Prešovská univerzita sa pripojila k Týždňu vedy a techniky online

0
537

V období od 9. do 15. novembra 2020 prebieha na Slovensku už 17. ročník Týždňa vedy a techniky (TVaT). Na danom podujatí niekoľko rokov aktívne participuje aj Prešovská univerzita v Prešove (PU) prostredníctvom rôznorodých aktivít, ktoré sa tento rok realizujú predovšetkým v online priestore.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti a informovať verejnosť o poznatkoch z tejto oblasti popularizačným spôsobom. Nemenej dôležitým poslaním tohto podujatia je vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín. Pri tejto príležitosti si Prešovská univerzita a jej príslušné fakulty pripravili bohatý program, ktorý z dôvodu epidemiologickej situácie pozostáva predovšetkým z aktivít prezentovaných online formou.

Katedra geografie a aplikovanej geoinformatiky Fakulty humanitných a prírodných vied  v spolupráci s Univerzitnou knižnicou PU si v rámci TVaT pripravili e-výstavy cestopisných fotografií s názvom Metropoly Európy (e-vystava) a E-praktikum: ako sme s kamerou cestovali alebo regionálna geografia Slovenska vo videách a fotografiách (e-vystava). V dňoch 9. – 15. 11. 2020 bude v čase od 9:00 – 15:00 hod. prebiehať aj cestopisno-poznávacia prezentácia z vedecko-výskumnej cesty do Ghany z pohľadu hydrobiológa s názvom Subsaharskou Afrikou za vodným mikrosvetom.

Viacero online prednášok v rámci podujatia realizuje i Fakulta manažmentu. Spomenúť možno prednášky s názvom Prečo sú digitálne zručnosti dôležité pre tvoju budúcnosť či  Neuromarketing a spotrebiteľské neurovedy. Dňa 12. 11. 2020 sa v čase od 13:00 – 13:30 hod. uskutoční online prednáška Environmentalistika, súčasnosť a vesmírne technológie, v rámci ktorej sa záujemcovia budú môcť pozrieť do sveta environmentalistiky, úspešných startupov v tejto oblasti a novodobého zberu dát pomocou družicových technológií, ktoré v najbližších 15 rokoch predpokladane vytvoria 50 000 nových pracovných miest.

Sprievodný program

Bohatý sprievodný program ponúka aj Pedagogická fakulta. Z online prednášok možno dať do pozornosti Rozvoj samostatnosti a sebaregulácie žiaka počas domácej prípravy, ale tiež prednášku spojenú s diskusiou na témy Čo sú neuromýty? alebo SMARTS a metakognícia.

Počas TVaT realizuje  fakulta aj 8. ročník celoslovenského kola Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov, ktorý bude prebiehať online formou prostredníctvom testovania v LMS Moodle. Úlohy v testoch logickej olympiády sú zamerané na preverovanie znalostí a zručností v logickom myslení, priestorovom a matematickom úsudku či verbálnom myslení.

Do 13. 11. 2020 fakulta taktiež každý deň od 09:00 hod. realizuje online inšpiratívne edukačné tutoriály pre rodičov, vychovávateľov a učiteľov 1. stupňa základných škôl, poskytujúce návod na jednoduché a zábavné experimentovanie s deťmi mladšieho školského veku s cieľom podnietiť ich záujem o vedu a techniku tým najprirodzenejším spôsobom.

Inštitút etiky a bioteiky Filozofickej fakulty sa do TVaT zapojil prostredníctvom súťaže s názvom Akú hodnotu má zdravie?, ktorá je určená pre študentov stredných škôl Prešovského a Košického kraja. Šiesty ročník esejistickej súťaže, prebiehajúcej do 30.11.2020, bude tento rok tematicky zacielený na bioetickú a sociálno-etickú reflexiu hodnoty zdravia v kontexte aktuálneho spoločenského diania (situácia COVID-19), ale aj širších etických otázok a problémov. Ďalším sprievodným podujatím je aj filozofický festival UNESCO Philosophy Day/Night, ktorý sa v online priestore uskutoční 19. 11. 2020 – 20. 11. 2020.

Gréckokatolícka teologická fakulta realizuje zase sériu viacerých online medzinárodných vedeckých konferencií na témy Gréckokatolícka cirkev vo svetle výročí VI.; Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach či e-konferencia In Pluribus Unitas IX. Jednota v mnohosti. Dňa 12. 11. 2020 bude pod taktovkou Pravoslávnej bohosloveckej fakulty prebiehať aj online medzinárodná vedecká konferencia o kresťanstve, ktorá má poukázať na širokospektrálny vplyv kresťanského myslenia v rôznych kultúrach.

Virtuálny deň otvorených dverí zameraný na prezentáciu študijných odborov si v rámci Týždňa vedy a techniky pripravila Fakulta zdravotníckych odborov. Záujemcovia sa ho budú môcť zúčastniť v rámci platformy Microsoft Teams Live Events https://bit.ly/3ktwvnH .

Väčšina z vyššie spomenutých podujatí je online dostupná na webovej stránke Týždňa vedy a techniky: https://www.tyzdenvedy.sk/podujatia-tvt.html?page_id=240&first_visit=t

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Anna Polačková
Foto: archív FHPV PU