15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov

0
562
Foto: V. Zamborský

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov,

ktoré sa uskutoční

dňa 29. júla 2020 (streda) so začiatkom o 13:00 hod.

 

v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove, Jarková ul. č. 24.

 

Program:

  1. Návrh na zriadenie Návrhovej komisie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov a voľba jej členov. Predkladá: Turčanová Andrea, Ing. – primátorka mesta (Kancelária primátora mesta)
  2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. … /2020 o zriadení Materskej školy, Matice slovenskej č. 13, 080 01 Prešov a o zrušení Materskej školy, Hviezdoslavova č. 10, 080 01 Prešov a jej súčasti školskej jedálne. Predkladá: Mgr. Igor Hodžia – vedúci odboru školstva, kultúry a cestovného ruchu MsÚ (Odbor školstva, kultúry a cestovného ruchu).
  3. Návrh na schválenie majetkového prevodu − odkúpenie Ul. Jarková. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková – vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).
  4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2/Z/2020. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková – vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).
  5. Návrh na schválenie dotácií podľa čl. 1 písm. g) Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 5/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta na mestom Prešov podporované oblasti v znení neskorších zmien a doplnkov. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková – vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).
  6. Návrh na schválenie investície do obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť. Predkladá: Ing. Martina Kolarčíková – vedúca odboru financií a mestského majetku (Odbor financií a mestského majetku).
  7. Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 301/2020 zo dňa 22.04.2020. Predkladá: Ing. Magdaléna Artimová – vedúca odboru riadenia projektov (Odbor riadenia projektov).
  8. Záver.

 

Zdroj: mesto Prešov


Sledujte online:

15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Prešov