Cena Literárneho fondu pre vedcov Prešovskej univerzity

0
354

Dvaja vedci z Prešovskej univerzity v Prešove (PU) získali ocenenie Literárneho fondu vo vybraných kategóriách. Prémiu za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo v kategórii spoločenské vedy si odniesol doc. Štefan Vendela z Filozofickej fakulty PU. Prémia za trojročný vedecký ohlas v kategórii prírodné a lekárske vedy poputovala dr. Marekovi Chmelíkovi z Fakulty zdravotníckych odborov PU. Ide o prejav uznania za výrazný vedecký ohlas na ich diela.

Literárny fond je národnokultúrna verejnoprávna inštitúcia, ktorej hlavným poslaním je podporovať tvorivú činnosť v oblasti slovesnej, divadla, filmu, rozhlasu, televízie, zábavného umenia, videotvorby ako i počítačových programov. Ocenenia sa tento rok v rámci Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy dostalo aj  doc. Vendelovi za dielo Š. Vendel: Karierní poradenství, Praha: GRADA 2008, ISBN 978-80-247-1731-9 a dr. Chmelíkovi za 365 citácií na jeho vedecké články vo svetovej databáze Web of Science za roky 2017-2019.

Cena Literárneho fondu pred doc. PhDr. Štefana Vendela, CSc.

„Ocenené dielo som napísal na základe stavu vedeckého poznania problematiky a mojich skúsenosti z praxe. Predtým, než som nastúpil na pozíciu vysokoškolského pedagóga na Prešovskej univerzite som 13 rokov pôsobil v Krajskej pedagogicko-psychologickej poradni v Košiciach, na oddelení tzv. školského a profesijného poradenstva. Dnes sa tento druh poradenskej pomoci nazýva kariérové poradenstvo,“ približuje docent Vendel, ktorý pôsobí na Inštitúte psychológie Filozofickej fakulty PU. Autor zároveň dodáva, že kniha je napísaná tak, aby bola prospešná tak pre študentov, ako aj pre poradcov v praxi.

Poradcom, ktorí chcú vedieť, ako pomôcť svojim klientom v otázkach ich kariéry pomôže aplikovať teóriu a výsledky výskumu do praxe. Študentom absolvujúcim predmety Výchovné poradenstvo, Profesijné poradenstvo, Kariérová orientácia a poradenstvo alebo inak nazvaný predmet s podobným zameraní, poskytne zase základnú orientáciu v problematike a východisko pre ich budúcu poradenskú prax. Výchovným poradcom na školách prináša podklady pre  inštruktážne orientačné aktivity v školských triedach,“ vysvetľuje ocenený Vendel. Zároveň zdôvodňuje, prečo si na napísanie danej publikácie zvolil práve tému karierového poradenstva: „Práca a teda aj povolanie je dôležitou súčasťou života ľudí. Povolanie ovplyvňuje životnú spokojnosť, životný štýl, dokonca aj spôsob trávenia voľného času. Odhaduje sa, že len zhruba 18% ľudí má také zamestnanie, ktoré umožňuje realizáciu. Zlepšiť tento stav môže práve kariérové  poradenstvo,“ uzatvára docent Vendel a pripomína, že poradenstvo dnes poskytuje ľudom pomoc tak, aby boli schopní plánovať a riadiť svoj vlastný život samostatnejšie a kompetentnejšie.

O vydanie titulu Karierní poradenství prejavili záujem obe veľké české vydavateľstva odbornej literatúry – Portál a Grada. Vzhľadom na výhodnejšie podmienky sa docent Vendel rozhodol zmluvu o vydaní diela uzatvoriť s vydavateľstvom Grada Publishing, ktoré vydalo publikáciu v roku 2008. Od jej vydania do konca roku 2019 eviduje 69 citácií v zahraničných publikáciách, 32 citácií v domácich publikáciách a 14 iných ohlasov, t. j. kritík a recenzií.

Cena Literárneho fondu pred RNDr. Mareka Chmelíka, PhD.

„Ocenenie som dostal za medzinárodné ohlasy na práce, ktoré som s kolegami publikoval vo svetových karentovaných medicínskych žurnáloch. Predtým, než som nastúpil na pozíciu vysokoškolského pedagóga a neskôr vedúceho katedry na Prešovskej univerzite, som 13 rokov pôsobil ako doktorand a neskôr ako odborný asistent na Medicínskej univerzite vo Viedni na oddelení Excelentnosti magnetickej rezonancie vyšších pol,“ približuje doktor Chmelík, pôsobiaci na Katedre medicínsko-technických odborov Fakulty zdravotníckych odborov PU. Vo svojich prácach  sa venoval výskumu využitia magnetickej rezonancii v medicíne na zobrazovanie ľudského organizmu a sledovanie invivo metabolizmu zdravých dobrovoľníkov a pacientov s rôznymi metabolickými poruchami ako sú cukrovka, nealkoholická tuková pečeň, akromegália a iné.

Doktor Chmelík je autorom 50 karentovaných publikácií s 1629 medzinárodnými citáciami v oblasti využitia magnetickej rezonancie v medicíne a jeho hirschov index je aktuálne 24.

Anna Polačková