Prešovská univerzitná knižnica je kultúrno-umeleckým centrom už dve desaťročia

0
414

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove (UK PU) už vyše šesť desaťročí poskytuje svoje služby akademickej obci. Ich súčasťou je aj organizovanie rôznych kultúrno-umeleckých podujatí, ktoré knižnica zabezpečuje viac ako 20 rokov.

Univerzitná knižnica PU je akademickou knižnicou a ako taká má množstvo úloh a povinností, ktoré vyplývajú z jej poslania, štatútu či zo zákona o knižniciach. Univerzitná umelecká obec (a nielen ona) však v nej našla aj patričné zázemie a podporu na realizáciu svojich umeleckých projektov.

„Poslanie knižníc by sa nemalo končiť pri tom, čo musia, ale keďže ide o poslanie, mali by knižnice robiť aj to, čo chcú ony a najmä, čo chcú ich čitatelia. K základným úlohám kultúrnych inštitúcií, ku ktorým sa knižnice radia, by však mala patriť aj podpora pôvodnej tvorby, či už literárnej, hudobnej alebo výtvarnej, a preto som rád, že naša univerzitná knižnica sa vďaka svojim aktivitám právom stala kultúrno-umeleckým centrom univerzity,“ popisuje Peter Haľko, ktorý je riaditeľom UK PU vyše 20 rokov.

Zároveň dodáva, že ku kultúrno-umeleckým činnostiam nemôže byť akademická knižnica ľahostajná, pretože sú nezanedbateľnou časťou univerzitného života. Knižnica v súčasnosti organizuje približne 50 podujatí ročne (prezentácie a výstavy publikácií, vernisáže a výstavy umeleckých diel, koncerty komornej hudby, akcie informačnej výchovy a pod.) a drvivá väčšina z nich je práve z kultúrno-umeleckej oblasti.

„Nebolo tomu vždy tak. V čase rozdelenia Univerzity P. J. Šafárika a vzniku Prešovskej univerzity v Prešove (1997) knižnica organizovala cca 5-7 podujatí ročne, pričom to spravidla boli len výstavy publikácií a akcie informačnej výchovy,“ približuje riaditeľ knižnice.

Kultúrno-umelecké prezentácie

Začiatkom milénia preto UK PU začala vyvíjať aktivity na to, aby sa knižnica stala miestom kultúrno-umeleckých prezentácií, nielen domácich ale aj mimouniverzitných umelcov, ktorí by boli zaujímaví pre jej čitateľov.

„Pri postupných rekonštrukciách priestorov univerzitnej knižnice sme začali zohľadňovať aj možnosti na usporiadavanie umeleckých podujatí. Univerzita vtedy nemala (a dodnes nemá) vybudované adekvátne zázemie na prezentáciu svojej rozmanitej umeleckej činnosti a tá sa tak musela realizovať najmä v spoločných univerzitných priestoroch (ako sú rôzne foyer či väčšie chodbové priestory a zákutia), alebo v posluchárňach,“ poznamenáva Haľko.

Podľa jeho slov nebolo veľmi ťažké presvedčiť umeleckú obec a dohodnúť sa na realizácii umeleckých podujatí v univerzitnej knižnici. „Ich rozbeh sa však začínal len veľmi pozvoľna a pomaly. V prvom rade boli oslovení výtvarníci, v tom čase vedení doc. Dušanom Srvátkom, akad. mal. Prvým umeleckým podujatím bola výstava prác študentov výtvarnej výchovy, ktorá bola realizovaná v dňoch 13. 11. – 17. 11. 2000 pod vedením Petra Kocáka, akad. mal., pričom práce boli vystavené len na knižných stojanoch umiestnených na stoloch v Centrálnej študovni,“ spomína riaditeľ knižnice.

Prvou samostatnou výstavou profesionálnych umeleckých diel, ktorá sa konala v UK PU, bola výstava grafík akademického maliara Petra Kocáka pod názvom „All my women?“. Jej vernisáž sa uskutočnila 20. 2. 2001.

„Výstava mala veľmi pozitívny ohlas nielen medzi umelcami, ale aj vo vtedajšom vedení univerzity a najmä u čitateľov, ktorí ocenili najmä skultúrnenie a oživenie prostredia knižnice. Bol to ten správny impulz, ktorý rozbehol lavínu ďalších umeleckých podujatí našej knižnice,“ dodáva.

Stovky výstav

Odvtedy UK PU realizovala takmer 200 individuálnych alebo skupinových výstav výtvarných diel – malieb, kresieb, grafík, trojrozmerných objektov, posterov či výstav fotografií. Zo skupinových výstav išlo najmä o výstavy študentov a pedagógov Filozofickej fakulty a Pedagogickej fakulty.

„Individuálne výstavy slúžili predovšetkým na prezentáciu súčasných a bývalých zamestnancov a študentov PU, pričom viacerí z nich s knižnicou spolupracovali, resp. spolupracujú, pravidelne: Peter Kocák, Ján Bartko, Prokip Kolisnyk, Jaro Ondo, Táňa Bachurová, Michal Tokár atď.,“ vymenúva Haľko.

Okrem výstav umelcov pôsobiacich na Prešovskej univerzite knižnica realizovala aj viacero výstav mimouniverzitných autorov nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, Poľska, Ruska, Bieloruska, Bulharska, Japonska, Grécka, Kuby, Ukrajiny a pod.

„Podobne tomu bolo aj pri organizovaní hudobných podujatí pod gesciou hudobníkov z FF, ktorých realizáciu zabezpečovali predovšetkým Karol a Irena Medňanskí. Literárne podujatia zastrešovali slovenčinári z FF, kde úžasnú organizačnú, ale aj moderátorskú „robotu“ už dlhé roky odvádza predovšetkým Marta Součková. Samozrejme, uznanie patrí aj ďalším pedagógom-umelcom, vďaka ktorým sa za dve desaťročia Univerzitnej knižnici PU podarilo zorganizovať už takmer 500 umeleckých podujatí,“ kvitoval riaditeľ knižnice.

Využili aj virtuálny priestor

Organizačná kvalita podujatí výrazne vzrástla najmä od roku 2008, kedy bola do prevádzky odovzdaná zrekonštruovaná a rozšírená Centrálna študovňa UK PU, pričom už pri jej projektovaní boli zohľadnené aj skúsenosti z podujatí organizovaných v predošlých rokoch.

„Dnes je tu možné realizovať všetky druhy umeleckých podujatí, nielen výtvarné. Centrálna študovňa tak nahrádza univerzite galériu, koncertnú sálu a literárnu aulu, čím sa naša knižnica stala nielen jedným z kultúrnych centier univerzity, ale aj regiónu,“ uzatvára riaditeľ univerzitnej knižnice Peter Haľko.

Univerzitná knižnica svoju činnosť v kultúrno-umeleckej oblasti nezastavila ani počas pandémie COVID 19, kedy nie je možné realizovať podujatia v UK PU tak, ako zvyčajne, resp. nie je možné navštíviť ich kvôli protiepidemiologickým opatreniam. Knižnica preto presunula výstavy aj do virtuálneho priestoru a pripravila päť e-výstav, ktoré sú prístupné z webovej stránky knižnice (www.pulib.sk), rovnako ako aj fotoreportáže z podujatí.

Anna Polačková
Foto: PU