Problém základnej školy v Rokycanoch treba uviesť na pravú mieru

0
507

Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na situáciu v súvislosti so Základnou školou v obci Rokycany (okres Prešov). Starosta obce, ako oprávnený zástupca zriaďovateľa mal odvolať riaditeľku Základnej školy v Rokycanoch, ktorá otvorila 5. ročník v základnej škole bez súhlasu zriaďovateľa. K problému sa vyjadrilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, z ktorého pre verejnosť vyznelo, že takéto zriadenie 5. ročníka nevníma ako problém, lebo ide o neplnoorganizovanú základnú školu.

„Vzniknutá kauza vrhá negatívne svetlo na plnenie úloh miestnej územnej samosprávy v oblasti školstva a preto v záujme objektívnej informovanosti verejnosti je potrebné uviesť reálne fakty, ktoré majú silnú oporu v platnej legislatíve,“ konštatuje expert ZMOS na školstvo Zdenko Krajčír.

Zdenko Krajčír ďalej zdôrazňuje: „Podľa informácií ZMOS, Základná škola v Rokycanoch je zaradená do siete ako Základná škola s ročníkmi prvého stupňa, teda s ročníkmi 1. až 4. Zriaďovaciu listinu školy vydáva zriaďovateľ pri dodržaní zákonnej povinnosti, že zriaďovacia listina musí uvádzať údaje, ktoré sú zhodné s údajmi, ktoré sú uvedené v právoplatnom rozhodnutí o zaradení do siete škôl a školských zariadení. Teda aj zriaďovacia listina má uvádzať údaj, že obec Rokycany zriaďuje Základnú školu v Rokycanoch s ročníkmi prvého stupňa. V súlade s dohodou o spoločnom školskom obvode základnej školy, žiaci druhého stupňa navštevujú druhý stupeň základnej školy v obci, s ktorou je dohoda uzatvorená, v tomto prípade obec Bajerov. K tejto povinnosti vydala obec Rokycany všeobecne záväzné nariadenie, ktoré stále platí a na základe ktorého boli žiaci vo veku druhého stupňa ZŠ prijatí do Základnej školy v Bajerove. Ak sa títo žiaci bez ospravedlnenie nezúčastňujú výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ v Bajerov, tak táto škola túto neúčasť musí vyhodnocovať.“

Zdenko Krajčír ďalej uviedol, že ak pani riaditeľka Základnej školy v Rokycanoch chcela zohľadňovať požiadavky zákonných zástupcov a vytvoriť 5.ročník, tak v zmysle ustanovenia § 5 ods. 7 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve mala návrh na počty žiakov a počty tried predložiť zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie.

Odvolanie riaditeľky bolo oprávnené

Starosta Rokycian potvrdil, že obec nevydala súhlas na zriadenie 5. ročníka v ZŠ Rokycany, nepodpísala Návrh na Organizáciu školského roka 2020/2021, nezrušila dohodu o spoločnom školskom obvode v ZŠ v Bajerove a ani nezrušila VZN o spoločnom školskom obvode pre žiakov vo veku druhého stupňa ZŠ. Okrem neoprávneného otvorenie 5. ročníka bol bez súhlasu zriaďovateľa otvorený aj nultý ročník v Základnej škole v Rokycanoch. Obec celú túto situáciu vyhodnotila ako závažné porušenie všeobecne záväzného predpisu a pani riaditeľku odvolala, k čomu ju oprávňuje ustanovenie § 3 zákona č. 596/2003 Z. z.

Podľa Združenia miest a obcí Slovenska, svojská interpretácia vzniknutej skutočnosti, ale aj nedostatočná miera poznania komunálnej a školskej legislatívy vytvára mediálny obraz, ktorý primerane neodzrkadľuje realitu. Preto sa ZMOS k danej situácii vyjadrilo, čo Zdenko Krajčír, expert združenia na školstvo vníma ako dôvod na to, aby sa vzniknutá situácia v obci Rokycany uviedla na pravú mieru čím sa tiež môže predchádzať podobným situáciám, ktoré môže vzniknúť aj v inej samospráve.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS