Mestá a obce musia viac cítiť benefity z členstva v Európskej únii

0
270
Ilustračné foto: zmos.sk

Slovenská republika si pripomína 17. výročie od vstupu do Európskej únie. K tomuto historickému míľniku svoju úlohu mimoriadne výrazne prispeli aj mestá a obce. Napokon Európska únia sa profiluje ako spoločenstvo regiónov, ktorého kostru tvorí komunál. ZMOS práve v tomto aktuálnom období ponúka komparáciu samosprávy na Slovensku s krajinami V-4.

„S odstupom času je potrebné porovnávať očakávania s realitou. Niet pochýb, že výhody nášho členstva v Európskej únii prevyšujú riziká, či ohrozenia. Napriek tomu musíme konštatovať, že Slovensko potrebuje výraznejšiu decentralizáciu, kvalitnejšie riešenia pre znižovanie regionálnych rozdielov, ale zároveň potrebuje viac zhodnotiť potenciál nášho prihraničia v rámci V-4,“ hovorí predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger.

Združenie miest a obcí Slovenska práve v tomto období dáva do pozornosti analýzu „Kompetenčné zázemie samospráv,“ ktorá porovnáva činnosť komunálu na Slovensku s krajinami V-4. Teda s Českou republikou, Maďarskom a Poľskom. Táto jedinečná publikácia okrem iného poukazuje na vývoj miestnej územnej samosprávy – v krajinách, kde bol komunál v roku 1990 znovu obnovený.

Obsah reaguje na kompetencie aj financie

Publikácia pozostáva z troch časti. Prvá oboznamuje čitateľov s podobou a fungovaním lokálnej samosprávy v štátoch V-4. Okrem popisu orgánov pôsobiacich v spomínaných miestnych samosprávnych systémoch táto časť ponúka aj pohľad na ich vzájomné vzťahy, okruh ich kompetencií a tiež ich finančné zabezpečenie. Zároveň sú tieto samosprávne systémy zasadené aj do širšieho európskeho rámca.

V druhej časti je pozornosť venovaná pôsobnosti obcí v spomínaných krajinách, a to v komparatívnej perspektíve. Postupne sa pôsobnosť obcí predstavuje v týchto oblastiach: školstvo, územné plánovanie a stavebné konanie, geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností, sociálne služby a sociálna pomoc, finančné riadenie, správa miestnych daní a poplatkov, správa majetku obcí, cestná doprava a pozemné komunikácie, životné prostredie, šport, kultúra, zdravotníctvo, pohrebníctvo, bezpečnosť, ochrana pred požiarmi, hlásenie pobytu a matriky. Vzhľadom na rozdielny rozsah pôsobností i dostupnosť vhodných dát neprekvapuje, že niektorým oblastiam je venovaná výrazne väčšia pozornosť než iným.

Posledná časť tejto publikácie obsahuje súbor eventuálnych opatrení, o využití ktorých je možné uvažovať v nevyhnutnom procese modernizácie. Autori publikácie v tejto časti využívajú poznatky z auditu prenesených i originálnych kompetencií a príklady z ostatných krajín V – 4 sú vnímané buď ako riešenia podporujúce aktuálne využívané inštitúty, alebo ako alternatívne riešenia k tomu, čo poznáme z našej samosprávnej praxe. Nejde teda o komplexný reformný návrh. Naopak, autori ponúkajú rôzne opatrenia a ich usporiadanie rešpektuje identifikované oblasti pôsobnosti tak, ako boli uvádzané v druhej časti.

Analýza pre informovanosť aj inšpiráciu

Keďže predpokladáme, že s touto publikáciou budú narábať predovšetkým praktici, ktorí sú pravidelne konfrontovaní s bežnými i menej bežnými situáciami vyplývajúcimi z výkonu samosprávnych úloh, očakávame, že v nej budú môcť nájsť inšpiráciu, aj argumenty pre vstup do odborných diskusií. Obsah publikácie môže zaujať kohokoľvek, kto má záujem zlepšovať veci týkajúce sa postavenia a pôsobenia miestnej územnej samosprávy na Slovensku. S cieľom uľahčiť orientáciu v publikácii a prácu s jej obsahom sú odkazy na právne predpisy a ich ustanovenia ponechané v texte. Publikácia v každej zo svojich častí – kompetenčných úsekoch obsahuje aj závery a odporúčania.

Publikácia „Kompetenčné zázemie samospráv“ bola vypracovaná v rámci národného projektu s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý realizuje ZMOS vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák
riaditeľ Kancelárie ZMOS