Prešovská univerzita upravila harmonogram akademického roka

0
373

Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu pristúpilo vedenie Prešovskej univerzity v Prešove (PU) k úprave termínu výučbovej časti zimného semestra, a teda aj k aktualizácii Harmonogramu akademického roka 2020/21.

Výučba v zimnom semestri sa predlžuje do 16.01.2021, avšak tie študijné programy, ktoré prešli na dištančnú metódu výučbu a mohli bez zmeny dosiahnuť stanovené vzdelávacie výstupy s využitím tejto metódy, ukončia výučbu podľa pôvodného harmonogramu, a to do 18.12.2020.

Vzhľadom na predlženie výučbovej časti sa predlžuje aj skúškové obdobie v zimnom semestri do 20.02.2021. Vychádzajúc z uvedených zmien dochádza aj k posunutiu začiatku letného semestra, ktorý bol naplánovaný na 08.02.2021, podľa aktualizovaného harmonogramu sa však
začne 22.02.2021.

„K úprave harmonogramu došlo z dôvodu potreby realizácie praktickej výučby predovšetkým v prípade zdravotníckych, prírodovedných, technických predmetov, či
predmetov na Fakulte športu, ktoré je nevyhnutné absolvovať prezenčnou metódou,“ vysvetlila prorektroka pre vzdelávanie PU Ivana Cimermanová.

Zároveň dodala, že vedenie univerzity sa snažilo pristupovať k opatreniam, ktoré by boli v prospech študenta tak, aby mohli bez navýšenej záťaže dosiahnuť znalosti a zručnosti, ako je to stanovené v profile absolventa.

„Sme toho názoru, že žiadna metóda výučby nenahradí osobný kontakt so študentom. Aj keď samozrejme niektoré aspekty distančného vzdelávania v budúcnosti využijeme v prezenčnej
metóde za účelom zvýšenia kvality vzdelávania a zvýšenia prístupnosti obsahu vzdelávania študentom,“ doplnila Cimermanová.

Podľa jej slov počítačom podporovaná výučba môže prípadne viesť aj k zvýšeniu motivácie študentov absolvovať časť štúdia na inej, ako domovskej univerzite, a teda k zvýšeniu akademickej mobility študentov.

Skúškové obdobie na Prešovskej univerzite začína 21.decembra, pričom rozhodnutie o jeho realizácii bude reagovať na vývoj epidemickej situácie. V rámci skúšobného procesu dištančnou metódou sa univerzita snaží apelovať na aplikáciu takých mechanizmov, ktoré by eliminovali snahu študentov siahnuť po nepovolených pomôckach.

„Z uvedených mechanizmov možno spomenúť zapnuté kamery počas skúšania, rôzne časové limity počas testovania, vhodne stanovené otázky a zadania, ktoré si vyžadujú aplikovanie logického, kritického myslenia a vyjadrenie vlastného názoru podloženého argumentáciou či nastavenie možnosti zobrazenia len jednej otázky na obrazovke, bez možnosti opakovaného zobrazenia a podobne,“ uzavrela prorektorka Cimermanová. Taktiež je potrebné dodať, že záverečné hodnotenia sú mnohokrát založené na priebežnom hodnotení práce študenta.

Detailné zmeny aktualizovaného harmonogramu sú dostupné na uvedenom linku: https://www.unipo.sk/public/media/25051/Harmonogram_AR_20_21_kor.pdf.

Anna Polačková
Ilustračné foto: PU