Finančná správa očakáva ešte 120 000 daňových priznaní

0
320
Ilustračné foto: SITA

Necelé dva týždne zostávajú daňovníkom na to, aby si splnili svoju povinnosť – podali daňové priznanie a zaplatili daň z príjmu za uplynulý rok. Do týchto dní si ju už splnilo viac ako 1,1 milióna daňovníkov. Na zvýšený nápor sú pripravené daňové úrady a rozšírené úradné hodiny bude mať aj call centrum finančnej správy.

Termín pre podanie daňového priznania k dani z príjmu za rok 2019 sa blíži. Daňové priznanie musia daňovníci podať a daň aj zaplatiť do 2. novembra 2020 (vrátane). Finančná správa očakáva do tohto termínu takmer 120 000 daňových priznaní. Z toho daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb by (DPFO) malo podať ešte 61 300 daňovníkov a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (DPPO) 58 000 subjektov.

Najvyšší počet podaných daňových priznaní k DPFO očakávame v Bratislavskom kraji (10 500), najnižší v Trnavskom kraji (5 400). Hoci fyzické osoby nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky, vyzývame ich v čase pandémie koronavírusu, aby uprednostnili takúto formu podania. Elektronická komunikácia šetrí čas a svoje daňové povinnosti si klienti vybavia z pohodlia domova, bez potreby fyzicky navštíviť náš úrad.

Finančná správa tiež podá pomocnú ruku daňovníkom, ktorí z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie nebudú môcť zaplatiť daň v lehote splatnosti. Odporúčame im, aby kontaktovali svojho správcu dane čo najskôr. Povoliť odklad platenia dane, resp. splátky môže správca dane len na základe doručenej žiadosti. Daňový subjekt, ktorý má povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky podáva takúto žiadosť cez všeobecné podanie na portáli FS. Text žiadosti uvedie priamo vo všeobecnom podaní. Prílohou tohto podania musí byť analýza jeho finančnej a ekonomickej situácie. Predložiť ju nemusí fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie.

Finančná správa žiadosti vyhovie, ak sú splnené podmienky upravené v daňovom poriadku, t. j. dlžná suma bude zabezpečená záložným právom alebo spôsobom zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka, ak výška dane alebo nedoplatku presiahne 3 000 eur. Za dobu povoleného odkladu alebo povoleného platenia v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo z povolenej splátky; výška úroku z odkladu alebo splátok je v súčasnosti 10% ročne. Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane, teda od 2. novembra 2020.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a ciel a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk

Mgr. Drahomíra Adamčíková