Po dlhej pauze sa budúcu stredu otvoria všetky materské, základné aj umelecké školy

1
599
Ilustračné foto: archív zskuppo.sk

(ako) – Po dlhých mesiacoch domáceho vzdelávania a letných prázdninách sa 2. septembra otvoria všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zariadenia sú na príchod žiakov aj predškolákov pripravené.

V 12 základných školách, 20 materských, 3 základných umeleckých školách a ABC centre voľného času sa v týchto dňoch pripravujú na otvorenie svojich brán okrem iného aj dôsledným čistením a dezinfekciou priestorov. „Každá škola a každé školské zariadenie bude mať vytvorenú izolačnú miestnosť pre účely izolácie dieťaťa, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,“ informovala tlačová referentka prešovskej radnice Lenka Šitárová.

V školách zavedú tri fázy

Rezort školstva pripravil pre školy a školské zariadenia manuály, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021. Odporúčané pravidlá mesto Prešov v plnej miere zavádza do praxe, pričom školská dochádzka je od septembra povinná.

🟢 Zelená fáza je bezpečná, nikto z detí ani zo zamestnancov nemá podozrenie ani ochorenie COVID-19.

🟠 Oranžová fáza sa príjme pri podozrení jedného dieťaťa / žiaka alebo zamestnanca školy na ochorenie COVID-19.

🔴 Červená fáza obsahuje zoznam opatrení pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch ochorenia COVID-19 medzi deťmi / žiakmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Hromadné otvorenie školského roka nebude

V súvislosti s pandémiou sa v meste Prešov nebude organizovať hromadné otvorenie školského roku. Prvé dva týždne školského roka od 02.09.2020 do 14.09.2020 sa

budú školy a školské zariadenia riadiť špeciálnym usmernením, podľa ktorého budú platiť sprísnené podmienky. Deti v materských školách a žiaci prvého stupňa základných škôl majú počas tohto obdobia odporúčané nosenie rúšok, pre žiakov druhého stupňa ZŠ a zamestnancov škôl je nosenie rúšok povinné.

Ilustračné foto: MS Bernoláková, Prešov

Rodičia musia vyplniť dotazník

Rodič, prípadne zákonný zástupca pri prvom príchode dieťaťa alebo žiaka do školy a školského zariadenia odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Jeho súčasťou bude dotazník, v ktorom rodič alebo zákonný zástupca uvedie, či sa dieťa v období od 17.augusta 2020 nachádzalo mimo územia SR alebo či sa zúčastnilo hromadného podujatia. Po každom prerušení dochádzky dieťa v trvaní viac ako tri dni rodič alebo zákonný zástupca musí predložiť písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

Deti musia mať aj náhradné rúška

V prípade materských škôl sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra.

Dieťa môže sprevádzať do materskej školy len jeden rodič alebo zákonný zástupca.

Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy v budove školy bude v rámci odporúčaní obmedzený na nevyhnutné minimum.

V prípade základných škôl zákonný zástupca zabezpečí dieťaťu každý deň dve rúška a papierové jednorazové utierky.

Zákonní zástupcovia sú povinní dodržiavať pokyny riaditeľa školy, prípadne školského zariadenia, ktorou upravujú podmienky prevádzky konkrétnej školy alebo školského zariadenia.

Povinnosti rodičov

Povinnosťou každého rodiča alebo zákonného zástupcu, v prípade, že u jeho dieťaťa vznikne podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19, je bezodkladne o tejto situácii informovať školu, respektíve školské zariadenie. Povinnosťou zákonných zástupcov je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola u dieťaťa nariadená lekárom alebo príslušným regionálnym hygienikom.

V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie bude mesto Prešov postupovať podľa pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prešove. Na základe manuálu, ktorý upravuje organizáciu,  podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021, môže riaditeľ základnej školy zvážiť po dohode s príslušným RÚVZ dištančné vyučovanie druhého stupňa, nad rámec opatrení zelenej a oranžovej fázy.

1 komentár

  1. Dobry?Platí si pán Danko reklamu v telefonných búdkach?Keď sa na nás už viac ako pol roka usmieva?A nie len tam su plagaty.

Comments are closed.