Na dvoch župných stredných školách sa otvorili jarné školy

0
371

Cieľom je najmä upevnenie vedomostí a zručností v praktickom vyučovaní

Školstvo

Jarné školy sa počas aktuálne prebiehajúcich jarných prázdnin v Prešovskom kraji otvorili aj na dvoch stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Svoje brány pre tento účel otvorili SOŠ technická v Starej Ľubovni a SOŠ hotelová Horný Smokovec. Do lavíc jarných škôl zasadne spolu 90 žiakov.

Jarné školy otvorili počas prázdnin v Prešovskom kraji v čase od 22. do 26. februára aj dve stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, a to Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec a Stredná odborná škola technická Stará Ľubovňa. Ich cieľom je najmä realizácia praktického vyučovania, ktoré je v dôsledku pandémie koronavírusu najviac zasiahnuté.

V SOŠ hotelovej Horný Smokovec prebieha v tomto prázdninovom týždni jarná škola pre končiace ročníky odborov kuchár a čašník/servírka. Spolu sa do nej prihlásilo 25 žiakov. V pondelok, utorok a stredu (22.-24.2.) sa tu v odbore kuchár v predmete odborný výcvik priblížia moderné trendy pri príprave pokrmov i tradičných múčnych slovenských jedál, v odbore čašník/servírka vyššia forma zložitej obsluhy a príprava alternatívnej kávy Aeropress, V60, VacumPot. V tento deň (24.2.) je naplánovaný tiež slávnostný banket, počas ktorého budú žiaci z odboru čašník/servírka obsluhovať svojich spolužiakov kuchárov, aby si vyskúšali svoje nadobudnuté zručnosti v tejto oblasti. Vo štvrtok (25.2.) sa pokračuje vo výučbe vyššej formy obsluhy či príprave viacchodového menu, v piatok (26.2.) sa zhodnotí celý priebeh jarnej školy, zistí spätná väzba od žiakov aj pedagógov a vyvodia závery a odporúčania.

SOŠ technická Stará Ľubovňa otvorila dnes (22.2.) Jarnú školu pre žiakov troch tried prvého ročníka a jednu triedu tretieho ročníka, a to v predmete odborný výcvik, kde je aktuálne pociťovaný najväčší deficit vo vzdelávacom procese. Záujem zo strany žiakov o štúdium v jarnej škole bol vysoký. Spolu sa do nej prihlásilo 65 žiakov, najviac z odboru mechanik elektrotechnik (18).

V jarnej škole SOŠ technickej Stará Ľubovňa prebieha vyučovanie v skupinách piati žiaci plus jeden vyučujúci a realizuje sa podľa harmonogramu, o ktorom informujú jednotliví majstri odbornej výchovy v správach na edupage. V pondelok a utorok sa otvára jarná škola pre prvú skupinu žiakov, v ďalšie dva dni pre druhú, piatok (26.2.) je vyčlenený pre individuálne konzultácie.

Jarné školy sa riadia stanovenými protipandemickými opatreniami a covid automatom platnom v danom okrese. Organizátori rešpektujú nariadenia a vyhlášky a opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, platné počas obdobia jarných prázdnin, ako aj opatrenia pre prevenciu nákazy Covid-19.

Aj v prípade jarnej školy je žiak pri vstupe do budovy povinný preukázať sa negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid-19, v prípade neplnoletosti aj negatívnym výsledkom svojho zákonného zástupcu  alebo potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19 nie starším ako tri mesiace.

Organizáciu tzv. jarných škôl umožnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v čase jarných prázdnin jednotlivých krajov, a to na tých základných a stredných školách, kde bola povolená prezenčná výučba. Zároveň školy nesmú mať zakázanú prezenčnú výučbu príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Následne zriaďovateľ v spolupráci s riaditeľom školy môže umožniť konanie jarnej školy.

Hlavným zámerom realizácie jarnej školy je vyrovnať rozdiely medzi žiakmi a podporiť vzdelávanie u žiakov bez prístupu k plnohodnotnému dištančnému vzdelávaniu, resp. u tých, u ktorých je súčasťou ich bežného vyučovania odborný výcvik. Jarná škola žiakom umožňuje upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách.

 

Oddelenie komunikácie a propagácie PSK