte bezkontaktné platby.
 • Rešpektujte pokyny a zavedené postupy prevádzkovateľa kúpaliska.
 • Na kúpalisku nemusia nosiť rúška návštevníci ani zamestnanci.

Čo musí splniť prevádzkovateľ kúpaliska v súčasnej situácii:

 • Pri vstupe na kúpalisko treba zabezpečiť dezinfekciu na ruky pre návštevníkov.
 • Na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 metre.
 • Na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok.
 • Prevádzka bazéna tak, ako aj za obvyklej situácie, môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie.
 • Pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou.
 • Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení.
 • Pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy a predpísaný obsah voľného chlóru v zmysle platnej legislatívy; frekvencia prevádzkovej kontroly voľného chlóru sa zvýšila na dvojnásobok.
 • Pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatok času na dezinfekciu používaných priestorov po každej skupine kúpajúcich.
 • Potrebné je zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť treba najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia).
 • Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Zásady pri kúpaní

Kontrolu kvality vody na sezónnych umelých kúpaliskách a prírodných kúpaliskách s organizovanou rekreáciou zabezpečujú prevádzkovatelia. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonávajú na kúpaliskách štátny zdravotný dozor a na najviac využívaných prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa vykonávajú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch monitorovanie kvality vody na kúpanie. Menšie lokality, ktoré sú na kúpanie využívané len príležitostne počas horúcich dní a víkendov, sú monitorované orientačne – jeden až trikrát za kúpaciu sezónu, prípadne podľa aktuálnej situácie.

Zásady kúpania sa na prírodných vodných plochách

 • Nevstupujte do neznámej stojatej či tečúcej vody.
 • Nepreceňujte svoje schopnosti a sily, do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci, a ani tí nikdy nie jednotlivo.
 • Nevstupujte do vody, ktorá na základe senzorických vlastností (farba, zákal, priehľadnosť) pôsobí odpudivo.
 • Nevstupujte do zelenej vody s premnoženými riasami a sinicami a nahromadeným odpadom. Deťom nedovoľte hrať sa s vysušeným vodným kvetom vznikajúcim po poklese hladín v zátokách a na brehu.
 • Nekúpte sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých ste našli uhynuté vtáky a zvieratá.
 • Rešpektujte označenia o zákaze kúpania sa a upozornenia v okolí vodnej plochy, dodržiavajte pokyny prevádzkovateľov kúpalísk.
 • Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po príchode domov si dôkladne vyperte plavky.

Zásady kúpania sa na umelých kúpaliskách

 • Pred každým vstupom do bazéna sa osprchujte a prejdite brodiskom, znížite tak riziko znečistenia vody až desaťnásobne. Každý návštevník kúpaliska môže byť zdrojom znečistenia bazénovej vody – okrem zvyškov kože a vlasov ľudia vnášajú do vody i pot, zvyšky kozmetických prostriedkov, opaľovacích krémov a podobne.
 • Pred vstupom do bazéna si všimnite farbu vody, zákal či zápach, respektíve plávajúce nečistoty na hladine.
 • Nekúpte sa vo vode, ak páchne po moči alebo výrazne po chlóre, na stenách bazéna sú slizovité povlaky a steny či dno bazéna sú poškodené.
 • Rešpektujte výstražné označenia pri bazéne.
 • Neskáčte do vody tam, kde je to zakázané, môžete ublížiť nielen sebe, ale aj iným ľuďom.
 • Po každom kúpaní sa čo najskôr dôkladne osprchujte a prezlečte do suchého oblečenia, po príchode domov si dôkladne vyperte plavky.
 • Dodržiavajte zásady osobnej hygieny.

Zásady kúpania sa pre deti

 • Pred vstupom do bazéna je potrebné deti osprchovať, rovnako treba postupovať aj po ukončení kúpania – vtedy je vhodné použiť klasické mydlo, ktoré zabezpečí odstránenie bakteriálnej mikroflóry z kože a zbaví zvyškov chlóru.
 • Deti do troch rokov majú mať v bazéne z hygienických dôvodov plavky s priliehavou gumičkou okolo bruška a stehien.
 • Deti veku primeraným spôsobom upozornite na zákaz pitia vody z bazéna.
 • Nikdy nenechávajte deti bez dozoru.

Podrobné informácie o stave sledovaných prírodných vodných plôch a kúpalísk nájdete na webe Informačného systému o kvalite vody na kúpanie a Úradu verejného zdravotníctva SR.


 

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva SR